woensdag 18 oktober 2017

Buitenechtelijke zaken

Mijn betovergrootmoeder Geertrui van Zanten is geboren te Waardenburg op 20 augustus 1899 als dochter van de ongehuwde Geertje Pellegrom. Wanneer zij acht jaar later huwt met Jacob Cornelis van Zanten, erkent deze het kind. Dit heb ik altijd een vreemde zaak gevonden, want in de tussentijd hebben zij geen kinderen gekregen; als Geertrui hun voorkind was, hadden zij volgens gebruik wel sneller in het huwelijk moeten treden; aangezien zij beiden hervormd waren, was dit geen probleem geweest.

Het zou dus kunnen dat Geertrui geen natuurlijke dochter is van Jacob, maar dat hij haar uit goede wil, uit juridisch oogpunt, of vanwege het taboe op voorkinderen heeft erkend. Er is mij indirect bekend dat mijn overgrootmoeder, Geertruis dochter, beweerd heeft dat Geertrui een "rijkere boer" als vader had. Dit moet zij direct van haar moeder zelf, of haar moeders familieleden gehoord hebben. Wanneer dit inderdaad zo is, dan heeft dit gevolgen voor de kwartierstaat; ik houd deze hier voorlopig echter wel in stand, want het is wel haar wettelijke afstamming; in eerdere generaties zullen ook dit soort zaken gebeurd zijn, die wij nu niet meer kunnen traceren. Wanneer totale duidelijkheid komt over haar biologische afstamming, dan zal een wijziging wel nodig zijn.

Een "rijkere boer" dus. Vanuit de positie van een dienstmeid zullen de meeste boeren wel rijk geleken hebben; maar wie zou hij dan geweest kunnen zijn?  De loopbaan van moeder Geertje Pellegrom als dienstmeid kan aanwijzingen bieden: er is mij het volgende van bekend:

1887, 29 juli: vertrek van Waardenburg naar Zaltbommel
1889, 16 augustus: aankomst Ophemert vanuit Zaltbommel. Dienstbode bij K.B. van Sent.
1890, 4/11 september: terugkeer naar Waardenburg vanuit Ophemert.
1890, 4 november: vertrek naar Zaltbommel.
1891, 28 april: vertrek naar Everdingen vanuit Zaltbommel
1891, 26 juni, terugkeer naar Waardenburg vanuit Everdingen.
1892, 19 mei, vertrek naar Ophemert. Dienstbode bij H. van Blijdenstein.
1892, 29 september/7 oktober: terugkeer naar Waardenburg vanuit Ophemert.
1893, 18 maart: vertrek naar Deil vanuit Waardenburg, alwaar dienstbode bij G.J. van Arkel.
1898: dienstbode bij Gosen van de Water, tevens te Deil.
1899, 18 juli: terugkeer naar Waardenburg vanuit Deil.
1899, 20 augustus: bevalling van dochter Geertrui.
1900, 11 september: vertrek naar Deil.
1902, 25 april: vertrek naar Bleskensgraaf.
1906, 13 september: terugkeer naar Waardenburg vanuit Bleskensgraaf.
1907, 6 maart: samenwoning met echtgenoot Jacob Cornelis van Zanten te Waardenburg, die Geertrui echt als zijn dochter.

Het is te zien dat zij ten tijde van de verwekking van haar dochter dienstbode in Deil was bij Gerrit Johannes van Arkel, of bij Gosen van de Water. Het is niet helemaal duidelijk wanneer zij vertrok bij Van Arkel en naar Van de Water ging; zij is slechts in 1898 bij Van de Water ingeschreven, maar een datum voor de verhuizing wordt in het bevolkingsregister niet genoemd. Van Arkel had een groot verloop van knechten en meiden; bij Van de Water, die tevens nog wat oudere zoons in huis had, was zij de enige dienstmeid. Één van hen, of een bekende bezoeker van hen zal dan wel de vader kunnen zijn.

Geertje keert in juli 1899 hoogzwanger terug naar haar ouders, alwaar ze een maand later bevalt. Het kind laat zij opgroeien bij haar ouders, want zelf keert ze in 1900 terug naar Deil, en is tot eind 1906 dienstmeid. In 1907 huwt zij tenslotte met Jacob Cornelis van Zanten, die Geertrui erkent als zijn kind.

Eventueel biedt DNA-onderzoek uitkomst; hierbij is het echter wel zo dat we wat generaties verder zijn, dus het DNA van verwanten zal best verdund zijn; bovendien hebben we te maken met mensen uit dezelfde kleine streek, dus het zal dan vermoedelijk best lastig zijn om ieder van elkaar te onderscheiden.

vrijdag 13 oktober 2017

De Nederlandse bevolkingsstructuur

Er zijn, al enkele jaren geleden, meerdere artikelen verschenen over de bevolkingsstructuur onder de Nederlanders. Één van hen is het artikel van Lao et al. (2013): Clinal distribution of human genomic diversity across the Netherlands despite archaeological evidence for genetic discontinuities in Dutch population history.

Zij geven een kaart waarbij vijf genetische componenten, waarvan drie dominant, de hoofdrol spelen bij de bevolkingsstructuur onder de Nederlanders. Omdat er een duidelijke structuur is in de verspreiding van deze componenten, luidt hun conclusie dat deze verspreiding van "relatief recente" datum is (d.w.z. vermoedelijk niet prehistorisch), want als deze componenten zeer oud zouden zijn, zouden zij veel meer gemengd moeten zijn door alle ontvolking en herbevolking die in veel streken plaatsgevonden heeft.
Daarnaast is een driehoek te zien, waarbij zij vier clusters aangeven: een noordoostelijk cluster (Friezen en Saksen), een centraal-westelijk cluster (Utrecht, Noord-Holland), een centraal-noordelijk cluster (Overijssel, zuidelijk Drenthe), en een zuidelijk cluster (alles beneden de Lek).Figuur 4 uit Lao (2013)

Dit geeft wel een duidelijk beeld, maar omdat ik een duidelijker kaart wilde, heb ik gepoogd kaartjes te maken van de belangrijkste drie componenten, waarvan hier het resultaat:

De drie belangrijkste componenten uit Lao (2013), in kaart gezet.


Allereerst, de Randstad is zo goed als grijs gelaten, dit vanwege de vele latere immigratie, die voor een totaal mengsel zorgden in de steden. Ten tweede ontbreken samples uit de Veluwe, dit heb ik dus enigszins moeten gokken, waarbij ik K4 heb laten overlopen langs de IJssel.

Hoe moeten nu deze componenten geïnterpreteerd worden? Ik suggereer het volgende; naar mijn mening biedt dit een logische verklaring; het blijft echter wel een kwestie van speculatie en interpretatie.

De eerste component K1 is het meest egaal verspreid; dit gegeven duidt erop dat het een vrij oude component is; misschien is het een restant van wat de Romeinen "Friezen" noemden, een pre-Germaans of vroeg-Germaanse component; ik vermoed dat het in het noorden van het land oorspronkelijk wijder verspreid was; het piekt nu in de omgeving van Steenwijk, Meppel. Misschien heeft deze component zich vooral daar staande gehouden omdat latere nieuwkomers dit geen aantrekkelijk gebied vonden om zich te vestigen.

De tweede component K3 lijkt voornamelijk Saksisch te zijn. In de tijd van de volksverhuizing vertrokken Saksen naar o.a. het noorden van Nederland, waar zij de naam van de Friezen overnamen; andere Saksen (en Angelen) vertrokken naar Engeland; dit is de reden voor de verwantschap tussen Fries en Engels. Weer anderen zijn in ons land uiteraard het meest aanwezig rond Twente.
Sommige Friezen hebben zich rond de 9e eeuw gevestigd in de Vechtstreek, waar zij dorpen zoals Maarssen stichtten. Ook in Barneveld is deze component hoog; het is mij onduidelijk of hier ook sprake is van Friese invloed, of dat het gebied vanuit het oosten van Gelderland is herbevolkt. Dit moet in de middeleeuwen gebeurd zijn, want ook de Gelderse Vallei is lange tijd ontvolkt geweest.

De derde component K4 contrasteert allereerst met de eerste component; het lijkt in essentie verspreid met de Klokbekercultuur en de Kelten. Gezien de verdere verspreiding lijkt het hierna nog door de Franken te zijn verspreid; de concentratie rond Kampen, het vestigingsgebied van de Salische Franken, kan erop duiden dat de Franken mogelijk een mengsel zijn van K1 en K4. De aanwezigheid van K1 in Brabant en Limburg is dan wellicht ook aan de Franken toe te schrijven. De concentratie van K4 is op de Veluwe vermoedelijk hoger, hetgeen nieuwe samples zouden moeten uitwijzen. De Franken hebben vermoedelijk Friese elementen in Holland sterk verlaagd. De lichte verspreiding in Drenthe en Groningen heeft misschien te maken met de veenkoloniën.

zondag 17 september 2017

Spelen met Global 10 en nMonte2.

Met de ruwe data die men ontvangt bij het nemen van een genetische test, valt heel wat te doen. Er zijn vele datasets waarmee men zich kan vergelijken. Ik heb nu mijn ruwe data van de test die ik eerder genomen heb, laten doorrekenen door de Basal-rich 7 test en de Global 10 test van Eurogenes. Ik zal hier het spelen met deze laatste test behandelen. De test kent 10 dimensies, waarbij de diepste genetische verschillen tussen de bevolkingen centraal staan; hierbij moet men denken aan Afrikaans < > rest, West-Euraziatisch < > rest, Oost-Euraziatisch < > rest, Kaukasus < > rest, Papua < > rest, etc. De tien coördinaten die men hiermee krijgt, kunnen vergeleken worden met een hele dataset van moderne bevolkingen en prehistorische samples. Dit kan op meerdere manieren; een goed uitvoerbare methode is het gebruik van het programma nMonte2 op het statistiekprogramma R.
Ik zal hier niet uitvoerig behandelen hoe dit werkt; ik kan echter wel een korte uitleg geven. Men heeft nodig: het programma R, het programma nMonte2, een datafile met alle volkeren (zie bij de Global 10 test) en een datafile met de eigen gegevens (beide .csv-bestanden). Vervolgens opent men R, gaat naar File > Change Dir, zet de directory op de map die nMonte2 en de datafiles bevat, en typt het volgende:

source('nMonte2.R')
getMonte('datafile1.csv','datafile2.csv')


waarbij op de plaats van datafile1 de naam dient te komen van het file met de gegevens waarmee men wil vergelijken, op de plaats van datafile2 de naam van het file met de te vergelijken gegevens (eigen gegevens). Hierna toetst men <enter> en als het goed is loopt het programma dan. Soms verschijnen er foutmeldingen, waarvan meestal een typfout, ofwel in het programma, ofwel in één van de files de boosdoener is.

Allereerst verkreeg ik van de maker van deze tests een vergelijking van mijn data met prehistorische samples, waarbij ik percentueel uitgedrukt ben in die samples.

VvdH
Yamnaya_Samara 44.7
Barcin_N 33.1
Hungary_HG 16.25
Bajo 5.95
distance%=0.7066 / distance=0.007066


Om te beginnen, een belangrijk statistisch gegeven is de "distance" die vermeld staat bij de berekende lijst. De tien coördinaten geven mij een bepaalde locatie in een (tien-dimensionale) grafiek. De specifieke mix van deze bevolkingen geeft ook een specifieke locatie in die grafiek; de "distance" is de meetkundige afstand tussen beide locaties. Nu maakt het programma ongeveer 1000 berekeningen per keer, en neemt dan de uitkomst met de kleinste afstand als resultaat. Een goede afstand zal ongeveer 0,3 tot 1 zijn. Bij een kleine(re) afstand dient men rekening te houden met "overfitting". Het programma kan dan allerlei populaties toevoegen waar men in feite niets mee te maken heeft om zo de fit zo passend mogelijk te maken.

Dan de gegevens zelf, wat zien we hier? 44,7% Yamnaya_Samara, de bewoners van de Russische steppe tijdens het late Neolithicum. 33,1% Barcin_N, de Anatolische landbouwers wier verwanten en nazaten door middel van kolonisatie de landbouw in Europa introduceerden. 16,25% Hungary_HG, die de jager-verzamelaars van West-Europa vertegenwoordigt. 5,95% Bajo, een modern volk dat langs de Straat van Makassar leeft; zij representeren mijn Indonesische element.
Het is niet zo dat ik direct van deze groepen afstam; dit is door eeuwen van mengen gebeurd. De Yamnaya hebben zich langzamerhand verspreid door middel van de Touwbekercultuur (Corded Ware), en ook de Klokbekercultuur. De landbouwers en jager-verzamelaars kwamen elkaar steeds weer tegen, bijvoorbeeld in de Linearbandkeramische cultuur en de Trechterbekercultuur. Uiteindelijk gingen ook de laatste jager-verzamelaars uit de Swifterbantcultuur en de Vlaardingencultuur op in de grotere massa.

Met moderne populaties

Het is natuurlijk ook mogelijk om jezelf uit te drukken in moderne populaties. Ik heb hiervoor twee methoden uitgeprobeerd; Eerst doe ik een "afpeltest" met alle niet-Afrikaanse populaties, waarbij ik na elke berekening de resultaten afpel, door een naar mijn mening onverwachte of onwaarschijnlijke populatie uit de test te halen, net zolang tot ik een logisch en uit te leggen resultaat verkrijg. Hierna probeer ik een "gerichte" test, waarbij ik zelf enkele populaties uitkies om te zien wat voor mix het programma ervan maakt.

Methode 1: "afpellen"

Voordat ik deze methode uittest, is het handig om stil te staan bij wat er mogelijk is. Het programma is in staat te zien welke populatie het dichtst bij mij staat (de Nederlandse). Verschillende "vreemde" elementen zoals het Indonesische kunnen ook makkelijk uitgepikt worden. Echter, zaken als 8% Duits, 2% Frans, 1% Engels of Zwitsers zijn nagenoeg onmogelijk om apart van het Nederlandse element te zetten, omdat deze volkeren teveel lijken op de Nederlander. Je zou het als volgt kunnen zien:

Stel dat we een stip op een kaart zetten, nabij Utrecht, die een Nederlands persoon weergeeft. Zijn kleine hoeveelheid Frans bloed zal deze stip misschien naar het zuiden trekken, maar niet veel verder dan Brabant. Zijn Duitse bloed zal hem weer naar het oosten trekken; misschien dat de stip uiteindelijk tot stilstand komt in de buurt van Nijmegen. Door de plaats van die stip, gecombineerd met de kennis dat "Nederlands" de dichtstbijzijnde populatie van deze persoon is, zal het programma al deze volkeren bijeen stoppen onder de noemer "Nederlands". Pas wanneer elk volk is opgesplitst in bijvoorbeeld provincies of streken, dan zijn zulke vermengingen vermoedelijk te detecteren, maar het is de vraag of dat ooit nauwkeurig mogelijk is.
Bij mij zal het Indonesische element de "Nederlandse" stip helemaal naar het zuidoosten trekken; misschien wel tot aan de Balkan. Het programma zal mij echter niet als iemand uit de Balkan beschouwen, omdat uit mijn coördinaten blijkt dat de dichtstbijzijnde bevolking de Nederlanders zijn en omdat de volkeren in de Balkan niet naar Azië getrokken zijn binnen één van de dimensies. Het programma zal dan een mix het meest waarschijnlijk achten.

Goed, het programma werkt natuurlijk niet met geografische kaarten in het hoofd, maar slechts met de coördinaten. Laten we nu maar zien wat een eerste test met de alle moderne bevolkingen (behalve die ten zuiden van de Sahara) oplevert. Allereerst laat ik hier zien wat volgens het programma de dichtstbijzijnde populaties zijn:

[1] "1. CLOSEST SINGLE ITEM DISTANCES"
           Dutch        Hungarian         Croatian        Slovenian
     0.008356889      0.009906331      0.010424759      0.010669958
           Irish            Czech English_Cornwall     English_Kent
     0.010742863      0.011037572      0.011192640      0.011252235


De Nederlander staat het dichtstbij mijn coördinaten. We zien ook andere Europese volkeren. Eerst maar eens zien wat het programma mij als eerste mix geeft. Op grond van de papieren stamboom verwacht ik ca. 88,25% Noordwest-Europees, ca. 5,5% Zuid-Oost-Aziatisch, en 6,25% Joods.

Als eerste mix geeft het programma:

VvdH
Dutch              84.00
Lithuanian          7.25
Igorot              5.05
Armenian_Chambarak  3.60
Spanish_Andalucia   0.10
distance%=0.3288 / distance=0.003288


Dat is toch ongelofelijk voor een eerste berekening? Het programma weet niets van mijn achtergrond, het kent slechts mijn coördinaten; "Nederlands" als hoogste percentage is goed; de Igorot, een volk uit de Philippijnen, geven het Indonesische element vrij aardig weer; het Armeens en Spaans zullen wel kenmerkend zijn voor het Joodse element. Het Litouws is interessant, maar niet goed uit te leggen, dus deze "pel ik af" voor de volgende berekening:

VvdH
Dutch              85.15
Latvian             6.10
Igorot              5.05
Armenian_Chambarak  3.70
distance%=0.3304 / distance=0.003304


Wel ja, veel verschil maakt het niet; nu komen de Letten om de hoek kijken... Het is wel bekend dat de Joden in Oost-Europa zich een beetje vermengd hebben met de aldaar levende bevolking, maar 6% is mij toch teveel. De Letten haal ik eruit; ook ben ik benieuwd of we het Indonesische element kunnen uitdrukken in wat anders dan de Philippijnse Igorot, dus ook zij vertrekken.

VvdH                
Dutch            92.40
Ami               4.30
Georgian          1.75
Batak             0.90
Russian_Orel      0.65
distance%=0.3458 / distance=0.003458


De Igorot zijn nu vervangen door de Austronesisch sprekende Ami uit Taiwan en door de Batakkers, waarvan mij niet duidelijk is of hiermee nu de Philippijnse of de Sumatraanse groepen bedoeld zijn. Het Nederlandse percentage wordt nu wat hoog ingeschat, en de Armeniërs zijn door de Georgiërs vervangen. Eens zien wat er gebeurt als we de Ami eruit gooien.

VvdH              
Dutch            88.90
Murut             4.00
Ingrian           2.85
Georgian          2.55
Batak             1.05
Montenegrin       0.65
distance%=0.356 / distance=0.00356


Dat ziet er vrij aardig uit; de Murut is een volk uit Noord-Oost-Borneo; aangezien mijn betovergrootvader van zijn vaderskant vrijwel zeker Borneoos bloed heeft, lijkt het een goed idee om dit volk erin te houden; het Baltische gebied blijkt echter zeer weerbarstig, en keert nu terug met de Ingriërs, een Finoegrisch volk. Ik kan hier natuurlijk nog vele malen mee doorgaan; er zijn echter zoveel mogelijkheden... ik neem genoegen met het volgende model; de Joden zijn lastig weer te geven, hoewel ze toch als losse groep voorkomen in de dataset. Een mengsel van Georgië, Montenegro en Rusland doet mij echter niet zeer vreemd aan.

VvdH            
Dutch            88.1
Murut             3.9
Russian_Orel      3.6
Georgian          2.2
Batak             1.2
Montenegrin       1.0
distance%=0.3581 / distance=0.003581


Methode 2: gerichte test

In plaats van te wachten om een passend resultaat door middel van voorgaande methode, is het uiteraard ook mogelijk om zelf een inschatting te maken van wat logische populaties zijn. Allereerst probeer ik een model met slechts drie bevolkingsgroepen, de Nederlanders, de Ashkenazim en de eerder genoemde Murut.

VvdH                
Dutch         92.95
Murut          4.80
Ashkenazi_Jew  2.25
distance%=0.3911 / distance=0.003911


Doordat ik zelf in plaats van het programma de groepen kies, is de "distance" iets hoger, maar zeker nog goed. Deze mix bevat een kern van waarheid, maar een mogelijk probleem is dat de Joodse bevolking een aanzienlijk Europees element in zich heeft, dat hier opgeslokt zou kunnen zijn door het Nederlandse element. Het is nu de taak om wat te variëren met de bevolkingen, ook met de Nederlanders zelf. De volgende resultaten vond ik zelf vrij aardig:

VvdH
Dutch 88.50
Romanian 6.30
Murut 3.35
Batak 1.85
distance%=0.3715 / distance=0.003715


VvdH
Irish 88.05
Italian_Tuscan 5.85
Murut 3.85
Batak 2.25
distance%=0.5474 / distance=0.005474


VvdH
Scottish 89.20
Murut 5.95
Sephardic_Jew_Bulgaria 4.85
distance%=0.5796 / distance=0.005796


Het nemen van Duitsers in plaats van Nederlanders lijkt ook goed te werken.

VvdH
German 88.55
Murut 5.95
Ashkenazi_Jew 5.50
distance%=0.6703 / distance=0.006703


Tot slot een voorbeeld met een prehistorisch sample, een Armeniër uit de bronstijd die op een plot vlakbij de Joden ligt.

VvdH
German 87.75
Armenia_MLBA:RISE397 6.35
Murut 5.90
distance%=0.5981 / distance=0.005981


Veel mogelijkheden

Ik heb hier wat experimenten weergegeven op basis van moderne bevolkingen, maar het is natuurlijk ook mogelijk om prehistorische bevolkingen te gebruiken (voor zover er genetisch materiaal beschikbaar is), of een mix van beide. Tot slot is een interessante mogelijkheid het vergelijken van een volk i.p.v. een individu ten opzichte van prehistorische samples, hetgeen veel kan zeggen over de populatie- en migratiegeschiedenis; dit gebeurt dan ook veel op internet.

woensdag 23 augustus 2017

Kwartierstaat: generatie XX-c

803664 Adriaen Jan Spruytsz, koper van korentienden, pachter van visgronden te Strijen 1465-1487.

1.     Michiel Adriaensz Spruyt, zie 401832


813216 Willem IJsbrantsz, te Leiden, overleden op pelgrimstocht naar Rome 1390. Hij is gehuwd met
813217 Geertruud Pietersdr., overleden te Leiden op 18 februari 1428.

1.     Jan Willem IJsbrantsz, zie 406608

2.     Dirk Willem IJsbrantsz, schepen Leiden 1403/4, burgemeester 1418/9.

3.     Gerrit Willem IJsbrantsz, heilige geestmeester Leiden 1412/3, 1414/5, 1416/7, brouwer.

4.     Pieter Willem IJsbrantsz, overleden op 16 april 1394.

5.     Floris Willem IJsbrantsz, poorter Leiden 1381.

6.     Hildegond Willem IJsbrantsdr., gehuwd (1) met Gerrit die Griemer, gehuwd (2) met Floris Jansz van Scodde, gehuwd (3) met IJsbrant van Alkemade.

7.     Jacob Willem IJsbrantsz.

 

[1] de Man, J.P., van Berendrecht, NL1915.

[2] van Kan, F.J.W., Leids Patriciaat tot 1420.


813218 Dirck die Bruun,
heilige geestmeester Leiden 1371/2, schepen 1374/5, 1381/2, 1382/3, overleden te Leiden op 20 april 1396.

1.     Pieter Buytewech Dirksz, schepen Leiden 1401/2, burgemeester 1402/3, 1409/10, 1415/16, korenkoper, drapenier, overleden in 1433/8.

2.     Dirk die Bruun Dirksz, te Leiden.

3.     Gheryt die Bruun Dirksz, schepen Leiden 1400/1, 1403/4, burgemeester 1407/8, 1410/1, wijnkoper.

4.     Hendrik die Bruun Dirksz, broeder te Deventer, priester, overleden te Zutphen op 24 augustus 1429.

5.     wschl. Badeloge Dircksdr., zie 406609

 

[2] van Kan, F.J.W., Leids Patriciaat tot 1420.

 

813220 Jan Florisz van den Woude, (van Alkemade), poorter Leiden 1398, beleend met een hofstede te Warmond, land te Rijnsburg, Oegstgeest, hoogheemraad Rijnland 1407, 1416, overleden voor 1418. Hij is gehuwd (1) met Katharina [van Valkenisse]. Hij is gehuwd (2) met
813221 Aleid van de Boekhorst, een dochter van Jan I van Boekhorst en Machteld van den Burch, zie Angevaare.

Uit (1):

1.     Hugo van Alkemade, poorter Leiden 1410, overleden op 26 september 1432. Hij is gehuwd met een dochter van Gerard van Bennebroek.

2.     Floris van den Woude, overleden te Leiden op 18 oktober 1404. Hij is gehud met Geile van der Burch.

Uit (2):

3.     Jacob van Alkemade, te Leiden 1413.

4.     Katharina van den Woude, non te Rijnsburg, overleden in 1451.

5.     Jan van den Woude, zie 406610

6.     Simon van den Woude, schepen Leiden 1446, 1452-1454, 1459-1461, gehuwd met Sophia IJsbrands van Spaarnwoude.

7.     Adriana van den Woude, gehuwd met Willem Heerman.

8.     Aleid van den Woude, poorteres Leiden 1438, overleden op 13 januari 1476.

 

[1] Kort, J.C.,’ van Alkemade’, NL1998.

[2] Angevaare, F., Rechtsprekers & Schuinmarcheerders. De geschiedenis van het geslacht Van Noordwijk & Van de Boekhorst, 2014.


813222 Willem Rengersz.
, Leiden.

1.     Renger Willemsz.

2.     Machteld Willem Rengerszdr., zie 406611

3.     Adriana Willem Rengerszdr., gehuwd met Willem Cuser van Boschuysen,

 

[1] van Kan, F.J.W, Heins, J., ‘Het nageslacht van Willem Luutgaardenz’, NL1993, k14, k109.


813240 Ghijsbrecht Witgen,
(die Witte), drapenier, poorter Leiden 1388, geboren te Waddinxveen. Hij is gehuwd met
813241 Margriet.

1.     Jan Gijsbrecht Witgensz, zie 406620

 

[1] Jacobs, J.F., NL1985, 457-465.


813242 Geryt Meynaertsz
., te Leiden, overleden voor 9 februari 1462. Hij is gehuwd met
813243 Geertruyd, overleden na 9 februari 1462. volgens Jacobs mogelijk dochter van Govaert en Griete.

1.     Aleijd Gerytsdr., zie 406621

2.     Govert Geryts, overleden voor 9 februari 1462. Hij is gehuwd met Luytgaert, overleden na 9 februari 1462.

 

[1] Jacobs, J.F., NL1985, 457-465.

[2] ELO, ORA Leiden, kenningboeken, inv.nr. 41C, f.9v, 9 februari 1462.


813244 Geryt Jacob Vinckensz
, te Leiden, student Keulen 1395, overleden na 20 februari 1424.

1.     Geryt Vinck, zie 406622

 

[1] Jacobs, J.F., ‘Rembrandt verwant met Philips van Leyden’, NL1985, 457-465.


813292 Pieter Vranckensz van Voorhout, schepen Delft 1386-1390. Hij is gehuwd met
813293 Gherit-Aecht Barthout Nageldr.

1.     Hendrick Pietersz van Voorhout, hieruit Duyst van Voorhout.

2.     Barthout Pietersz van Voorhout, zie 406623

3.     Catharina van Voorhout, gehuwd met Willem de Heuyter.


864256 Jan Ockersz Besemer, leenman, geboren te Dordrecht in 1365, overleden te Oud-Alblas in 1422.

1.     Jan Jansz Besemer, zie 432128

2.     Ave Jans Besemer, gehuwd met Pieter Voppensz (nr. 3030864/5).

 

908924 Heijndrick Florisz, leenman Hofstede Putten te Poortugaal 1522, overleden in december 1523. Hij is gehuwd met
908925 Baelgin, overleden in oktober 1516.

1.     Claes Hendricksz, 454462


910600 Wouter Berthout Grootwouter van Berckel, te Udenhout, Oisterwijk.

1.     Berthout Wouter Berthouts, zie 455300

 

910736 Gijsbert Hermansz van Boerden, te Tilburg. Hij is gehuwd met
910737 Heilwich.

1.     Peter Gijsbertsz van Boerden, zie 455368

2.     Gijsbert Gijsbertsz van Boerden.

3.     Gerit Gijsbertsz van Boerden.

4.     Pauwels Gijsbertsz van Boerden.

5.     Hendrick Gijsbertsz van Boerden.

6.     Goeswijn Gijsbertsz van Boerden.

7.     Kathelijn Gijsbertsdr. van Boerden.

8.     Oeda Gijsbertsdr. van Boerden.


910740 Adriaen Gherijt Smolders
, (Smoelneers), te Tilburg, overleden in 1512. Hij is gehuwd met
910741 Elisabeth.

1.     Gherit Adriaen Smolders, gehuwd met Agnes Peter Daniël van Boerden.

2.     Anthonis Adriaen Smolders.

3.     Cornelis Adriaen Smolders, gehuwd met Aleijt Jan Jan Aelwijns.

4.     Adriaenken Adriaen Smolders, gehuwd (1) met Jan Andries van Boerden, gehuwd (2) met Hendrick Jacob Huyben.

5.     Jan Adriaen Smolders, zie 455370

 

[1] RHC Tilburg, Collectie Van Dijk.


910744 Wouter Jansz die Beer
, (’s Beren), boer, geboren te Oisterwijk. Hij is gehuwd met
910745 Ermgaert.

1.     Aert Wouters die Beer.

2.     Heijlwich Wouters die Beer, gehuwd met Peter Gherit Beijen.

3.     Katelijn Wouters die Beer, gehuwd met Willem Aerts van Broechoven.

4.     Jan Wouters die Beer, zie 455372

5.     Angnese Wouters die Beer, gehuwd met Bartholomeus Roode Gherits.

6.     Hillegonde Wouters die Beer, gehuwd met Jan Godevaerts Vets.

7.     Peter Wouters die Beer.

 

[1] RHC Tilburg, ORA Oisterwijk, inv.nr. (…), 6 december 1422.


910746 Gherit Roode Gherits
, vermeld in het hertogelijke cijnsboek 1380. Hij is gehuwd met
910747 Elisabeth Nuwen.

1.     Bartholomeus Roode Gherits, gehuwd met Angnese Wouters die Beer.

2.     Wouter Roode Gherits, gehuwd met Aleijd.

3.     Embrecht Roode Gherits.

4.     Gherit Roode Gherits.

5.     Maria Roode Gherits, zie 455373


910772 Jan Stappaerts,
te Tilburg. Hij is gehuwd met

910773 Kerstine.

1.     Goeswijn Jan Stappaerts.

2.     Jan Jan Stappaerts, zie 455386

3.     Juet Jan Stappaerts, gehuwd met Jan Emont.

4.     Mathijs Jan Stappaerts.

 

[1] RHC Tilburg, Collectie Van Dijk.

 

910818 Berijs van Breda, te Tilburg. Hij is gehuwd met
910819 Engelbeern Aernt Beys Coelborner, overleden voor 7 augustus 1421. Zij is gehuwd (1) met Wautger die Greve.

Uit (1):

1.     Margriet Wautgers die Greve.

Uit (2):

1.     Elisabeth Berijs van Breda, zie 455409

2.     Aleijt Berijs van Breda, gehuwd met Henrick Voet.

3.     Gerit Berijs van Breda.

4.     Jan Berijs van Breda.

5.     Yda Berijs van Breda.

 

[1] Adriaenssen, L.F.W., ‘Het altaar van Maria Magdalena te Hilvarenbeek’, BL1996, p.34.


910832 Gerjt Jan Ghenen van Gorp
, gehuwd met
910833 Heijlwich Hendrick Appels, uit Gemonde.

1.     Hendrick Gerit van Gorp, zie 455416

2.     Jan Gerit van Gorp.

3.     Elisabeth Gerit van Gorp.

4.     Juet Gerit van Gorp.

5.     Goijaert Gerit van Gorp.


913504 Beije Beijensz
, pachter van land bij Poortugaal 1395, ’96, leenman van Putten, stichter van een memorie in de Vernellehoek. Hij is gehuwd met
913505 Lijsbeth, stichtte met haar zoon een memorie in de Vernellehoek.

1.     Beije Beijensz.

2.     Doen Beijensz, zie 456752


913536 Roelof Cranendonck van Emmichoven, pastoor van Maarheeze 1368-1388. Hij had drie bastaardzonen:

1.     Willem van Ghennep

2.     Jan Roelofs van Cranendonck, zie 456768

3.     Edmond van Emmichoven.

 

914080 Gheryt Cozen Aerntsz van Riede, schepen van Poortugaal 1405, ’08, ’13, schepen van Pernis 1408-’09, leenman van Putten 1397-1435, overleden te Pernis. Hij is gehuwd met
914081 Hillegont, had een memorie te Poortugaal.

1.     Dirck Gherijt Cozen van Riede, zie 457040

2.     Aernt Cozen.

3.     Catrijn Cozen, gehuwd met Gillis Dammesz.

4.     Adriaen Cozen, gehuwd met ... Willems.


914082 Jan Gillisse, gegoed te Zwaardwijk onder Poortugaal, overleden na 1413. Hij is gehuwd met
914083 Nele.

1.     Lijsbeth Jan Gillisse, zie 457041


914308 Jacob Jan Salicx
, begraven in de Sint-Pancraskerk Leiden na 1447.

1.     Barthelmees Jacobsz, zie 457154

Kwartierstaat: generatie XIX-c

401832 Michiel Adriaensz Spruyt, schepen Strijen 1484-1497, pachter van visgronden aldaar. Hij is gehuwd met

401833 Heylke.

1.     Joost Michielsz Spruyt, overleden te Strijen 1534/5.

2.     Adriaen Michielsz Spruyt, zie 200916


406608 Jan Willem IJsbrantsz, schepen Leiden 1400. Hij is gehuwd met
406609 Badeloge Dircksdr., overleden in 1437/40. Zij is verm. dochter van Dirck die Bruun; haar zoon Gheryt Lam is dan vernoemd naar Dircks broeder.

1.     Willem Jansz van Berendrecht, schepen Leiden 1437/8, burgemeester 1445, gehuwd met Baerte Willemsdr. van Bosch.

2.     Pieter Jansz van Berendrecht, schepen Leiden 1474/5, vroedschap 1477, 1481-1483, gehuwd met Margriete Diertsdr. van Meerburch.

3.     Gheryt Lam van Berendrecht, lakenhandelaar, schepen Leiden 1477/8. Hij is gehuwd met Margriet.

4.     Mattheus Jansz van Berendrecht, zie 203304

5.     Ewout Jansz van Berendrecht, overleden voor 1426.

6.     Katrijn Jansdr. van Berendrecht, overleden voor 11 mei 1447. Zij is gehuwd met Jan van Noorde, schepen en burgemeester Leiden.

 

[1] de Man, J.P., ‘van Berendrecht’, NL1915.

[2] van Kan, F.J.W., Leids Patriciaat tot 1420.


406610 Jan van den Woude
, poorter Leiden 1415, schepen 1435-1440, overleden in 1444/6. Hij is gehuwd met
406611 Machteld Willem Rengersdr., overleden in 1452/5. Zij is gehuwd (1) met Willem van Boschuysen, rentmeester Noord-Holland.

Uit (1):

1.     Willem van Boschuysen Willemsz, de oude, te Leiden, gehuwd met Lijsbeth Jacobsdr. van Noorde.

Uit (2):

1.     Agatha van den Woude, te klooster Leeuwenhorst 1435-1488.

2.     Jan van den Woude, schepen Leiden 1462/3, 1467, 1468/9, gehuwd met Elisabeth Willemsdr. uten Hage.

3.     Machteld van den Woude, overleden op 26 maart 1490.

4.     Jacob van den Woude.

5.     Jan van den Woude.

6.     Willem van den Woude.

7.     Aleid van den Woude, non Barbaraklooster.

8.     Adriane van den Woude, zie 203305

 

[1] van Kan, F.J.W, Heins, J., ‘Het nageslacht van Willem Luutgaardenz’, NL1993, k14.

[2] Kort, J.C., ‘van Alkemade’, NL1998.


406620 Jan Ghijsbrecht Witgensz, drapenier Leiden. Hij is gehuwd met
406621 Aleijd Gerytsdr.

1.     Gijsbrecht Jan Witgensz, zie 203310

2.     wschl. Govert Jans, overleden voor 14 december 1486, gehuwd met Agniese. Zij is gehuwd (2) met Jan Arends van Beringen. Gijsbrecht Jans genoemd als verwant.

3.     wschl. Ymme Jans, gehuwd (1) met Aalbrecht van Os, overleden voor 26 november 1471. Gijsbrecht Jans en Govert Jans genoemd als verwanten. Zij is gehuwd (2) met Jan Jacobsz.

 

[1] Jacobs, J.F., ‘Rembrandt verwant met Philips van Leyden’, NL1985, 457-465.

[2] ELO, Weeskamer Leiden, inv.nr. 282, p.354, 26 november 1471.

[3] ELO, Weeskamer Leiden, inv.nr. 282, p.442, 7 december 1486.


406622 Geryt Vinck
, te Leiden, overleden in 1447/52. Hij is gehuwd met
406623 Baertraet, te Leiden, overleden in 1455/80.

1.     Katrijn Gerytsdr. Vinck, zie 203311

 

[1] Jacobs, J.F., ‘Rembrandt verwant met Philips van Leyden’, NL1985, 457-465.


406644 Gerrit Colynsz
, schepen Delft 1441, '53, '55, '59, '62. In 1357 is een Daniel Gerrit Colyns schepen in Delft, mogelijk een voorvader. Hij is gehuwd met
406645 Machteld.

1.     Daniel Geryt Colijnsz, zie 203322


406646 Barthout Pietersz van Voorhout,
(Nagel), te Delft. Hij is gehuwd met
406647 Pieternelle Ruaartsdr., gehuwd (2) met Gerrit van Berckenrode, wiens achternaam zij later draagt.

1.     Gherit Aechte Barthoutsdr. Nagel van Voorhout, zie 203323


428192 Ghoessen Willemsz,
heemraad Reijerwaard 1497. Hij is gehuwd met

428193 Alijt.

1.     Adriaen Ghoessensz, zie 214096

 

432128 Jan Jansz Besemer, geboren te Dordrecht ca. 1400.

1.     Heynrick Jansz Besemer, zie 216064


433528 Gielis Hendricksz van der Hoeck.

1.     Hendrick Gielisz van der Hoeck, zie 216764

 

[1] van Dooren, B., ‘De vrouw van Thonis Molengraeff’, NL2013.

 

433530 Willem van der Duyn, zou een zoon zijn van Adam van der Duyn, hiervoor na te gaan NL2013. Hij is gehuwd (1) met Susanna Melis Bruijnendr. Hij is gehuwd (2) met

433531 Dirckske Celen van der Gerwen.

Uit (1):

1.     Joost van der Duijn.

2.     Adriaen van der Duijn.

3.     Willemke van der Duijn.

Uit (2):

4.     Elisabeth Verduijn, zie 216765

 

[1] van Dooren, B., ‘De vrouw van Thonis Molengraeff’, NL2013.

 

449920 Jacob Jansz van Schoer, waarsman polder Oud-Reijerwaard 1461, overleden na 1479. Hij is gehuwd met
449921 Baertgen.

1.     Dirck Jacobsz van Schoer, zie 224960

 

[1] Verschoor, E.G., ‘geslachten Verschoor en Van der Schoor in de omgeving van Charlois’, NL1974.


454460 = 114188 (Doen Beijens de Jonge)
454461 = 114189 (Aeskin)
454462 Claes Hendricksz
, te Poortugaal 1543. Hij is gehuwd met
454463 Nelle.

1.     Maritge Claesdr., zie 227231


455300 Berthout Wouter Berthouts,
te Oisterwijk. Het is onduidelijk wie nu de moeder is van de kinderen, want zij worden ook genoemd als erfgenamen van Peter Stevensz van der Amervoirt. Wouter wordt in 1493 genoemd als verkregen bij Margriet Willem Toyten. Hij is gehuwd met

455301 Margriet Willem Toyten.

1.     Margriet Berthout Wouters, gehuwd met Gerit Hendricks van den Staeck.

2.     Agnes Berthout Wouters, gehuwd met Willem Claus Zegers.

3.     Luytgaerde Berthout Wouters, gehuwd met Jan Brock.

4.     Wouter Berthouts, zie 227650

5.     Peter Berthouts, gehuwd met Hillegonde.

6.     Engelberen Berthout Wouters.

 

[1] RHC Tilburg, Protocollen schepenbank Oisterwijk, inv.nr. 198, f.34v, november 1493.


455368 Peter Gijsbertsz van Boerden, hij is gehuwd met
455369 Mechteld Goijaerts van Elderen.

1.     Gijsbert Petersz van Boerden, zie 227684

2.     Claes Petersz van Boerden, gehuwd met Peterken Gherit Willems van Alphen.

3.     Cornelia Peters van Boerden, gehuwd met Gherit Gherit Beijken.s

4.     Elisabeth Peters van Boerden, gehuwd met Peter van Spaendonck.

5.     Daniël Petersz van Boerden,

6.     Herman Petersz van Boerden, gehuwd met Lambrechtken Jan Wouter van Iersel.

7.     Heijlwich Petersz van Boerden.

8.     Hendricksken Peters van Boerden, gehuwd met Cornelis Gherit Reijnen.

9.     Goijaertken Peters van Boerden, gehuwd met Adriaen Gherit Beijkens.

10.   Mechteld Peters van Boerden, gehuwd met Goijaert Hendrick Pulskens.

 

[1] RHC Tilburg, erfdeling 17 juli 1536.

[2] RHC Tilburg, Collectie Van Dijk.


455370 Jan Adriaen Smolders
, boer, te Udenhout. Hij is gehuwd met
455371 Dircksken Jans Leemens.

1.     Lijsbeth Jan Adriaen Smolders, zie 227685

2.     Jenneken Jan Adriaen Smolders, gehuwd met Peter Peter Faessen.

3.     Adriaenken Jan Adriaen Smolders, gehuwd met Pauwels Henrick Pluymen.

4.     Margriet Jan Adriaen Smolders, gehuwd met Cornelis Peter Crillaerts.

5.     Peter Jan Adriaen Smolders, gehuwd met Martina Michiel Jan Soffaerts.

6.     Jenneken Jan Adriaen Smolders, gehwud met Steven Claeus Steven Reijnen.

7.     Anthonis Jan Adriaen Smolders, gehwud met Marij Gerit Herman van Heijst.

 

[1] RHC Tilburg, Collectie Van Dijk.


455372 Jan Wouter die Beer
, (’s Beren), boer, geboren te Tilburg rond 1390. Hij is gehuwd met
455373 Maria Roode Gherits, geboren te Tilburg.

1.     Gherit Jans die Beer, zie 227686


455386 Jan Jan Stappaerts, te Tilburg

1.     Heijlwich Jan Jan Stappaerts, zie 227693

 

[1] RHC Tilburg, Collectie Van Dijk.

 

455408 Berijs Gerits van Oerle, overleden voor 1420. Hij is gehuwd met
455409 Elisabeth Berijs van Breda.

1.     Peter Berijs van Oerle, zie 227704


455416 Hendrick Gerit van Gorp
, te Tilburg. Hij is gehuwd met
455417 Juet Jan van den Eijnde.

1.     Jan Hendrick van Gorp.

2.     Adriaen Hendrick van Gorp.

3.     Marie Hendrick van Gorp.

4.     Elisabeth Hendrick van Gorp.

5.     Heijlwich Hendrick van Gorp.

6.     Elisabeth Hendrick van Gorp.

7.     Gerit Hendrick Geenen van Gorp, zie 227708


455418 Jacob Heijmericx Coremans,
te Goirle, overleden voor 1538.

1.     Henrick Jacob Heijmericx Coremans.

2.     Mechteld Jacob Heijmericx Coremans, zie 227709


456752 Doen Beijensz de Oude
, (Doedijn), leenman van Putten 1429-1452, medebedijker van het Oudeland van Strijen 1436, stichter van een memorie in de Vernellehoek. Hij is gehuwd met
456753 Margriet, stichtster van een memorie te Portugaal, overleden in 1446.

1.     Aechte Doen Beijensdr., gehuwd met Aernt.

2.     Huijch Doensz.

3.     Ariaentge Doen Beijensdr., gehuwd met Dirck Westgeest.

4.     Beije Doensz, zie 228376


456768 Jan Roelofsz Cranendonck, landpoorter van Dordrecht 1445-1450.

1.     Roelof Jansz Cranendonck, zie 228384

2.     Jan Jansz Cranendonck.

3.     Willem Jansz Cranendonck.

 

457040 Dirck Gherijt Cozen van Riede, leenman van Putten te Pernis 1453. Hij is gehuwd met
457041 Lijsbeth Jan Gillise, stichtte een memorieland.

1.     Coos Dircx van Riede, zie 228520

2.     Marijtken Dircxdr.


457154 Bartelmees Jacobsz, poorter van Leiden 1458, drapenier, begraven te Leiden.  Hij is gehuwd (2) met Alijt Floris Matheusdr. Hij is gehuwd (1) met
457155 Aechte Jansdr., (mog. van Diest), overleden voor 15 november 1468.

Uit (1):

1.     Katrijn Meesdr., zie 228577

2.     Barbara Mees Jacob Jan Salicxdr., bagijn 1512.

3.     Jacob Meesz.

Uit (2):

4.     Aechte Meesdr.

5.     Geertruyd Meesdr., gehuwd met Jacob van der Graft.

6.     Quirijn Meesz.

7.     Jacob Meesz.


457156 Claes Heijndricksz
, koopman te Leiden. Hij is gehuwd met
457157 Baerte Heijndricksdr.

1.     Willem Claes Heijndricksz, zie 228578


457186 Jacob Jacobsz Gout
, schout van Pernis 1487, leenman van de Hofstad van Putten in Oud Bernisse 1487.

1.     ... Jacobsdr., zie 228593

2.     Adriaen Jacobsz Gout, te Oud Bernisse.

3.     Pieter Jacobsz Gout.