woensdag 7 augustus 2019

Sophia kwam uit India

Al enige tijd ben ik op zoek naar de achtergrond van mijn voormoeder Sophia, de moeder van Mary Anne Pike. Mary Anne werd geboren op het schip van haar Brits-Indische vader Michael Lawrence, terwijl hij langs de kust van Sumatra voer. Mijn beginvraag was of Sophia een inlandse vrouw uit Sumatra was of dat zij soms door Michael Lawrence uit Brits-Indië was meegenomen.

Langzaam maar zeker kwamen er aanwijzingen binnen over Sophia's oorsprong. Uit Mary Anne's overlijdensakte bleek dat Sophia een "Hindoesche vrouw" was. Maar verwees deze term naar haar religie, een etnische Hindoestaanse oorsprong of naar haar geboortegrond?

DNA-resultaten van mijzelf en mijn grootmoeder suggereren dat wij respectievelijk ca. 1% en 4~5% Zuid-Aziatisch ("Indiaas") DNA hebben. Een nicht die ook van Mary Anne Pike afstamt matcht ons beiden op enkele DNA-segmenten die als Zuid-Aziatisch te typeren zijn. Mijn grootmoeders mitochondrisch DNA, dat in rechte vrouwelijke lijn terugvoert tot Sophia, behoort tot een tak van het typisch Indiase M3c. Dit zijn directe aanwijzingen dat Sophia etnisch "Hindoestaans" geweest was.

Struinend door de geboorte- en erkenningsakten van de burgerlijke stand van Padang, trof ik allereerst Mary Anne's geboorteakte aan. Haar bijzondere geboorte op 15 februari 1844 werd pas in de herfst van 1845 aangegeven. De akte is niet goed leesbaar vanwege de doorgedrukte en uitgelopen inkt, maar er valt uit op te maken dat Sophia geboren was in "Britsch-Indië".

De geboorteakte van William, Mary Anne's broer, opgemaakt op 28 augustus 1847, bevat duidelijk bewijs over Sophia's afkomst. Over haar wordt gezegd: "Sophia, oud negentien jaren, geboren te Narsapoer in Britsch-Indië, zonder beroep, ongehuwde jongedochter, wonende te Kampong Sabla".
Sophia was dus geboren rond 1828 in Narsapur, dat vrijwel zeker verwijst naar het huidige Narasapuram in de Godavari-delta aan de oostkust van India. De Kampong Sabla lag bij Padang.
Sophia was dus niet alleen van etnisch Indiase oorsprong, ze was ook geboren in India.

woensdag 24 juli 2019

Het Y-DNA der Rurikiden

Vincent van der Heijden
juli 2019

Er zijn maar weinig bestaande families die een beschreven geschiedenis hebben van meer dan duizend jaar. Slechts koninklijke families zoals de Capetingers (vertegenwoordigd door de Bourbons en de Bragança’s) en het Japanse keizershuis bezitten deze luxe. Vanwege hun lange documentatie zijn deze families bij uitstek geschikt om een gedetailleerd DNA-onderzoek naar de paternale lijn (Y-DNA) te verrichten. Tot nu toe hebben maar weinig leden van koninklijke families zo’n test ondergaan, hetgeen gezien het belang van de afstamming voor de legitimatie van de vorst niet zo vreemd is. Vaak zijn het (vermeende) bastaarden die zich hier sterk voor interesseren. Over vorsten doen vaak verhalen de ronde dat zij buitenechtelijk verwekt zijn. Hoewel dit soms lijkt te zijn voorgekomen (de earls van Somerset en Richard III van Engeland delen niet dezelfde haplogroep, ondanks een gedeelde vermeende afstamming uit de Plantagenets), zijn de meeste van zulke verhalen in het leven geroepen door tegenstanders van een vorst om diens legitimatie ter discussie te stellen.

Een koninklijke familie waar wel uitgebreid onderzoek naar is verricht, is de dynastie van Rurik (Rurikiden), afstammelingen van de legendarische Rurik die zich volgens de overlevering in de Vikingtijd vanuit Scandinavië in Rusland vestigden en eeuwenlang aan het roer stonden van vorstendommen zoals Novgorod en Kiev, en aan de basis lagen van het tsarenrijk Rusland. De dynastie, die nu niet meer aan de macht is, wordt vertegenwoordigd door vele prinsenfamilies zoals Putyakin, Kropotkin, Gagarin en Massalsky. Al meer dan tien jaar nemen de Rurikiden-families en andere mogelijke Rurikiden deel aan DNA-onderzoek. Hierbij is al uit resultaten gebleken dat zij met name tot haplogroep N1c behoren, hoewel er ook leden tot R1a en I2a behoren. Wat is nu de oorspronkelijke Rurikiden-haplogroep?

Een belangrijke doorbraak is de verfijning van het Y-DNA-onderzoek van de afgelopen jaren. Hierdoor kunnen zeer gedetailleerde genetische stambomen met een relatief goede datering gecreëerd worden. De Rurikiden-onderzoekers Volkov en Seslavin hebben onlangs nieuwe resultaten uit de doeken gedaan. Bijna de helft van de huidige Rurikiden en vermeende Rurikiden behoort tot haplogroep N1c, zoals al bekend was, maar in het bijzonder tot haplogroep N-Y10931. Binnen deze groep zijn er mutaties die verschillende subgroepen definiëren, die goed overeenkomen met de bekende Rurikiden-stamboom. De leeftijd van N-Y10931 wordt geschat op ca. 1000 AD. Dit komt overeen met de gemeenschappelijke voorvader van de geteste prinsen, Jaroslav I de Wijze, een achter-achterkleinzoon van de legendarische Rurik. N-Y10931 zelf is nauw verwant aan een groep takken die zich gedurende het eerste millennium AD met name in Zweden heeft verspreid. De genetische data lijken in overeenstemming met de traditionele Rurikiden-overlevering dat zij van Scandinavische herkomst zijn.

We kunnen de DNA-resultaten combineren met de bekende Rurikiden-genealogie in het volgende overzicht:

DNA van de Rurikiden


Opvallend is de opname van het geslacht Koribut-Voronetsky, dat volgens hun traditie tot de dynastie der Gediminiden behoort, maar zich volgens de resultaten tot de Rurikiden mag rekenen. De genetische positie van de familie Putyatin, die dicht bij de prinsen van Starodub ligt, is ook verrassend omdat zij traditioneel uit de prinsen van Drutsk, afstammelingen van Mstislav I van Kiev, stammen. De familie Tatischev claimt een afstamming uit de prinsen van Solomerech, een tak van de prinsen van Smolensk. Hoewel ik hun precieze afstammingslijn niet heb kunnen natrekken, delen zij inderdaad dezelfde haplogroep als andere families die uit de prinsen van Smolensk stammen.

De overeenstemming tussen genetische en genealogische data is zodanig groot, dat er naar mijn mening afdoende bewezen is dat de originele haplogroep van de Rurikiden N-Y10931 was.

De vraag is nu hoe het zit met de Rurikiden die tot een andere haplogroep behoren. In veel gevallen lijkt hier volgens mij géén sprake te zijn van een buitenechtelijke escapade, maar eerder van een invalide stamboom; zo behoort de familie Czetwertynski tot haplogroep I2a2. Zij claimen af te stammen van de prinsen van Turov, een Rurikiden-tak. Nader bewijs hiervoor ontbreekt echter. De Poolse prinsen Szuisky testten positief voor R1a, evenals de prinsen Obolensky. Het is mogelijk dat deze families niet in mannelijke maar in vrouwelijke lijn een binding met de Rurikiden hebben.
Hiernaast zijn er nog enkele middeleeuwse Rurikiden getest, die tot I2a, R1a en E1b behoren. In dit geval lijkt het mij een legitieme vraag of de identificatie van de personen in de graftombes wel klopt.

Het is mijn hoop dat ook andere families met een lange documentatie zich uitgebreid zullen laten testen. Het zou bijvoorbeeld interessant zijn om de Bourbons (van wie enkele leden inderdaad genetisch van Lodewijk XIII afstammen) en de Bragança’s, beiden Capetingers, te vergelijken. Het zal echter in veel gevallen nog wel even duren voordat zij zich hieraan zullen wagen.

dinsdag 7 mei 2019

VOC monsterrollen en de familie Dirksz in de Coromandel


Op de website van het Nationaal Archief zijn inmiddels veel archiefstukken gedigitaliseerd.
In de inventaris van de VOC, archiefnr. 1.04.02, onder Heren Zeventien en kamer Amsterdam > stukken afkomstig van departementen en kantoren > soldijkantoor > land- en zeemonsterrollen, betaalsrollen en scheepssoldijboeken > land- en zeemonsterrollen zijn duizenden scans te vinden van de monsterrollen van de VOC uit de periode 1720-1791. Dit is een zeer belangrijke bron, want per jaar en kantoor zijn hier de werknemers vermeld, hun geboorteplaats, functie, inkomen en jaar dat zij in dienst traden. Veel werknemers die in Azië geboren waren en dus niet vermeld staan in de VOC Opvarenden database, zijn hier ook te vinden.

Het zoeken in de monsterrollen vergt wat bladerwerk; deze enorme bron is nog niet geïndiceerd; het gaat hier om honderdduizenden vermeldingen, dus dat duurt nog wel even. Hopelijk gebeurt dit in de nabije toekomst; ik zal daar graag aan meewerken!

Ik zocht naar mijn voorvader Christiaan Bernardus Dirksz. Hij was boekhouder bij de VOC geweest, en in het begin van de negentiende eeuw resident van Jaggernaikpoeram (het huidige Kakinada) aan de Coromandel-kust (het oosten van India), waar hij op 19 mei 1820 op eenenzestigjarige leeftijd overleed. Het was mijn vermoeden dat hij halverwege de jaren 1780 te vinden zou zijn in de monsterrollen. De Coromandel kon ik in die periode echter niet zo gauw vinden; dit had te maken met het feit dat de Engelsen het gebied in 1781 innamen. Gezien Christiaan Bernardus' geboortejaar (ca. 1759) was het ook mogelijk dat hij gedurende de jaren 1770 al begonnen was met zijn loopbaan. Op goed geluk pakte ik de monsterrollen van 1778 (inv.nr. 5226) erbij. De bladwijzer aan het begin van het boek vermeldt niet veel, slechts Batavia staat er vermeld. Het boek bestaat echter uit meerdere delen. Halverwege het boek (scan 521) staat een bladwijzer voor de andere gebieden die onder de VOC vielen, namelijk Kaap de Goede Hoop, Java’s noordoostkust, Ambon, Ternate, Banda, Makasser, de Coromandel, Malakka, Malabar, Bantam, Sumatra’s westkust, Cheribon, Timor, Palembang, Bandjermasin, Nagasaki, de Bengalen, Souratta en Ceylon. De volgorde en inhoud lijken per jaar wat te variëren. Bladerend door de gegevens van de Coromandel vind ik Christiaan Bernardus al snel (scan 1203 en 1204):

Detail van de landmonsterrollen van de VOC uit 1778, Coromandel.

Volgens de gegevens die hier vermeld staan was Christiaan Bernardus geboren in Negapatnam, de hoofdplaats van de Coromandel. In 1778 was hij boekhoudersassistent op het soldijcomptoir te Negapatnam, waarvoor hij fl. 20 per maand kreeg. Er staat ook vermeld dat hij in 1772, dus op zijn dertiende, in dienst trad bij de VOC. Belangrijke informatie dus, die wegens het gebrek aan DTB-registers uit de achttiende-eeuwse Coromandel (tenzij deze nog ergens in kerkjes verstopt liggen), niet anderszins verkregen zou kunnen worden. Met de gegevens over zijn geboorteplaats is het misschien mogelijk om ook gegevens over zijn vader te vinden. Het ligt voor de hand dat ook hij bij de VOC werkzaam was geweest.

In de monsterrollen van 1760 (inv.nr. 5208) kom ik meerdere mannen tegen te Negapatnam die de naam Dirksz dragen: Claas Jan Dirksz uit Ditmarsen (Sleeswijk-Holstein), boekhoudersassistent op het secretarijcomptoir (scan 354), Jacobus Dirksz uit Hamburg, opziender in de weeskamer (scan 358), Cornelis Dirksz uit Trincomalee, bosschieter (scan 368) en Willem Dirksz uit Hannover, soldaat (scan 424). Hiernaast vind ik ook Christiaans schoonvader Andreas Gevel, uit Negapatnam, boekhouder en soldijverdeler op het soldijcomptoir te Negapatnam (scan 356), en diens vader Bartholomeus Gevel uit Berricum (Berkum), kapitein in het leger (scan 372).

Drie van de vier mannen Dirksz zijn geboren in Europa en daarom te vinden in de VOC Opvarenden database. Jacobus Dirksz kwam in 1751 als sergeant in dienst, en verbleef te Negapatnam, waar hij in 1761 voor het laatst vermeld was. Willem Dirksz kwam in 1759 in dienst als soldaat, en overleed te Negapatnam in 1761 “zonder iets na te laten”. Claas Jan Dirksz was matroos en voer vanaf 1746 tweemaal heen-en-weer tussen Amsterdam en Indië. In 1752 vestigde hij zich in Negapatnam waar hij boekhoudersassistent werd. Bij zijn overlijden in 1763 liet hij “een arme weduwe en twee egte kinderen” na. Hij liet geen testament na. Omdat hij de enige is waarbij vermeld is dat hij kinderen naliet, en hij hetzelfde beroep uitoefende als Christiaan Bernardus later, acht ik het waarschijnlijk dat hij Christiaan Bernardus' vader is.


Genealogie Dirksz

I. Claas Jan Dirksz, geboren te Ditmarsen (Sleeswijk-Holstein), in dienst VOC (1746-1763), soldaat aan boord van de "Overnes" (24 juli 1746 - 31 augustus 1748), bosschieter en ervaren matroos aan boord van de "Gustaaf Willem" (11 maart 1749 - 10 juni 1750) en aan boord van de "Sloten" 1750, woonachtig te Negapatnam (1752-1763), alwaar boekhoudersassistent (1752), overleden aldaar op 23 juni 1763. Hij liet een vrouw en twee kinderen na, waaronder vermoedelijk:

II. Christiaan Bernardus Dirksz, geboren te Negapatnam in 1759, in dienst bij de VOC vanaf 1772, boekhoudersassistent te Negapatnam (1778), boekhouder, resident Jaggernaikpoeram (1818-1820), overleden te Jaggernaikpoeram op 19 mei 1820.
Hij is gehuwd (1) met Maria Mentie Gevel, geboren [te Negapatnam], dochter van Andreas Gevel, boekhouder en soldijverdeler (1760) te Negapatnam. Andreas was de zoon van Bartholomeus Gevel, militair uit Berkum, te Negapatnam sinds 1721, en van Rosa Gomes de Lima.
Hij is gehuwd (2) met Anna Elisabeth van Holt, geboren op 12 februari 1772, overleden te Madras op 2 augustus 1845, dochter van Pieter van Holt, uit Doesburg, te Negapatnam sinds 1758. Haar broer was Albert Francis van Holt.
Uit (1):
 1. Wilhelmina Nancy Dirksz, gedoopt te Sadras op 10 juli 1788. Zij is gehuwd met Michael Lawrence Pike, gedoopt te Plymstock (Devon) op 13 augustus 1779, scheepskapitein, overleden op zee bij de Bengalen op 17 november 1823, zoon van Michael Laverence Pike en van Elizabeth Spicer Moss.
  a) Michael Pike, geboren te Coringa op 2 januari 1806, gedoopt te Calcutta op 4 januari 1807, begraven te Madras op 21 mei 1811.
  b) William Pike, geboren op 23 november 1808, gedoopt te Fort St. George op 23 september 1809, kapitein, overleden te Coringa op 9 juli 1841.
  c) Nicholas Pike, geboren op 23 mei 1810, gedoopt te Fort St. George op 23 maart 1811.
  d) Mary Ann Pike, geboren op 19 mei 1812, gedoopt te Fort St. George op 16 oktober 1813. Zij is gehuwd te Madras op 31 maart 1832 met Robert Constantine Cole, esq., overleden te Madras op 3 augustus 1842, weduwnaar van Sophia.
  da) Sarah Cole, geboren op 8 juli 1834, gedoopt te Black Town op 30 september 1834.
  db) Mary Anne Cole, geboren op 8 juli 1834, gedoopt te Black Town op 30 september 1834.
  dc) Sarah Emeline Cole, geboren op 21 oktober 1835, gedoopt te Black Town op 12 april 1836, overleden op 26 oktober 1852, begraven te Prince of Wales Island op 27 oktober 1852.
  de) Constantine William Cole, geboren op 1 september 1837, gedoopt te Black Town op 21 januari 1838.
  df) Clara Amelia Cole, geboren op 6 september 1839, gedoopt te Black Town op 8 maart 1840.
  dg) Robert Constantine Nicholas Laurence Cole, geboren op 20 november 1842, gedoopt te Black Town op 2 april 1843.
  e) Michael Lawrence Pike, geboren op 5 juni 1814, gedoopt te Fort St. George op 4 maart 1815, scheepskapitein, overleden te Padang op 24 december 1865. Hij had een relatie (1) met de Hindoesche vrouw Sophia. Hij is gehuwd (2) te Padang op 10 december 1864 met Louise Henriette Apon, geboren te Semarang op 18 maart 1832, overleden te Blitar op 10 oktober 1913, dochter van Johan Frederik Apon en van Johanna Catharina Leijting.
  Hieruit de familie Pike te Padang.
Uit (1) of (2):
 1. Philip Sebastian Dirksz, zie III
 2. dochter Dirksz. Maria Mentie Dirksz werd bij haar huwelijk "derde dochter" van Christiaan Bernardus genoemd.
Uit (2):
 1. Maria Mentie Dirksz, geboren op 14 december 1797, gedoopt te Jaggernaikpoeram op 18 augustus 1799, overleden op 18 mei 1817, begraven te Nellapilly. Zij is gehuwd te Nellapilly op 31 juli 1816 met Charles Frederick Davies, scheepskapitein.
  a) Maria Henrietta Davies, gedoopt te Coringa op 15 oktober 1817. Zij is gehuwd te Collingapatam op 6 januari 1836 met John Campbell, esq., luitenant, kapitein in het 21e regiment infanterie.
  aa) Huburt John Campbell, geboren op 14 oktober 1836, gedoopt te Chicacole op 17 oktober 1836.
  ab) Frederick Duncan Campbell, geboren op 30 juni 1838, gedoopt te Trichinopoly op 13 juli 1838.
  ac) Dugald Robert Campbell, geboren op 19 juni 1841, gedoopt te Royacottah op 23 september 1841.
  ad) Colin Charles Campbell, geboren op 15 juni 1842, gedoopt te Royacottah op 28 juli 1842.
  ae) Harriet Julia Campbell, geboren op 31 juli 1843, gedoopt te Vellore op 20 september 1843.
  af) John Irving Campbell, geboren op 2 november 1844, gedoopt te Bangalore op 25 februari 1845.
  ag) Lucy Maria Campbell, geboren op 8 oktober 1846, gedoopt te [C]alicut op 12 maart 1848.
  ah) Jessie Hellen Campbell, geboren op 29 mei 1849, gedoopt te Black Town op 27 juni 1850.
 2. Anna Elisabeth Dirksz, geboren te Coringa op 17 november 1804, gedoopt te Madras op 11 februari 1810.
 3. Aleida Theodora Dirksz, geboren te Coringa op 19 november 1806, gedoopt te Madras op 11 februari 1810, overleden op 19 februari 1885, begraven te Washermanpettah, Madras op 20 februari 1885.
 4. Benjamin Thomas Dirksz, geboren te Nellapilly op 23 september 1808, gedoopt te Madras op 11 februari 1810.

III. Philip Sebastian Dirksz, geboren op 16 februari 1791, posthouder te Trichinopoly (1838), master attendant te Cochin (1849), overleden te Cochin op 18 april 1849.
Hij wordt vermeld als broer van Maria Mentie Dirksz. Zijn schoonzoon D.R.H. Beadle was getuige bij de doop van Lucy Maria Campbell (zie boven).
Hij is gehuwd te Negapatnam op 25 augustus 1825 met Maria Elizabeth Jemison, geboren in 1802, overleden te Cochin op 29 april 1871, begraven aldaar op 30 april 1871. Hieruit:
 1. Annie Maria Dirksz, geboren op 2 juni 1828, overleden op 11 april 1872, begraven te Cochin op 12 april 1872. Zij is gehuwd (1) te Cochin/Madras op 21 februari 1846 met Dennis Robert Hudson Beadle, kapitein, gedoopt te Gravesend (Kent) op 17 december 1814, zoon van Samuel Beadle en van Maria Adelaide. Zij is gehuwd (2) te Cochin op 10 april 1855 met Henry Brooke, koopman, zoon van James Brooke.
  Uit (1):
  a) Julia Adelaide Virginia Beadle, geboren op 4 mei 1848, gedoopt te Cochin op 13 juli 1848.
  b) Robert Beadle, geboren op 14 juni 1849, gedoopt te Cannanore op 18 oktober 1849, koopman. Hij is gehuwd met Alice Wilford.
  c) Helen Beadle, geboren op 3 november 1850, gedoopt te French Rocket op 13 maart 1851.
  Uit (2):
  d) Emily Anne Brooke, geboren op 17 december 1856, gedoopt te Cochin op 27 januari 1857.
  e) Laura Brice Brooke, geboren op 29 december 1857, gedoopt te Cochin op 27 januari 1858.
  f) Henry Edward Brooke, geboren op 5 februari 1859, gedoopt te Mazagon op 24 maart 1859, overleden op 16 september 1868, begraven te Cochin op 17 september 1868.
  g) Agnes Edith Brooke, geboren op 9 juli 1860, gedoopt te Bombay op 3 november 1860.
  h) Annie Jane Theodora Brooke, geboren op 31 december 1861, gedoopt te Bombay op 12 februari 1862.
  i) Constance Mary Brooke, geboren op 11 juli 1864, gedoopt te Mazagon op 9 augustus 1864, overleden op 16 december 1865, begraven te Colaba op 17 december 1865.
  j) Adelaide Helen Campbell Brooke, geboren op 5 oktober 1866, gedoopt te Cochin op 10 november 1866.

Deze familie Dirksz is niet verwant aan een andere familie Dirksz die te Cochin leefde.

Bronnen

[1] Nationaal Archief, VOC, archiefnr. 1.04.02, scheepssoldijboeken, monsterrollen.
[2] British Library, India Office Records.
[3] Cotton, J.J., List of Inscriptions on Tombs or Monuments in Madras, Madras (1945).

vrijdag 29 maart 2019

Kwartierstaat: Generatie XX

GENERATIE XX

525584 Geryt Roelofsz uten Weerde, te Maurik. Hij is gehuwd met

525585 Mechteld.


525592 Gerrit van Culemborg, knape 1403, vermeld tot 1460, gehuwd (2) met Arnolda Oem van Bochoven. Hij is gehuwd (1) met
525593 Gijsberta van Zuylen van Nijevelt, leenvrouwe te Maurik, overleden na 1466.


525672 Jan Jansz van Wijck van Velpen, de Jonge, genoemd 1443 Maarn, beleend met land te Doorn, Werkhoven, gehuwd met

525673 Gouda Wouter Spronckxdr., beleend met een hoeve te Werkhoven 1440.

 

549184 Thomas Molengrave, schepen heerlijkheid Loon op Zand 1416.

 

586368 Otto Hendricks van den Steenhuys, geboren te Wadenoijen rond 1390.


603904 Claes die Ridder, beleend met land te Riebeeck 1380. Hij is gehuwd met

603905 Lysbet.

[1] NL1967.

 

603968 Johan van Resandt.

[1] W. Wijnaendts van Resandt.


621596 Pierre de la Crose
, leefde in 1436. Hij is gehuwd met
621597 Jacquemette de Croset, zuster van André de Croset, chanoine te Genève.

[1] Galiffe, J.A., Notices généalogiques sur les familles genevoises depuis les premiers temps, Genève 1829.


631040 Matthijs [Rutgersz] van Muijlwijck, leenman van Altena, Polanen, en de Lek, gevlucht uit Altena tijdens de St-Elisabethsvloed 1421. Hij is gehuwd met
631041 Belij.


631532 = 315520 (Peter Matthijsz van Muijlwijck)
631533 = 315521 (Anna Harmansdr)

634146 Jan Sterck, te Herwijnen, vermeld in de Bank van Tuil 1463, ’69.

 

634148 Otto van Arkel van Heuckelom, schepen van Tuil 1460. Hij is gehuwd met

634149 Jutte Johansdr. van Culemborg, te Herwijnen, vermeld 1433, 1474.

 

637840 Jan van Cuyck van Meteren, heer van Meteren, overleden ca. 1498. Hij is gehuwd met

637841 Maria van Egmond, bastaarddochter van Willem IV van Egmond.

[1] Dix, R.A.J., ‘Het geslacht van Cuyck van Meteren (1400-1694)’, NL2007, 130-141.

 

652800 Glimmer Jansz (van Rijswijck), geboren rond 1375.  Hij kocht in 1436 de ambachtsheerlijkheid van Rijswijk van heer Roelof van Rijswijck.

 

653888 Willem Wouters Hueven, beleend met land te Avezaath 1462, overleden voor 31 januari 1482. Hij is gehuwd met

653889 Geertruijd, weduwe van Otto van der Mase.

[1] Hogendoorn, A.J.G., De oudste generaties Heuff, Aqua Vitae 2006, 1.

 

653892 Adriaen van Buren, beleend met land onder Avezaath en Zoelen 1439. Volgens oudere werken een bastaardzoon van Jan van Buren, heer van Ewijk. Volgens nieuwere opvattingen een bastaardzoon van diens broer Otto van Buren.

[1] Van Dael, Ph., Van Buren, fragmenten, aantekeningen.

 

654224 mr. Hendrick van Ommeren, "de oude", leenman van Culemborg te Rijswijk, 1485 en 1505. Hij is gehuwd met
654225 Foeys van Wijckde dochter van mr. Willem van Wijck.


654226 Hendrick Willemsz van Oirdt, leenman van Culemborg, gehuwd met

654227 Alertje.


654228 Bartolt Willemsz van Heteren, leenman van Culemborg te Rijswijk, overleden na 6 november 1499. Hij is gehuwd voor 20 september 1457 met
654229 Johanna van Leeuwen Bartholomeusdr.


654230 Wermbolt van Lyenen
, "de Oude", beleend met land te Elst 1456.


659712 Jan Snoeck, inwoner Gorinchem 1404.

[1] Beelaerts van Blokland, F., 'De eerste tien generatiën van het Gorinchemsche regentengeslacht Snoeck', NL1909, 41-46.


659752 Herbaren Ottensz van Asperen van Vuren, te Rumpt, beleend te Asperen, overleden 1424/5. Hij is gehuwd met
659753 Udele Waltart Reinoldsdr., zij is gehuwd (2) met Adam van Heuckelom.

[1] kwartierstaat Lapikás, generatie 19.


659754 Arend de Cock van Opijnen, overleden in 1422. Hij is gehuwd (1) met Agnes van Weerdenburg. Hij is gehuwd (2) met
659755 Christina van der Horst, overleden op 14 september 1439.

[1] kwartierstaat Lapikás, generatie 19.

661576 Schrevel Reijniers, te Benschop. Hij is gehuwd met

661577 Clara.

[1] OV2010, Utrechtse Parentelen.

 

671744 Dirck Dirckx van der Specke, poorter Leiden 1378, schout Lisse 1394, schepen Leiden 1394/5, 1395/6, en burgemeester van Leiden 1398/9, kerkmeester St-Pieterskerk 1400/1, boter- en kaaskoper, rentmeester Kennemerland en West-Friesland, geboren te Lisse, overleden voor 13 juni 1430. De naam van zijn zoon, Symon Vrederic, doet vermoeden dat Dircks vrouw uit de familie van Willem Luutgaerdensz afkomstig is; verm. gaat het om een dochter van Willem Willem Luutgardensz (zie NL1992, k.123).

[1] Kwartierstaat Jacobs-Schumacher, gen. XVII-.


707840 don Abraham Senior Coronel
, (ook genoemd: Fernando Perez Coronel), één der invloedrijkste Spaanse Joden, genoemd in 1487 als “Exilarch”, rabbijn aan het hof van Castilië, geboren te Segovia in 1412, begraven in het klooster van Faral in december 1493. Hij is gehuwd (2) met Maria Sanches del Rio. Hij is gehuwd (1) met
707841 Violante de Cabreraeen verwante van Andreas de Cabrera, markies van Moya; de precieze verwantschap is niet duidelijk.

 

755256 Boel Dirck Boelensz, schepen Amsterdam 1459, raad 1483, burgemeester 1470, '72, '75, '78, '82, overleden te Amsterdam op 1 januari 1483. Hij is gehuwd met
755257 Lijsbeth Allertsdr, overleden te Amsterdam op 10 januari 1483.

[1] De Vroedschap van Amsterdam.

 

755258 Jan Beth Jansz, waard, schepen Amsterdam 1464, '66, '68, '92, raad 1477-97, burgemeester 1471, '73, '77, '78, '80, '81, '84, '87, '94, '96. Hij is gehuwd met
755259 Haes.

[1] De Vroedschap van Amsterdam.

 

755264 Jan Woutersz van Oudtshoorn, woonde in de Warmoesstraat in het huis “De Drie Koningen,” burgemeester te Amsterdam 1452, vestigde zich na de grote brand te Antwerpen en Gent, zeepzieder aldaar “in de Swarte Winthont” op de Botermarkt 1455, geboren te Amsterdam rond 1400, overleden te Gent in 1469. Hij is gehuwd met
755265 Wendelmoet Dircksdr van Wormer, leefde te Gent 1472.

[1] De Vroedschap van Amsterdam.

 

755266 Gijsbert Barthoutsz van Diemen, schepen Amsterdam 1477. Hij is gehuwd met
755267 Griet Willem Jacobszdr.

[1] De Vroedschap van Amsterdam.


755270 Olphert Pietersz, vermeld onder de notabelen van Amsterdam 1498, geboren te Enkhuizen. Broer van Ruardus Tapperus. Hij is gehuwd met
755271 Hillegont.

[1] De Vroedschap van Amsterdam.


755294 Pilgram Jonge Jacobsz, schepen Amsterdam 1494.  Hij is gehuwd met
755295 Margriet Simon Baerdenszdr.

[1] De Vroedschap van Amsterdam.

 

755320 IJsbrant Claesz Hem, hij is gehuwd met
755321 Nies Martijn Jacobszdr.

[1] De Vroedschap van Amsterdam.

 

755416 Niccodemo di Leonardo Spinelli, te Florence, geboren in 1394, overleden in 1474, zoon van Leonardo di Francesco Spinelli en van Bice di Tommaso di Marco Strozzi. Hij is gehuwd met
755417 Daria, (di Venezia, uit Venetië).

[1] Jacks, P., Caferro, W., The Spinelli of Florence (2001).


755418 Piero di Bartolomeo Gualterotti
, bankier te Florence, Antwerpen.


755548 Claes Gaeff Lambertsz, schepen Amsterdam 1477, raad 1479, overleden na 1503. Hij is gehuwd (2) met Grietge Barendsdr. Zoon van Lambert Gaeff Dircksz; neef van Aeff Gaeff Pietersdr. Hij is gehuwd (1) met

755549 Weyn Oom Jansdr.

[1] De Vroedschap van Amsterdam.

 

755724 Willem van Hindersteyn, ridder van de Duitse orde, beleend 1459 met huis Hinderstein. Hij is gehuwd met
755725 Dirckgen van Jutphaas van Blochoven.

 

755726 Dirck van der Beeck, vermeld 1432, 1439, 1442.


755760 Willem Peter Petersz Pijll, schepen Amersfoort 1440, 1447, 1452, 1457. Hij is gehuwd met
755761 Agnes Freys van Dolre.

[1] Balen, M., Beschryvinge der stad Dordrecht (1677).

 

755768 Gerrit Knoop, vermeld in 1416, 1420, 1425-1427, 1431. Hij is gehuwd met
755769 Aleide.

 

755770 Jan van Hamelenberg, gehuwd met
755771 Christine Tengnagel.

 

755792 Embert Hendrick Embert Thoelinck, vetteweier, looier, buitenburger Antwerpen.

[1] A.W.M. Teulings.

 

755808 Jacob Thibaut, te Ieper, overleden in 1491.

 

755940 Jan van Facuwez, baljuw van Gaesbeek. Verm. de zoon van Sweder van Facuwez die ca. 1424 met Marie van Halle huwde. Diens ouders zijn waarschijnlijk Gerard van Facuwez en Isabelle van Gaesbeek, een bastaarddochter van Sweder van Abcoude, heer van Gaesbeek. Marie van Halle was de dochter van Peter van Halle, tresorier van Brabant, en van Margaretha Onckels.

 

756320 Jean VI de Hervilly, seigneur d’Hervilly, Malapert,Hij is gehuwd met
756321 Jeanne de Manneville.

[1] d'Hozier, P., Mémoire historique sur l'ancienne et illustre Maison des Seigneurs de Bazentin, de Montauban, de Hervilly, de Malapert (1860).

756326 Colart de la Croix, (zoon van 758402), seigneur de Nast, woonachtig te Soignies. Hij is gehuwd met
756327 Jeanne de la Forge, demoiselle de Saint-Symphorien. Zij wordt vermeld door De Sars de Solmont, die geen ouders opgeeft. Ik vermoed dat zij niet de dochter is van Jean de la Forge en Simone de Tramecourt, zoals weleens gesuggereerd, omdat dit chronologisch te krap is.

[1] Monuments anciens, Lille 1783.

[2] de Sars de Solmont, C., Recueil de généalogies, fragments, notes et épitaphes des provinces du Nord.

756672 Arnt Tulleken, lid Sint Nicolaibroederschap te Arnhem 1436, nog vermeld in 1451. Hij is gehuwd met
756673 ..., weduwe van Gadert van Pufflick.

 

756688 Willem Gaymans, (Gademans), te Arnhem, overleden voor 1427.

 

757040 Jan de Wael, rijk koopman te Amsterdam, medestichter Clarissenklooster te Amsterdam. Hij is gehuwd met
757041 Aeff.

[1] De Vroedschap van Amsterdam.

 

757048 Jan Benningh Gerritsz, schepen Amsterdam 1471, ’74, hoofdman nachtwakewijk III, kapitein Hoefslagwijk 1481, geboren rond 1430. Hij is gehuwd met
757049 Elisabeth Jacob Hendrick Auwelsdr.

[1] De Vroedschap van Amsterdam.

 

757050 Dirck Heymansz Ruijsch, schepen Amsterdam 1451, raad 1479, burgemeester 1483, geboren rond 1430. Hij is gehuwd met
757051 Katrijn Hendrick Auwelsdr.

[1] De Vroedschap van Amsterdam.

 

757054 Gerrit Willemsz van Alckmaer, schepen Amsterdam 1487, raad 1505, schout 1509, overleden na 1521. Hij is gehuwd met
757055 Aefge Pietersdr. Gaeff.

[1] De Vroedschap van Amsterdam.

 

757096 = 757040 (Jan de Wael)
757097 = 757041 (Aeff)

757144 Robert le Flamen, seigneur d’Houdain. Hij is gehuwd met
757145 Jossine de Marquette.

[1] de Sars de Solmont, C., Receuil de généalogies, fragments, notes et épitaphes des provinces du Nord.

 

757384 Johan Sluysken, lid van de Sint Nicolaasbroederschap te Arnhem 1476.

 

757386 Evert Gaymans, te Arnhem. Hij is gehuwd met

757387 Luyte Sluysken.

 

757388 Willem Borre van Doornick, te Arnhem. Hij is gehuwd met
757389 Agnes (van Heerde).

 

757664 Claes Gerrytsz, te Rotterdam. Hij had een broer Gerryt Gerrytsz, kuiper.

[1] weeskamer Rotterdam.

 

757692 Symon Jansz in den Haringh, haringkoper op de Nieuwendijk, regent Leprozenhuis 1525.

[1] De Vroedschap van Amsterdam.


757696 Huych Claesz, vleeshouwer, overleden te Rotterdam in 1514/8.

 

757716 Huych Hendricksz Besemer, heemraad Ouderkerk a/d IJssel 1500/1, 1507/8. Hij is gehuwd met

757717 Hillegont Ockersdr.

 

757720 Willem van Varick, te Delft. Volgens NL1900, (p. 207) was hij gehuwd met Agatha Woutersdr. Oem, dochter van Wouter Oem die in 1471 burgemeester van Amsterdam was. Dit dient nog nader onderzocht te worden.

 

757722 Willem Pietersz Brasser, brouwer, gasthuismeester Delft 1549-1552, overleden te Delft voor 6 augustus 1570. Hij is gehuwd met
757723 Maria Dirck Govertsdr. Meerman, overleden te Delft op 28 april 1563.

 

757724 Jan Beuckelsz van Santen, schepen van Delft, overleden voor 1539. Hij is gehuwd met
757725 Aechte Dircksdr., (Annetge), verm. zuster van Pieter Dirck Woutersz, schepen van Delft; Dirck van Santen wordt neef van hem genoemd. Ik heb geen aanwijzingen dat Jans vrouw Cornelia van Segwaert is, zoals weleens vermeld.

757726 Hendrick Duyst van Voorhout, veertigraad Delft 1485, thesaurier 1501, 1524, regent Oude Gasthuis 1506, burgemeester 1515, overleden op 16 februari 1530. Hij is gehuwd met

757727 Agnieta Gerritsdr. van Bladegem.

 

757750 Pieter Pietersz Prins, (Stierman), haringreder, lid vroedschap Rotterdam 1497-1510, schepen 1505.

 

758312 Jean Hutin, vermeld in 1427.

[1] M. Biseau.

 

758314 Aubert de Gavrelles, gehuwd met

758315 Peronne le Cherf.

[1] M. Biseau.

 

758388 Walraven van Meurs, bisschop van Utrecht, hij had bastaardkinderen.

758390 Marten Oem van Bochoven, hij is gehuwd met
758391 Catharina.

758400 Jean Resteau, mayeur de la seigneurie et prévôté à Horrues-les-Soignies. Hij is gehuwd met
758401 Simone Picart.

[1] de Sars de Solmont, C., Receuil de généalogies, fragments, notes et épitaphes des provinces du Nord.

758402 Adrien de la Croix, seigneur de Nast, overleden in 1440. Hij is gehuwd met
758403 Jeanne le Draperesse.

[1] de Sars de Solmont, C., Receuil de généalogies, fragments, notes et épitaphes des provinces du Nord.

758404 Christophe Binette, hij is gehuwd met
758405 Jeanne d’Ouerbeke.

[1] de Sars de Solmont, C., Receuil de généalogies, fragments, notes et épitaphes des provinces du Nord.


758406 Isambart de Pietin
, gehuwd met
758407 Sainte du Terne.

[1] de Sars de Solmont, C., Receuil de généalogies, fragments, notes et épitaphes des provinces du Nord.


758420 Jean le Comte, seigneur de Buisoir, secretaris van Philips de Goede.
Hij is gehuwd met
758421 Marie de Bouger.

[1] de Sars de Solmont, C., Receuil de généalogies, fragments, notes et épitaphes des provinces du Nord.

 

758422 Jean le Ricque, hij is gehuwd met
758423 Marie de Saince.

[1] de Sars de Solmont, C., Receuil de généalogies, fragments, notes et épitaphes des provinces du Nord.

758424 Jacques Picot, hij is gehuwd met
758425 Cathérine des Licques.

[1] de Sars de Solmont, C., Receuil de généalogies, fragments, notes et épitaphes des provinces du Nord.


758440 Wuillaume d’Espiennes
, seigneur de Veillereilles. Hij is gehuwd (2) met Catherine le Beghe. Hij is gehuwd (1) met
758441 Marie Wallance.

[1] de Sars de Solmont, C., Receuil de généalogies, fragments, notes et épitaphes des provinces du Nord.


758444 = 378160 (Jean de Malapert)
758445 = 378161 (Jeanne d’Escrollieres)

758512 Pierre de Hennuier, seigneur du Jardin, vermeld te Doornik 1442. Hij is gehuwd met
758513 Jeanne de Sailly.

[1] de Sars de Solmont, C., Receuil de généalogies, fragments, notes et épitaphes des provinces du Nord.

758516 Jean de Carnoy, hij is gehuwd met
758517 Jeanne le Louchier.

[1] de Sars de Solmont, C., Receuil de généalogies, fragments, notes et épitaphes des provinces du Nord.

 

758518 Colart Puchotte, hij is gehuwd (1) met … Hij is gehuwd (2) met
758519 Jeanne de la Haye.

[1] de Sars de Solmont, C., Receuil de généalogies, fragments, notes et épitaphes des provinces du Nord.

759584 Jacques Doresmieux.

 

760064 Johan van Domseler, gerichtsman Barneveld, raad hertog van Gelre, gehuwd (2) met Mechteld van Emeler. Hij is gehuwd (1) met

760065 Margriet van Delen.

 

761224 Jan de Beauvoir, slechts van patroniem bekend:

[1] NL2007, 37-44.

 

761330 = 442304 (Cornelis Dircksz van Driel)

761334 Lodewijck Aertsz van Ghiessen, te Oost-Barendrecht, vermeld 1482, 1487, overleden voor 1 november 1502. Hij is gehuwd met
761335 Soetke Wijt Willemsdr., overleden voor 1 november 1502.

[1] OV1983, 270.


762060 Peter Wennemars Witmery
, te ’s-Hertogenbosch. Hij is gehuwd met
762061 Goyartken Goyarts Sceyvel.

763376 Reywaert Adriaensz van Clootwijck, leenheer te Almkerk, geboren rond 1415. Hij is gehuwd met
763377 Willemke Willemsdr van Nederveen.

763378 Gerrit Dircx de Borchgrave, heemraad Almkerk 1469, baljuw en schout van Naaldwijk.

764928 Dietrich Grothe, koopman.

746932 Johann Gevekot, burgemeester Minden 1425-1429. Hij is gehuwd met
746933 Hille.

746934 Cord Knipaf, burgemeester, gehuwd met
746935 Geseke Snawe.

765040 Johannes Cothmann, burgemeester Lemgo 1453-1473. Hij is gehuwd met
765041 Judith Cruse, te Lemgo.

765042 Johann Gevekot, burgemeester te Minden. Hij is gehuwd met
765043 Lucke Cothmann.

765044 Johann Derenthal, raadsheer Höxter 1451, nog vermeld 1482. Hij is gehuwd met
765045 Ilse von Groven.

765046 Tyle Schlüter, hij is gehuwd met
765047 Eva von Werminghausen

 

770176 Konrad Keller, lid van het stadsgerecht van Zürich 1447-1451, overleden te Zürich in 1451. Hij is gehuwd met
770177 Regula von Lupfen, overleden te Zürich in 1497.

770178 Nikolaus von Burg, genoemd 1447-1468, Einsiedleramtmann, Midglied der Züricher Rats 1452, Obervogt zu Stäfa, Häringschauer 1454-1466, Kaufhauspfleger.

770184 Johannes Meyer von Knonau, Mitglied des Züricher Rats 1452, Vogt zu Rümlang 1456, 1463, 1471, zu Bülach 1465, zu Horgen 1469, ’77, zu Höngg 1477, Pannerherr 1476, Mitglied des Hörneren Rates 1489, war bei Grandson 1476, geboren te Zürich in 1412, overleden aldaar op 26 maart 1496. Hij is gehuwd met
770185 Elisabeth von Hinwil.

770186 Herdegen von Hinwil, genoemd vanaf 1470, bischöflich-konstanzischer Vogt zu Meersburg und Castell, overleden in 1508, begraven te Rüti Elgg. Hij is gehuwd met
770187 Dorothea von Peyern.

770190 Peter Wynzürn, hij is gehuwd met
770191 Verena Schmid.


770216 Johannes Kambli, Gerber, Zunftmeister zur Gerwe 1457-1473, Vogt zu Regensberg 1473, war bei Murten 1476.

770218 Jakob Wyss, Zunftmeister zur Gerwe 1438, Vogt zu Hottingen 1463, Fähnrich. Hij is gehuwd met
770219 Ita Kammerer.

770236 Heinrich Göldli, Ratsherr der Konstaffel 1461-’75, ’83, ’84, 1486-1514, burgemeester 1476-’82, 1485, Vogt van Meilen en Andelfingen 1461, Regensberg 1463, Sargans 1496, samen met Felix Schwarzmurer aanvoerder der Zürichers in de slag bij Grandson 1476, tot ridder geslagen, aanvoerder in de slag bij Schwaderloh 1499, geboren rond 1435, overleden te Zürich op 15 mei 1514. Hij is gehuwd met
770237 Barbara von Peyern.

770238 Hans Rudolf von Breiten-Landenberg, “Frischhans,” ridder 1476, was bij de slagen van Grandson en Murten, Gerichtsherr zu Breiten-Landenberg, Kollator von Turbenthal und Wila vanaf 1495, overleden in 1516. Hij is gehuwd met
770239 Margaretha von Büsingen.

770242 Rudolf Trinkler, genoemd als burger van Zürich 1385, 1388.

770256 Peter Rordorf, Ratsherr der Konstaffel, overleden te Zürich in 1451. Hij is gehuwd met
770257 Dorothea Fink, overleden in 1461.

770258 Albrecht III von Breiten-Landenberg, Herr zu Wetzikon, koopt met zijn broeder Hermann in 1400 Liebenberg, overleden bij Freienbach op 22 mei 1443. Hij is gehuwd met
770259 Ita von Hewen, volgens Rübel-Blass dochter van Peter von Hewen en Bertha von Werdenberg-Heiligenberg.

770260 Rudolf Rubli.

770262 Hans Zeiner, schilder.

770264 = 770236 (Heinrich Göldli)
770265 = 770237 (Barbara von Peyern)

770266 Rudolf Mötteli von Rappenstein, bezat het Schloss Sulzberg (Möttelischloss) en verwierf via zijn vrouw bij de erfenis in 1481 het Schloss Neuburg, wat hij in 1496 verkoopt. Hij is gehuwd met
770267 Kunigunda Thumb von Neuburg.

770268 Andreas Roll von Bonstetten, Freiherr von Bonstetten, Freiherr von Uster en Hohensax, burger van Bern, ridder in de slag bij Grandson 1476, overleden op 17 januari 1493. Hij is gehuwd te Bern op 17 mei 1463 met
770269 Johanna von Bubenberg, geboren in 1438, overleden in 1496.

[1] Baumeler, E., Die Herren von Bonstetten, (2010).


770270 Hans Ryser, molenaar te Uster.

[1] Baumeler, E., Die Herren von Bonstetten, (2010).


774410 Eppe in ’t Hoff, hij is gehuwd met
774411 Menneke Wabbes, tho Oesinghaweer.


774424 Abel Elama,
tho Uythuysen, eigenerfde op Elamaheerd, overleden na 1448.

 

774472 Clais Uutenhove, ridder 1406, baljuw 1411-1439, overleden te Gent op 18 februari 1458. Hij is gehuwd (1) met Catharina de Jonghe. Hij is gehuwd (2) te Gent op 17 juli 1407 met
774473 Anne van Messem, overleden te Gent op 23 juli 1450.


774476 Rogier van de Woestyne, heer van Cassel en Wareghem. Hij is gehuwd met
774477 Margriete van Heule, (Iseghem).


774478 Denys van Spiere, te Kortrijk. Hij is gehuwd met
774479 Catherine Scats.


774504 Uptet Harringa
, te Norden.


774528 Willem van Holten, poorter van Antwerpen 1421, koopman te Aken 1422, overleden voor 1439. Hij is gehuwd met
774529 Geertruyd van Homborch, overleden na 1440.

[1] CBG Jaarboek 1979, 178-193.


774532 Michiel van der Hagen
, wolverkoper te Antwerpen, overleden te Antwerpen in 1464. Hij is gehuwd met
774533 Clementia van Keerbergen, geboren te Brecht-St-Lenaert ca. 1420, overleden te Antwerpen op 15 april 1483.

[1] CBG Jaarboek 1979, 178-193.


774534 Claes Jansz Boels, hij is gehuwd met
774535 Catharina van Middelsande.

[1] CBG Jaarboek 1979, 178-193.


774624 Hendrick Broill
, te Rolde 1488.


774836 Vastraad Adriaensz Reedgeld, raad Dordrecht 1461.

[1] van Balen, M., Beschryvinge der stad Dordrecht, Vol.1.


775026 Claude Bessonat, notaris te Lyon. Hij is gehuwd met
775027 Catherine de Pierre.


775028 Étienne de Laurencin
, baron de Poilan, metaalhandelaar, schepen van Lyon. Hij is gehuwd in 1449 met
775029 Catherine Gayand.

775030 mr. Benoît Porte, te Lyon, jurist. Hij is gehuwd met
775031 Catherine Dodieu.


775032 Dreux Budé
, seigneur de Marly-la-Ville 1463, notaris en secretaris des Konings, Garde des Chartres et titres de S.M, audiencier de la chancellerie, prévôt des marchands de la ville de Paris, geboren in 1396/9, overleden in 1474/6. Hij is gehuwd te Parijs op 29 juni 1422 met
775033 Jeanne Peschart, geboren in 1402.


775034 Jean le Picart, seigneur de Plateville-les-Montargis, La Rousseleière en La Roche-Chauveau, notaris, 1e secretaris van Charles VII, maître ordinair en la chambre des Comptes, audiencier de France, général des finances, Trésorier général de France, geadeld in 1433, geboren te Villiers-sur-Marne in juli 1402, overleden te Parijs op 25 oktober 1456 . Hij is gehuwd te Tours op 2 juni 1426 met
775035 Catherine Poncher, geboren in 1407, overleden te Parijs op 7 september 1485.


775036 Jacques le Lieur, écuyer, seigneur de Malesmains, Bois-Benard, schepen van Rouen, overleden in 1502. Hij is gehuwd met
775037 Pernette Alorge, (d'Alorge), te Rouen.


775038 Pierre de Lailly, “procureur des recerveur d’Outre Seine et Languedoïl de 1441 á 1470, conseiller notaire et sécrétaire du Roi Charles VII en 1461, résigne 1477 sur ordre de Louis XI, receveur général des finances,” overleden op 6 juli 1482. Hij is gehuwd met
775039 Catherine de Laigny, overleden te Parijs op 15 november 1501.


776304 Gerijt Claesz, (Dymmer), schepen Gouda 1451, '57, '62, '64, ''68, '70, '72, burgemeester 1453/4, '56, '59, '69, '72, kerkmeester 1447, '49, '67, '69.

[1] van der Hoeven, L.M., Roscam Abbingh, E.W., ‘De oorsprong van het regentengeslacht Dimmer’, OV2015, 307-329.

 

776312 Hendrick Claesz Persijn, schildknaap, welgeborene Delfland, overleden in 1473. Hij is gehuwd met
776313 Cornelia Spronck van der Leede, overleden in 1475/91.

[1] Hoek, D., ‘De Persijns op de Plaats en hun Buitentuin aan de Haagse Vaart’, Jaarboek Die Haghe 1960, 7-26.


776314 Engelbrecht Huijbrechts van der Meer
volgens Batavia Illustrata een zoon van Huijbrecht Pietersz van der Meer. Dit kan vooralsnog niet aangetoond worden. Hij is gehuwd met
776315 Maria Cornelisdr. van Dorp.


776932 Johan Wipper
, (Wippermann), brandewijnbrander te Lemgo. Hij is gehuwd met
776933 Adelheid Erp-Brockhausen.


776944 Hermann Harsewinkel,
uit Warendorf, burger Osnabrück 1465.

[1] Classen, C.F.

 

803664 Adriaen Jan Spruytsz, koper van korentienden, pachter van visgronden te Strijen 1465-1487.


813216 Willem IJsbrantsz, te Leiden, overleden op pelgrimstocht naar Rome 1390. Hij is gehuwd met
813217 Geertruud Pietersdr., overleden te Leiden op 18 februari 1428.

[1] de Man, J.P., van Berendrecht, NL1915.

[2] van Kan, F.J.W., Leids Patriciaat tot 1420.


813218 Dirck die Bruun,
heilige geestmeester Leiden 1371/2, schepen 1374/5, 1381/2, 1382/3, overleden te Leiden op 20 april 1396.

[1] van Kan, F.J.W., Leids Patriciaat tot 1420.

 

813220 Jan Florisz van den Woude, (van Alkemade), poorter Leiden 1398, beleend met een hofstede te Warmond, land te Rijnsburg, Oegstgeest, hoogheemraad Rijnland 1407, 1416, overleden voor 1418. Hij is gehuwd (1) met Katharina [van Valkenisse]. Hij is gehuwd (2) met
813221 Aleid van de Boekhorst, een dochter van Jan I van Boekhorst en Machteld van den Burch, zie Angevaare.

[1] Kort, J.C.,’ van Alkemade’, NL1998.

[2] Angevaare, F., Rechtsprekers & Schuinmarcheerders. De geschiedenis van het geslacht Van Noordwijk & Van de Boekhorst, 2014.


813222 Willem Rengersz.
, Leiden.

[1] van Kan, F.J.W, Heins, J., ‘Het nageslacht van Willem Luutgaardenz’, NL1993, k14, k109.


813240 Ghijsbrecht Witgen,
(die Witte), drapenier, poorter Leiden 1388, geboren te Waddinxveen. Hij is gehuwd met
813241 Margriet.

[1] Jacobs, J.F., NL1985, 457-465.


813242 Geryt Meynaertsz
., te Leiden, overleden voor 9 februari 1462. Hij is gehuwd met
813243 Geertruyd, overleden na 9 februari 1462. volgens Jacobs mogelijk dochter van Govaert en Griete.

[1] Jacobs, J.F., NL1985, 457-465.

[2] ELO, ORA Leiden, kenningboeken, inv.nr. 41C, f.9v, 9 februari 1462.


813244 Geryt Jacob Vinckensz
, te Leiden, student Keulen 1395, overleden na 20 februari 1424.

[1] Jacobs, J.F., ‘Rembrandt verwant met Philips van Leyden’, NL1985, 457-465.


813292 Pieter Vranckensz van Voorhout, schepen Delft 1386-1390. Hij is gehuwd met
813293 Gherit-Aecht Barthout Nageldr.


864256 Jan Ockersz Besemer, leenman, geboren te Dordrecht in 1365, overleden te Oud-Alblas in 1422.

 

879616 Jan Nachtergaele, te Zingem.

[1] Hengstmengel, J., ‘De Zuidhollandse Tak van het geslacht Nachtergaele uit Asper’, 1986, 1988.

[2] Nachtergaele, F.,  ‘Gladde Boomstammen’.

 

879632 Mathijs Jansz Bauters, te Zingem. Hij is gehuwd met

879633 Cathelyne Pieters Busers.

[1] Genealogie Bauter en Bouter.

 

879634 Jacob van Lanchakre, te Zingem.

 

884608 Dirck Jansz van Driel, handelaar in haver, woonachtig te Zwijndrecht in 1421, verbannen uit Dordrecht in 1423, later vertrokken naar de Riederwaard.

[1] C. Sigmond, K.J. Slijkerman.

 

908924 Heijndrick Florisz, leenman Hofstede Putten te Poortugaal 1522, overleden in december 1523. Hij is gehuwd met
908925 Baelgin, overleden in oktober 1516.


910600 Wouter Berthout Grootwouter van Berckel, te Udenhout, Oisterwijk.

 

910736 Gijsbert Hermansz van Boerden, te Tilburg. Hij is gehuwd met
910737 Heilwich.

 

910740 Adriaen Gherijt Smolders, (Smoelneers), te Tilburg, overleden in 1512. Hij is gehuwd met
910741 Elisabeth.

[1] RHC Tilburg, Collectie Van Dijk.


910744 Wouter Jansz die Beer
, (’s Beren), boer, geboren te Oisterwijk. Hij is gehuwd met
910745 Ermgaert.

[1] RHC Tilburg, ORA Oisterwijk, inv.nr. (…), 6 december 1422.


910746 Gherit Roode Gherits
, vermeld in het hertogelijke cijnsboek 1380. Hij is gehuwd met
910747 Elisabeth Nuwen.

 

910772 Jan Stappaerts, te Tilburg. Hij is gehuwd met

910773 Kerstine.

[1] RHC Tilburg, Collectie Van Dijk.

 

910818 Berijs van Breda, te Tilburg. Hij is gehuwd met
910819 Engelbeern Aernt Beys Coelborner, overleden voor 7 augustus 1421. Zij is gehuwd (1) met Wautger die Greve.

[1] Adriaenssen, L.F.W., ‘Het altaar van Maria Magdalena te Hilvarenbeek’, BL1996, p.34.


910832 Gerjt Jan Ghenen van Gorp
, gehuwd met
910833 Heijlwich Hendrick Appels, uit Gemonde.


913504 Beije Beijensz
, pachter van land bij Poortugaal 1395, ’96, leenman van Putten, stichter van een memorie in de Vernellehoek. Hij is gehuwd met
913505 Lijsbeth, stichtte met haar zoon een memorie in de Vernellehoek.


913536 Roelof Cranendonck van Emmichoven, pastoor van Maarheeze 1368-1388.

 

914080 Gheryt Cozen Aerntsz van Riede, schepen van Poortugaal 1405, ’08, ’13, schepen van Pernis 1408-’09, leenman van Putten 1397-1435, overleden te Pernis. Hij is gehuwd met
914081 Hillegont, had een memorie te Poortugaal.


914082 Jan Gillisse, gegoed te Zwaardwijk onder Poortugaal, overleden na 1413. Hij is gehuwd met
914083 Nele.


914308 Jacob Jan Salicx
, begraven in de Sint-Pancraskerk Leiden na 1447.

 

925696 Jan Spierinc van Heeswijck, vermeld 1340-1379. Hij is gehuwd met

925697 ... Jansdr. van Watermael.

[1] van Dinther, N.L., Oudste Generaties Spierinck.

 

925698 Henrick van Eyndhouts, (Kelremans). Hij is gehuwd met

925699 [Kathalijn].

[1] van Dinther, Oudste Generaties Spierinck.

 

927488 Gijsbert van den Oetelaer.

 

990336 Gielis Beens, te Breda.

[1] NL1981, Van Niekerken, G., Het geslacht Beens te Breda.

 

990338 Laureys Willem Looyer, te Breda 1486, Ginneken 1498, overleden voor 1510. Hij is gehuwd met

990339 Cornelie.

[1] NL1981, Van Niekerken, G., Het geslacht Beens te Breda.

 

990432 Willem Jan Laureijs Mutsaerts, te Oisterwijk, gehuwd met

990433 Juet Vranck Aert van der Hoeven.

 

990436 Daniël Jan van Heijst, te Tilburg, gehuwd met

990437 Heijlwich Sijmon Herman Heerden, (die Heerde).

 

990464 Claes die Bont, Loon op Zand, overleden voor 1437. Hij is gehuwd met
990465 Ermgaert Goijaertsdr. der Kinderen.

[1] BL1992, 202.


1001984 Rutger Arnts Essensoen van Harleweijde
, te Berghem, overleden voor 1432. Hij is gehuwd met
1001985 Aleijd Strick.


1012288 Jan Jansz Oerlemans
.


1012290 Peter Dirx die Weert.


1043456 Wolfaert van der Duyn
, genoemd 1385-1429, schout Rotterdam 1415. Hij is gehuwd met
1043457 NN. Pieter Venijn Jansz van den Oudendijckdr.

[1] Jaarboek CBG, 1994.