dinsdag 22 mei 2018

Meer over de Aziatische moederlijn

Zoals uit een mitochondrische DNA-test bleek, behoort onze voormoeder Mary Anne Pike, samen met haar afstammelingen in directe vrouwelijke lijn tot de haplogroep M3c1b. Om meer duidelijkheid te krijgen over deze groep heb ik een overzicht gemaakt van haplogroep M3c, met behulp van de GenBank. De dateringen zijn over het algemeen gemiddelden uit Behar 2012, en dienen ruim te worden opgevat.

Overzicht van mt-DNA haplogroep M3c
 We zien dat haplogroep M3c al rond 20.000 v.Chr. ontstaan is. Hierna heeft het zich vertakt en verspreid over India, Myanmar, Pakistan, Thailand, Tibet en de Oeigoeren. Het lijkt dus van oudsher aanwezig onder de jager-verzamelaars van Zuid-Azië. Ook de sub-haplogroep M3c1, ontstaan rond 12.000 v.Chr., stamt nog uit de jager-verzamelaartijd. M3c1 kan verdeeld worden in twee groepen: M3c1a is met name te vinden in het noorden van India, waaronder de gebieden Jammu en Kashmir, en Nepal. M3c1b is met name te vinden in een zuidelijker gedeelte van India.
M3c1b, de groep waar Mary Anne Pike toe behoort, kan in drieën worden verdeeld. Één lijn is van onbekende Indiase herkomst. Wederom één lijn behoort tot de Kolam-stam uit Centraal-India. Deze relatief kleine groep mensen leeft van een primitieve vorm van landbouw, en heeft vooralsnog weinig binding met de moderne levenswijze. Zij behoren tot de Scheduled Tribes, wat betekent dat zij tot een kwetsbare Indiase groep behoren. De derde groep, M3c1b1, is vrijwel uitsluitend te vinden onder de Jenu Kuruba-stam. Deze stam, die niet eens zo gek ver van Bangalore woont, heeft ook geen moderne levenswijze. Zij staan bekend om het verzamelen van honing en sommigen wonen in hoge boomhutten.

Ondanks hun oude levenswijze, is de haplogroep waartoe zij massaal behoren, M3c1b1, relatief recent ontstaan rond 2600 v. Chr. Dit valt ongeveer samen met de eerste eeuwen van landbouw in Zuid-India, en de verspreiding van de Dravidische talen. Wellicht dat met deze cultuuromslag deze stam ontstond. Naast de Jenu Kuruba is er één individu uit Saudi-Arabië die tot deze haplogroep behoort. Vermoedelijk is deze lijn via één van de vele handelstrajecten tussen India en de Arabische wereld daar terechtgekomen.

Het middenpunt tussen de Jenu Kuruba-stam en de Kolam-stam is ongeveer het gebied rond Hyderabad. Vanuit hier zal M3c1b zich vanaf ca. 7100 v.Chr. langzaam verspreid hebben over de - toen nog - jager-verzamelaarbevolkingen in dit gebied.

Tussen M3c1b en M3c1b1 zitten twee mutaties. Bij de analyse van "onze lijn" blijkt dat wij één van deze mutaties delen. Onze lijn splitst zich dus af halverwege M3c1b en M3c1b1, dus ca. 4800 v.Chr. (of enkele eeuwen eerder of later). Dit is nog altijd in de jager-verzamelaar-periode, en vermoedelijk ook nog voor de formatie van de Jenu Kuruba-stam, die echter wel de nauwste verwant lijkt te zijn. Onze lijn zal zich tussen ca. 4800 v.Chr. en 1800 AD waarschijnlijk bewogen hebben in het gebied tussen Hyderabad en Bangalore. Uiteindelijk komen we dan terecht bij de christelijke inlandse vrouw Sophia, die vermoedelijk in Madras terecht is gekomen. Zij vaart mee met scheepskapitein Michael Lawrence Pike en krijgt met hem een dochter, Mary Anne, die via haar dochters de lijn voortzet in Nederlands-Indië. Niet elk van haar dochters zag kans om de lijn voort te zetten, omdat zij geen kinderen hadden, of alleen maar zoons. Toch heeft zij nu nog afstammelingen in directe vrouwelijke lijn, die nog steeds een bijzonder stukje India in zich dragen.

maandag 7 mei 2018

Indisch DNA

Een vraag die mij bezighoudt is in hoeverre mijn Indische DNA is terug te vinden, in het bijzonder het Aziatische element.

LivingDNA gaf mij 4,2% Zuid-Oost-Aziatisch.
FTDNA gaf mij ca. 4% Zuid-Oost-Aziatisch alsmede <1% dat als India kan worden opgevat.

Als ik mijn voorouders erbij pak tot zo'n 10 generaties terug, en het Aziatische aandeel bereken, dan kom ik uit op ca. 5% tot 5,5%.
Hierbij is het grootste deel, ca. 4,5% afkomstig van mijn betovergrootvader Lodewijk Ferdinand Mallien, die zelf ca. 70% Aziatisch moet zijn. Het is niet geheel duidelijk van welke aard zijn Aziatische voorouders zijn, omdat in de eerste plaats de namen van zijn beide grootmoeders niet bekend zijn. Zijn vader George Johannes Mallien is geboren te Bandjermasin (Borneo) op 18 februari 1852, een datum die ik pas gisteren aantrof, merkwaardig genoeg in een inschrijving in het bevolkingsregister van Rotterdam uit 1891 (hierover later vermoedelijk meer). Waarschijnlijk is hij de zoon van Johannes Ferdinand Mallien en de Bandjarese vrouw Baieah, die bekend zijn als de ouders van (o.a.) Albertine Francina Mallien (geb. te Bandjermasin op 16 januari 1847). Johannes Ferdinand was zelf de "geadopteerde" zoon van de Duitser Johan Georg Victor Mallien en de eveneens Bandjarese vrouw Sylvia van Bandjermasin. Ik neem aan dat hij de natuurlijke zoon is van Johan Georg Victor, want hij is door hem met vier andere kinderen van Sylvia geadopteerd nadat zij gestorven is, en allen zijn geboren nádat Johan Georg Victor in Indië aankwam. Dit maakt George Johannes Mallien 25% Europees en 75% "Bandjarees".

L.F. Mallien (1879-1966) en zijn vrouw
jkvr. F.A.H.H. Leyssius (1896-1985),
(detail uit een foto begin jaren '30, in eigen bezit)

De moeder van Lodewijk Ferdinand was Caroline Dumas, afkomstig uit een familie die al langere
tijd op Java leefde. De naam van haar moeder is onbekend, maar het is waarschijnlijk dat zij uit de omgeving van Pati kwam. De kans is het grootst dat zij Javaans was (hoewel er ook andere etnische groepen aanwezig waren). Van vaderskant heeft zij in ieder geval minstens ca. 15,6% Javaans bloed, geërfd van haar overgrootmoeder Tjielik (de vrouw van Gerrit Endeman) en haar waarschijnlijke bet-betovergrootmoeder Wagsah (de vrouw van Johannes Meijer), vermoedelijk de moeder van Anna Maria Dorothea Meijer (gehuwd met Pierre Dumas). Onder de aanname dat haar andere voorouders Europees zijn, maakt dit Caroline Dumas 35,4% Europees, 15,6% Javaans en 50% verm. Javaans.
Opa Mallien (Lodewijk Ferdinand), is dus ca. 30% Europees, ca. 37,5% Bandjarees en ca. 32,5% Javaans en verm. Javaans.


L.W.E. Slaterus (1873-1945)
(foto in eigen bezit)
De overige ca. 1% moet afkomstig zijn van Oma Leyssius, de echtgenote van Lodewijk Ferdinand Mallien. Zij had via haar grootmoeder Henriette Theodora Wilhelmina de Jongh vermoedelijk al wat Aziatisch bloed (o.a. van de familie De Saram uit Ceylon), maar haar Aziatische bloed lijkt met name te wijten aan haar moeder Leontine Eleonore Wilhelmine Slaterus, die het weer van haar moeder Mary Anne Pike gekregen moet hebben.

Mary Anne Pike was in 1844 geboren op het schip van haar Brits-Indische vader Michael Lawrence Pike en de inlandse gedoopte vrouw Sophia, toen zij langs het eiland Singkep voeren. Michael Lawrence was zelf geboren in Fort St. George, in het huidige Madras/Chennai, als zoon van een Engelsman en een vrouw uit de Nederlandstalige gemeenschap aan de Coromandelkust, die zelf vermoedelijk reeds Indiaas bloed had (zie hier). Een belangrijke vraag is nu wie de inlandse vrouw Sophia was. Had hij haar reeds ontmoet toen hij nog in India woonde en hebben we dus te maken met vrouw afkomstig uit India, of ontmoette hij haar nadat hij zich in Padang op Sumatra had gevestigd en is zij eerder Sumatraans?

M.A. Slaterus-Pike (1844-1916)
detail van een familiefoto
(H. Slaterus, Ch. van Vuure)
Eerlijk gezegd is dit een vraag die niet zo eenvoudig is om te stellen, want zowel aan de Coromandel-kust als in Nederlands-Indië woonden meerdere etniciteiten, zeker wat de christelijke groepen betrof (denk o.a. aan de Mardijkers). Om in ieder geval een deel van het raadsel op te lossen, heb ik mijn eigen grootmoeder gevraagd om ook een DNA-test te doen, hetgeen zij wel interessant vond.

FTDNA gaf haar de volgende percentages wat Azië betrof:
15% Zuid-Oost-Aziatisch, met nog ca. 2% Oceanisch en andere groepen die als Zuid-Oost-Aziatisch kunnen worden opgevat, dus 17% in totaal. Hiernaast kreeg zij 5% Zuid-India.

Nu, deze percentages zijn zeer interessant, maar we mogen ze nog niet letterlijk nemen; allereerst moeten we ze nader analyseren. Interpretatie van de K36 calculator op gedmatch door een bekende die een grote dataset met losse bevolkingen heeft, gaf het volgende beeld: als 17/18% opgevat wordt als Javaans, dan moet er ook nog 5% Zuid-Aziatisch aanwezig zijn (althans, volgens het algoritme). Er lijkt dus inderdaad sprake van zowel Indonesisch als Indiaas bloed.

Haar 17% Zuid-Oost-Aziatisch zou precies geërfd kunnen zijn van haar grootvader Mallien; het komt overeen met de ca. 70% die bij hem verwacht wordt.
We kunnen er niet zeker van zijn dat hij géén voorvaders heeft die etnisch uit India komen. Het is echter meest waarschijnlijk dat hij van Javanen en Bandjarezen (onderdeel van de "Maleiers") afstamt. We zouden hier echter ook rekening moeten houden met mogelijke (pre-)historische banden van Indonesië met Zuid-Azië: in het bijzonder bij de Batakkers van Sumatra zou ca. 5% van het DNA uit Zuid-Azië komen. Op Java en Borneo ligt dit percentage bij de "inheemse" bevolking echter lager. (Zie o.a. deze figuur).

Bij die aanname is het meest aannemelijk dat de 5% Zuid-India van Oma Leyssius komt. Een klein gedeelte (ca. 0,5%) kan komen van de Ceylonese Elizabeth de Saram. Wanneer we hiervan uitgaan moet de overige 4,5% afkomstig zijn van Mary Anne Pike, die in dat geval zelf zo'n 70% etnisch Indiaas moet zijn geweest. Was haar moeder Sophia dan toch afkomstig uit India? Het lijkt er wel op, en als zij niet uit India afkomstig is, dan in ieder geval uit een etnisch Indiase familie elders in Brits- of Nederlands-Indië.

De mitochondrische lijn

Een (wat ouder) kaartje van haplogroep M3,
waartoe M3c1b behoort.
Om toch meer zekerheid te krijgen dat de waarheid niet heel anders ligt, bijvoorbeeld dat Sophia een Javaanse vrouw is of dat het Indiase element van de onbekende moeder van Carolina Dumas afkomstig is, is er nog een test beschikbaar: de mt-DNA test. Mijn grootmoeder heeft het geluk in directe vrouwelijke lijn af te stammen van Sophia. Uit de mt-DNA full sequence test blijkt dat zij behoort tot de haplogroep M3c1b. Zij heeft op dit moment slechts twee verre matches, met namen die ik zou scharen onder India of Pakistan. M3c1b was in 2009 nog bekend als M54b, een tak van M54. Uit een onderzoek in die tijd naar de structuur van haplogroep M door o.a. Rao, bleek toen dat deze specifieke groep met name voorkwam onder de Jenu Kuruba (Kurumba), een Hindoeïstische caste in Karnataka in het zuidwesten van India, en daarbuiten eigenlijk niet zo frequent. De moederlijn van Sophia is dus zeer waarschijnlijk afkomstig uit India. Of zijzelf Indiaas is, kan ik niet met zekerheid zeggen, maar de combinatie van haar moederlijn en de hoeveelheid Zuid-Indiaas bloed in mijn grootmoeder geven mij wel het vermoeden dat dit wel het geval is.
Mochten andere afstammelingen van Mary Anne Pike een DNA-test doen, dan ben ik benieuwd of hier ook Zuid-Aziatisch bloed in te vinden is, of misschien toch Zuid-Oost-Aziatisch. Op die manier zouden we meer kunnen zeggen of mijn hypothese een kern van waarheid bevat of toch niet.

In ieder geval kan ik concluderen dat mijn grootmoeder mij aanzienlijk heeft geholpen bij mijn zoektocht, en dat in ieder geval haar moederlijn, en dus die van Mary Anne Pike en al haar afstammelingen in directe vrouwelijke lijn, afkomstig is uit India.Familieverhalen 1 - het duel (deel 2)

(Vervolg van deel 1)


Toen Leyssius en Van den Broek de trap afliepen, zei Van den Broek: "Wij gaan nu wel rijden, maar ik had nog beloofd om bij een vriend een pijp te zullen roken."
"Ik zal je er met de chaise heen brengen, of anders op de Lange Nieuwstraat, waar Oudshoorns knecht bij me zal komen."
Ze reden naar de Lange Nieuwstraat waar Leyssius op Oudshoorns knecht wachtte. Van den Broek ging langs de vriend waar hij pijp zou roken en zegde de afspraak af. Toen hij terugkeerde, zag hij Leyssius verderop langs de snijkamer rijden, met Oudshoorns knecht achterop. Van den Broek stapte weer in de chaise, en samen reden zij verder, langs de Fundatie, over de Nieuwegracht, door de Maliepoort heen, tot zij buiten de stad waren. Pas bij Oudwijk stopten zij.
Van den Broek vond het maar vreemd dat zij zo ver doorreden: "Ik geloof dat u gekheid in het hoofd hebt."
"Ik zal je het wel zeggen", zei Leyssius, "wat ik Oudshoorn gezegd heb, en wat hij mij geantwoord heeft." Zij stapten van de chaise af. Leyssius fluisterde Oudshoorns knecht wat in het oor, waarna deze wegreed. "Toen je deze morgen weg was, is Oudshoorn bij mij geweest. Hij zei me toen dat hij vanaf half twee thuis zou zijn. Toen heb ik mijn chaise laten inspannen en je afgehaald om mee te rijden. Nadat wij bij hem waren gekomen, heb ik hem gevraagd of zijn chaise klaarstond, want volgens mij had ik deze voor de deur gezien. Hij zei me dat hij niet kon rijden, want één van zijn paarden was dood. Ook zei hij dat zijn degen bij de zwaardveger was. Kale excuses! Ik bood hem aan om mijn chaise te sturen en hem ook af te halen."

Zijn degen? Van den Broek wist dat dit maar één ding kon betekenen en hij maakte zich zorgen dat zij nu hun leven in gevaar brachten.
Zij liepen verder heen en weer over de Oudwijkerlaan. "Kijk”, zei Leyssius. “Hier heb ik een zak met geld. Er zat 600 gulden in, en nu ongeveer 300. Een paar dagen geleden kwam een zekere heer langs me, die zei wanhopig te zijn en op het punt stond zich ongelukkig te zien, tenzij ik hem zou kunnen redden met 250 gulden. Toen gaf ik mijn knecht nog 20 gulden om een rekening te betalen."

Van den Broek hield zich niet meer in. "Doe dit toch niet! Zie er van af." Van den Broek klemde zijn armen om Leyssius heen, en viel voor hem op de knieën. Wat hij echter ook uithaalde, het hielp niet.
"Dat verdom ik! De hele wereld is niet in staat om mij ertoe over te halen. Het is nu eenmaal dat ik een geschil met hem heb. Wij hebben dit reeds meerdere malen afgesproken, en door tussenkomst van de heer Romond, De Leeuw en Schuijlenburg heb ik mij toen laten overhalen om het in der minne bij te leggen. Hij is mijn vijand! Ditmaal zal ik mij niet laten overhalen, dus ik verzoek je om daar niet meer over te spreken!"
Van den Broek besefte reeds dat zijn pogingen niet zouden helpen. Leyssius zag Oudshoorn al reeds lange tijd als rivaal. Vermoedelijk speelde er meer dan een misverstand; misschien wel een jarenlange culminatie van geschillen.
"Ben ik dan uw vriend niet? Vermag ik dan niets meer op u?"
"Je vermag alles op mij, behalve in één zaak waar mijn eer te kort zou worden gedaan."
"Aan je eer zal hiermee niet tegemoet worden gekomen, wanneer zelfs je delicatessen je hier niet van dienst zijn geweest!"
"Dat is onmogelijk! Mijn eer zou daardoor voor altijd moeten lijden, terwijl Oudshoorn zou denken dat ik u hiertoe verzocht had!"
"Ik zou uw gedachten een plaats kunnen geven, indien het een gevoelige zaak betreft, die onterend was. Maar over zulk een gering bagatel kan men toch niet voorstellen dat het in der minne bijgelegd zou worden!" Leyssius luisterde niet. "Verdom het!", vervolgde Van den Broek. "U kent het karakter van Oudshoorn! Hij zou zeggen dat ik u had overgehaald."
"Scheet in de broek!"
"Als Oudshoorn komt", probeerde Van den Broek, "laat het dan maar aan mij over. Ik zal het zodanig regelen, dat u daar niet over hoeft te vrezen."
"Doe dat niet!" sprak Leyssius hem tegen. "Ik zal het toch niet doen."
"Goed.” Van den Broek was er klaar mee. “Indien ik dan toch niets meer op u vermag, en u volledig overtuigd bent om te gaan vechten, dan moet ik mij maar verwijderen."
"Doe dat toch niet, ik ken Oudshoorn zijn karakter. Hij is een vals mens! Hoewel wij op zijn kamer hebben afgesproken om geen secondanten te nemen, zou hij echter wel iemand omgekocht kunnen hebben om buiten te komen en mij verraderlijk te overvallen!"

Het was half drie. Oudshoorn reed met zijn knecht richting de Maliepoort. Onderweg stopte hij bij Pieter van Kouwenhoven.
"Mijnheer, waar kan ik u mee helpen?"
"Uw degen. Kunt u mij uw degen uitlenen?"
Van Kouwenhoven was verrast, maar kon de heer niets weigeren. Hij gaf hem zijn driekanten degen, die in een witte schede zat. Hierop reden Oudshoorn en zijn knecht snel naar de Oudwijkerlaan, waar hij Leyssius en Van den Broek trof. Hij stapte af, terwijl zijn knecht op de paarden lette.

"Ik kan niet begrijpen", sputterde Van den Broek tegen Oudshoorn, "dat men over een zaak die niet waard is dat men er drie woorden over wisselt, u beiden zo'n dwaze handeling wilt beginnen. Ik smeek u, geef mij uw hand". Hij nam Oudshoorn zijn hand en liep met hem naar Leyssius.
Maar die trok zijn hand terug. "Dat verdom ik!" Leyssius keerde zich om, en liep een eindje verder. Oudshoorn volgde hem tot om de hoek achter de plaats van Oudwijk.
Van den Broek liep ook mee en zei tegen Leyssius: "Kan je vriend dan niets bij je bereiken, die in alle omstandigheden zoveel blijk van vriendschap betoond heeft, en bij zoveel gelegenheden u als een vriend gediend heeft, dat zo'n kwalijke verstandhouding tussen u beiden niet in der minne kan worden bijgelegd?"
Leyssius had zijn rok uitgetrokken. "Spreek er niet van. Niemand kan mij overhalen."
"Indien ik niets kan winnen, dan moet ik mij maar verwijderen." Van den Broek liep hierop zo’n tien stappen van hen weg.
"Ben je klaar?" vroeg Oudshoorn aan Leyssius.
"Ja!"

Zij begonnen te schermen. Oudshoorn sprong naar achter toen Leyssius op hem aanstormde. Toen ontving Leyssius een steek onder de linkerborst. Oudshoorn liet meteen zijn degen vallen. "Leyssius is geblesseerd!"
Van den Broek keek om. "Ja? Mijn vriend Leyssius is geblesseerd?"
Beiden richtten hem weer op. Leyssius zei tegen Van den Broek: "Mijn vriend, blijf toch bij mij, en ga nu niet van me weg!"
Van den Broek riep daarop naar Oudshoorn: "Ongelukkig mens! Vlieg naar de knecht, laat hem naar de stad rijden en dokter Grave halen!"
Hij knoopte toen Leyssius' vest los, die moest hoesten en bloed opgaf. Hij scheurde toen het vest zodat de steekwond bloot kwam te liggen. "Mijn vriend, wat moet ik doen om u te soulageren, voordat de dokter komt?"
"Niets anders, mijn vriend, dan mij niet te verlaten, en te zien of je wat water voor mij kunt krijgen."
"Laten we naar die laagte daar gaan aan de slootkant, dan zal ik u water geven."
Van den Broek wilde Leyssius, die met gebogen hoofd stond, daarheen brengen. "Je hoeft me niet te leiden, ik kan nog wel alleen gaan, en ik hoef niet geleid te worden."
Zo strompelde hij nog een stuk, met het hoofd omlaag, voordat hij ineen zakte. Hij verzoende zich hier nog met Oudshoorn door hem de hand van vriendschap te geven. Tegen Van den Broek zei hij nog: "Meld aan mijn moeder dat ik veel over haar en mijn dochtertje heb gesproken." Hij reikte hem nog zijn gouden horloge aan. "Mijn vriend, neem dit, en steeds wanneer je het aanschouwt, denk dan om je ongelukkige vriend. Doe dat nooit weg zolang je leeft."
Hierop stierf Leyssius in de armen van zijn vriend.

Dit alles werd op een afstandje gadegeslagen door de jonge landarbeider Bernardus van der Linde, die op het korenland bezig was. Toen hij de weg opliep, meende hij Oudshoorn te horen zeggen: "Jaag die kerel weg!" Denkende dat hij over hem sprak, rende hij een stukje verder, en verschool zich achter een hooiberg. Toen hij even later terugging naar zijn veld, zag hij in de verte de chaise, die zich in rap tempo naar de stad begaf.

Enige tijd later kwam dokter Greve met zijn broeder aan. Zij konden niet meer doen dan te concluderen dat een steekwond onder de linkerborst een kwetsuur in de long had veroorzaakt met de dood als gevolg. Greve adviseerde Van den Broek met klem om achter Oudshoorn aan te gaan, want het zou kunnen dat hij op de vlucht sloeg. Van den Broek deed dit, hoewel hij zijn emoties nauwelijks kon onderdrukken. Hij trof Oudshoorn in de stad. Op zijn rok zat bloed dat Leyssius had opgegeven, en hij had de zak geld bij zich die Leyssius hem nog vlak voor zijn dood ter beschikking had gesteld. Oudshoorn besloot om het land te verlaten, en Van den Broek reed mee via Culemborg, Tiel, Nijmegen en Kleef. Oudshoorn betuigde zijn spijt over hetgeen dat gebeurd was, en beloofde Van den Broek dat hij het geld zou terugzenden. Hij gaf hem een briefje en hier namen zij afscheid.

Op het briefje stond: "Ik, ondergeschrevene, verklaar hierbij dat de heer L.F. van den Broek in de zaak tussen de heer Leyssius en mijzelf geen secondant is geweest, maar slechts heeft gezocht het geschil tussen de heer Leyssius en mijzelf in der minne bij te leggen, tevens dat de heer Van den Broek ongewapend is geweest, en alle mogelijke moeite heeft aangewend om ons te verenigen, en dat ik dit te allen tijde onder ede zou bevestigen. F.N. van Oudshoorn."

De maanden erna keerde Oudshoorn niet terug. Hij verscheen meerdere malen niet bij zijn dagvaarding. Wegens manslag werd hij verbannen uit de stad en vrijheid van Utrecht en de hoge heerlijkheid van Vreeswijk, hij kreeg een boete van 80 gulden en hij zou met een zwaard geëxecuteerd worden wanneer hij in aanraking met justitie zou komen.

zondag 11 maart 2018

Familieverhalen 1 - Het duel (deel 1)


Een nieuwe serie die ik van plan ben te maken bestaat uit familieverhalen die ik de moeite waard vind. Allereerst begin ik bij het verhaal van voorvader mr. Willem Arnoud Leyssius (1769-1796). Hij was afkomstig uit de Amsterdamse bovenlaag, en behoorde zelf tot de rijkste ingezetenen van Utrecht. In 1796 raakte hij betrokken bij een duel met François Nicolaas van Oudshoorn, dat zijn einde betekende. In dat jaar was hij reeds geruime tijd gescheiden van tafel en bed van zijn echtgenote Frederica Geertruijda van Westrenen van Themaat. Met haar had hij twee kinderen gekregen.

Het verhaal van het duel is reeds beschreven door B.J. Martens van Vliet in Utrechtse Biografieën, deel 2. In het Utrechts archief zijn de proces-verbaalstukken van dit duel te vinden (toegang 790 Familie van Hengst, inv.nr. 719). Op basis van de getuigenverklaringen heb ik het volgende verhaal gedestilleerd. Dit verhaal is trouw aan deze getuigenissen, hoewel de structuur verhalend i.p.v. getuigend is, de taal iets is gemoderniseerd, en enkele fictieve elementen ter verduidelijking zijn toegevoegd.


Utrecht, 19 juli 1796

Het was tien uur 's ochtends, en Leonardus Franciscus van den Broek wandelde van zijn huis op het Oudkerkhof naar de sociëteit Sic Semper op de hoek van de Trans en de Nieuwegracht. Hij ging zitten en dronk wat. Even later stapte zijn makker Willem Arnoud Leyssius binnen, die naast hem plaatsnam.
"Zo, Van den Broek! Het is dat ik u nu zie. Ik ben vanavond te eten gevraagd bij mevrouw Borgman, en dus zal ik vanavond niet van uw gezelschap kunnen profiteren!" 
"Bij mevrouw Borgman? Wel, je zult je zeker vermaken, er zijn vast aardige vrouwen daar!" Ze dronken nog wat en gingen hun eigen weg.

Toen mevrouw Borgman, Leyssius, en haar andere gasten die avond van hun diner hadden genoten, gingen zij naar de comedie. Eenmaal daar aangekomen, zag Leyssius dat mevrouw Borgman werd vergezeld door de heer Oudshoorn. Leyssius groette hem. Wel ja! Zegt hij mij nu niets terug?, dacht hij toen. Hij liep naar hem toe, vatte hem om het lijf, en zei: "Goedenavond Oudshoorn, waarom antwoord je niet, als ik je goedenavond zeg?". 
Oudshoorn zei: "Ik heb je toch geantwoord, en wat zou het als ik dat niet had gedaan?" 
"Dan kun je de bliksem krijgen!" 
"Ja, ja, 't is goed." 
Het beviel Leyssius maar niets. Na een fijn diner was het Oudshoorn die mevrouw Borgman nu vergezelde en hem bovendien negeerde; hoogst onbeschoft! Leyssius tikte Oudshoorn weer op de schouders, en wenkte hem om even mee te komen. Oudshoorn stond op, en liep met hem de comedie uit. 
"Bliksem, Oudshoorn! Waarom antwoord je mij niet als ik goedendag zeg!" 
Oudshoorn antwoordde opnieuw: "Ik heb dat toch gedaan, en had ik dat niet gedaan, wat dan nog?" 
"Dan kun je stront bliksem naar de donder lopen!"
Oudshoorn keek achterom, en zei zacht: "Luister eens, ik heb de eer om met mevrouw Borgman in de comedie te zijn. Ik wil die vrouw niet in verlegenheid brengen. Het is beter dat ik je morgenvroeg spreek." Hierop liep hij weer terug de comedie in.

Leyssius ging naar buiten, en besloot naar de sociëteit te gaan. Daar trof hij Van den Broek, die een partijtje speelde met Reede van Nijvelt. 
"Wel ja, mijn vriend," lachte hij, "ik had niet gedacht dat ik u vandaag weer zou zien!" 
"Van den Broek, ik moet u eens over iets spreken." Hij klonk serieus. Van den Broek verexcuseerde Reede van Nijvelt en liep met hem mee. "Na het diner was ik in de comedie. Weet je wie ik daar zag? Onze vriend Oudshoorn! Hij zei dat hij mevrouw Borgman vergezelde. Wij hadden toen een woordenwisseling." Leyssius vertelde hem alles dat was voorgevallen. 
"Wel, we zullen zien wat hij morgen te zeggen heeft. Kom, dan gaan we met Reede van Nijvelt wat drinken; wij kunnen dan ook zo een partij spelen."

Utrecht, 20  juli 1796

Van den Broek werd al om half acht gewekt, toen Oudshoorn zijn kamer binnenkwam. Hij stond snel op. Oudshoorn zei: "Neem me niet kwalijk, dat ik je zo vroeg kom storen." 
"Nee, ik neem het je niet kwalijk, maar je stoort me wel!" 
Oudshoorn vervolgde: "Mijn vriend, het is om je iets te verzoeken. Ik heb gisteravond in de comedie woorden gewisseld met de heer Leyssius. Ik heb verder niet met hem kunnen spreken, omdat ik daar met mevrouw Borgman was. Ik zei hem toen dat we het er deze ochtend wel over zouden hebben, maar ik was vergeten dat mijn broeder en zuster Gevers zo langskomen. Ik weet dat u en Leyssius zulke goede vrienden zijn, dus ik wilde u eigenlijk verzoeken om hem te zeggen dat ik bezoek verwacht, en of hij wil wachten tot aanstaande maandag. U begrijpt dat ik hem dit niet zelf kan zeggen, hij zou denken dat ik hem zou ontwijken. Zul je het hem zeggen?"
Van den Broek, die nog steeds naast zijn bed stond, antwoordde: "Ik kan niet begrijpen dat je zo kinderachtig bent, dat je die zaak nog tot maandag uit wilt stellen, want de kwestie bevat niets van waarde! Zoals Leyssius het me vertelde, lijkt het niets anders dan een misverstand. Ik zal het je uitleggen, en ik hoop dat deze zaak dan voorbij is." 
Oudshoorn luisterde niet, en herhaalde zijn verzoek: "Zeg het hem dan."

Toen Van den Broek enkele uren later ontbeten had, stormde Leyssius zijn kamer binnen. "Van den Broek, ik heb daarnet een briefje van Oudshoorn ontvangen, gebracht door zijn knecht. Daar is het, lees het: "Mijn heer, daar ik gisteravond de eer had met mevrouw Borgman in de comedie te zijn, kon ik u niet spreken. Ik verzoek u mij te melden, waar en wanneer ik u kan spreken."" 
Nadat Van den Broek het briefje gelezen had, zei Leyssius: "Ik schreef hem terug dat ik tot één uur thuis blijf." 
Van den Broek, die zich afvroeg waarom hij de zaak zo hoog opnam, zei schertsend: "Wel, dat is zeer goed, dat u hem in uw huis zal ontvangen! Zodra ik aangekleed ben, zal ik een pijp bij u komen roken, van wat in voorraad is, laat de knecht wat Malaga klaarzetten, dan zullen we onder het drinken en roken de zaak wel afdoen!" 
Maar Leyssius antwoordde: "Mijn lieve vriend, kom niet bij me langs, want Oudshoorn zou zich inbeelden, dat ik u had laten verzoeken de zaak zo te regelen, tevens zouden de delicatessen zich geoffenseerd vinden." 
"Het gaat hier niet om de delicatessen." 
"Kom niet langs. Ik zie u later vandaag wel, en dan zal ik u zeggen wat Oudshoorn gezegd heeft." Hierop vertrok Leyssius weer.

Van den Broek kleedde zich aan, en vertrok rond kwart voor twaalf naar Leyssius' huis. Toen hij op zijn kamer kwam, zei Leyssius: "Oudshoorn is hier geweest. Hij heeft me gezegd dat hij deze ochtend zijn broeder en zuster verwachtte, en dat ze misschien al bij zijn huis waren. Hij zou me wel nader over de zaak schrijven en spreken. Hij ging weer weg zonder er op in te gaan." 
Van den Broek nam een pijp, en zei tegen Leyssius: "Het is spijtig dat ik Oudshoorn hier niet heb aangetroffen, dan zou ik jullie beiden wel hebben doen begrijpen dat de één de ander niet goed gehoord heeft, en de ander niet hard genoeg geantwoord heeft. Maar bij de eerstvolgende gelegenheid zal ik u beiden dit aan het verstand brengen." Hij legde zijn pijp neer. "Wel, ik zal nog eens over de kermis gaan, of langs de sociëteit. Zal ik het plezier hebben, u voor het eten nog te zien?" 
"Dat geloof ik niet," antwoordde Leyssius, "er is familiediner bij mijn moeder. Ik moet mij nog kleden en u eet om 2 uur, dus ik geloof niet dat ik u nog zal zien. Vanavond zie ik u vast weer." 
"Eet dan smakelijk, en vermaak u wel."

Van den Broek vertrok weer naar de sociëteit, waar Reede van Nijvelt hem voorstelde om tot etenstijd een partij te spelen. Zij waren enige tijd bezig, toen om kwart over één een knecht binnenkwam.
"Mijnheer Van den Broek, Leyssius wil u spreken." Van den Broek zuchtte en stond op. Voor de deur trof hij Leyssius, die in zijn chaise met twee paarden zat. 
"Van den Broek, ga je met me rijden?" 
"Ik heb er niet veel zin in," antwoordde hij, "te meer omdat ik een partij aan het spelen ben met Reede van Nijvelt." 
"Je móet met me rijden." 
De heren Van Muiden en Van Ewijk, die nabij de deur zaten, hoorden dit en keken Van den Broek vragend aan toen hij weer naar binnen liep. Deze pakte echter zijn stok en zijn hoed, beende snel de sociëteit uit en nam plaats naast Leyssius in de chaise. Toen zij door de Pieterstraat reden mompelde Leyssius dat hij nog wat vergeten was, en zij reden langs zijn huis. Leyssius sprong van de chaise, om even later weer terug te keren. Het viel Van den Broek op dat Leyssius iets onder zijn rok verborgen hield. Hij besloot er niet naar te vragen. Toen zij weer reden zei Leyssius: "Ik moet nog eens bij Oudshoorn aanrijden." 
"Laat Oudshoorn toch naar de bliksem lopen! Laten wij maar rijden, want om 2 uur moet ik al eten." Leyssius antwoordde echter: "Ik hoef hem maar heel even te spreken."

Hierop reden zij  over de Weesbrug naar het huis van Van Asperen, de pruikenmaker, waar Oudshoorn woonde. Zij stopten, en Leyssius zei: "Van den Broek, houd je even de lijst vast?"
"Nee, dat doe ik niet. Ik moet weten en horen of je hem weer over die gekheid gaat spreken."
"Doe dat nu niet. Ik kom zo terug."
"Ik wil weten wat je hem te zeggen hebt!" Hij vroeg aan de juffrouw in de winkel of er iemand op de paarden kon passen. Een jongen stond op, en hield de dieren vast.


Van den Broek liep naar de kamer van Oudshoorn, waar Leyssius reeds aanwezig was. "Ik kan niet begrijpen", zei Van den Broek, "hoe u beiden over zo'n misverstand zoveel moeite aan weerskanten doet. Ik zal de zaak nu uitmaken. Het is niet anders, dan dat u elkaar niet verstaan hebt. U hebt allebei gelijk en ongelijk, dus zal ik u beiden straffen. We zullen nog vanavond of morgen, zo je goed vindt, naar de spullenmarkt gaan, en daar zal Leyssius voor straf de entrée betalen. Wanneer we daar weer vertrekken, zullen we naar de wafelkraam gaan, en dan zult u, Oudshoorn, als uw straf de wafels en de wijn betalen."
Maar Leyssius antwoordde: "Dat verdom ik, om de zaak zo af te doen!"
"Stil, stil!" zei Oudshoorn. "Mijn broeder en zuster zijn op de andere kamer. Ik heb liever niet dat zij horen dat wij woorden hebben. Als je me nog wilt spreken, laten we dan boven naar een andere kamer gaan."
Nadat zij naar de bovenkamer gegaan waren, zei Leyssius: "wees nu toch niet zo indiscreet, Van den Broek! Ik moet Oudshoorn alleen over een zaak spreken."
"Bij die gekheid komt geen discretie te pas! Ik wil horen wat je hem zegt".
"Ik moet hem iets zeggen wat u niet mag weten."
Van den Broek deed enkele stappen terug, en zag dat Leyssius en Oudshoorn elkaar wat in het oor fluisterden, maar hij kon niet uitmaken wat zij tegen elkaar zeiden.
"Kom nu, Van den Broek, laten wij weer gaan rijden".
"Ik wil eerst weten of u beiden weer vrienden bent, en of de zaak hiermee is afgedaan."
"Onder het rijden zal ik het u zeggen."vervolg: deel 2

donderdag 1 maart 2018

meer genetisch modelleren: Global25

De ethnische afkomst die men ontvangt bij DNA-bedrijven is interessant, maar vaak ook vrij grof. Er is zoveel meer mogelijk. Het belangrijkste wat die bedrijven leveren is naar mijn mening dan ook niet de ethniciteit die zij berekenen, maar het ter beschikking stellen van de ruwe data. Hier kan men zelf namelijk ook veel mee doen. Eerder liet ik dit zien met de Global 10 test. Als vervolg hierop, is er bij Eurogenes nu ook de Global 25 test verkrijgbaar. Bij het inzenden van de ruwe data, krijgt men Global 25 coördinaten. Ditmaal zond ik mijn FTDNA data in. De mensheid is in deze test maar liefst in 25 genetische dimensies onderverdeeld. Ik ontving dan ook 25 coördinaten. Helaas is het met onze beperkte 3D blik niet mogelijk om een 25-dimensionale plot weer te geven. Het is echter wel mogelijk om net als bij de Global 10 uitgebreid te modelleren.
Hierbij maak ik opnieuw gebruik van het programma nMonte, waarvan nu ook een derde versie is (veel dank aan de heer Huijbregts voor het ter beschikking stellen van dit uiterst nuttige programma), dat op het statistiekprogramma R draait.

Het modelleren werkt als volgt: ik heb een document met mijn eigen coördinaten, en ik vergelijk dat met een document met de coördinaten van verscheidene volkeren/individuen naar keuze. Het belangrijkste, zoals ook Eurogenes vermeldt, is dat men het zo simpel mogelijk moet houden, en ook zo logisch mogelijk. Er zal nooit een perfect model uitrollen, want niemand is "puur" ten opzichte van de set waarmee men vergeleken wordt.

Allereerst een test die hier tegenin gaat; ik vergelijk mijzelf hier met alle individuele referenties waarmee ik mij kan vergelijken. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van nMonte3, inclusief de setting pen=0, die om het kort te zeggen beter is voor mensen met een uiteenlopend gemengde achtergrond.

VvdH
Austria,24.4
Belgian,21.8
German,10.4
Swedish,9.4
CWC_Baltic_early,7.4
English_Cornwall,6
Irish,5.6
Dutch,4.2
Cambodian,3.8
Chuvash,2.6
Albanian,2.2
Papuan,0.8
Ukraine_N_outlier,0.8
French,0.2
Lahu,0.2
Poltavka,0.2
distance%=0.5435


deze uitslag bevat zowel moderne als prehistorische populaties. De uitslag dient globaal geïnterpreteerd te worden. In tegenstelling tot de test met Global 10, komt Nederlands hier niet bovenaan te staan. Dit komt omdat ik mij hier niet met gemiddelden van bevolkingsgroepen vergelijk, maar met vele individuen, die over het algemeen overlappen met individuen uit naastgelegen bevolkingsgroepen. Als ik echt niet zou weten waar ik vandaan zou komen, dan zou dit een test zijn die een eerste aanwijzing zou kunnen geven. Dat Oostenrijk, België en Duitsland hier dominant zijn, duidt dan vermoedelijk op een voornamelijk continentaal West-Europese achtergrond. Het Zweeds, Cornwall, de Baltische Corded Ware Culture, Iers, Nederlands etc. passen hier verder ook bij. Als ik met name Noord-Nederlands zou zijn, dan zouden i.p.v. Oostenrijk en België wellicht meer Scandinavische individuen opduiken. Naast dit Europese component, zien we dat nMonte ook een Zuidoost-Aziatisch component suggereert, door het vermelden van Cambodja, Papua en Lahu. Ook hier wil dit niet zeggen dat ik per se uit die populaties stam, want ook in Zuidoost-Azië overlappen de individuen met elkaar. Hiernaast is het wellicht opvallend dat de relatief Meditteraanse Albanezen en de Chuvash, afstammelingen van de Volga-Bulgaren, vermeld zijn. Wanneer ik op een grote plot van de wereldbevolking een lijn tussen die twee trek, kom ik halverwege in de Kaukasus uit. Uit deze test zou ik dus globaal gezien in ieder geval een 89,5% West/Centraal-Europese, 4,8% ZO-Aziatische, en 4,8% Meditteraans/Kaukasus/Volga afstamming kunnen destilleren, hetgeen ongeveer overeenkomt met mijn bekende afstamming: 88,25% NW-Europees, 6,25% Joods, 5,5% ZO-Aziatisch.

In tegenstelling tot de experimenten die ik met de Global 10 coördinaten deed, zal ik mij hier nu richten op de prehistorische bevolkingen, ten eerste omdat dat de mensen zijn van wie wij afstammen, en omdat het een inkijkje kan geven in de bevolkingsgeschiedenis van Europa.
Ik volg hier Eurogenes' methode, en begin met de drie bevolkingsgroepen waaruit de Europeanen bestaan: jager-verzamelaars (gerepresenteerd door Narva en enkele West-Europese jager-verzamelaars (WHG)), boeren (Barcin), en de Indo-Europese steppe-volkeren (Yamnaya). Bij gebrek aan prehistorische Aziaten, voeg ik hier moderne Cambodjanen, Maleiers en Papua aan toe, in de hoop dat zij tezamen een aannemelijk mengsel vormen.

VvdH
Yamnaya_Samara,45.2
Barcin_N,39
Narva_Lithuania,10.4
Malay,1.8
WHG,1.8
Cambodian,1.4
Papuan,0.4
distance%=4.9597

De algemene verhoudingen zijn zoals verwacht bij een Europeaan: ca. 10-15% jager-verzamelaar, 40-45% boer, en 40-45% steppe. Het Aziatische gedeelte is iets lager dan verwacht; dit is omdat het programma kleinere componenten iets onderschat.

Dit waren dus de hoofdcomponenten waaruit Europeanen bestaan. Maar we stammen natuurlijk niet direct hieruit. Er vond eerst een proces plaats waarbij deze componenten steeds opnieuw geabsorbeerd en verspreid werden door verscheidene bevolkingsgroepen. Als we de prehistorie volgen, is de eerste grote cultuur ná het neolithicum in Noord-Europa, de Touwbekercultuur (Corded Ware Culture, vanaf ca. 3000 v.Chr.). Waar Eurogenes kiest voor de Baltische variant (want hij is Oost-Europees), kies ik hier voor het toevoegen van individuen uit de Duitse Corded Ware Culture, om te zien wat er nu met het mengsel gebeurt:

VvdH
CWC_Germany,71.2
Barcin_N,23
Cambodian,1.6
Malay,1.6
Narva_Lithuania,1.2
WHG,0.8
Papuan,0.6
distance%=3.3795


We zien dat deze prehistorische Duitsers de gehele Yamnaya-component opslokken, bijna de gehele Narva-component, en bijna de helft van de Barcin-component. Dit is in overeenstemming met de theorie dat de bevolking van deze cultuur voornamelijk verwant is aan de Yamnaya, en hun Indo-Europese taal geërfd en verspreid heeft, en zich onderweg naar Noord-Europa heeft vermengd met bevolkingen (jager-verzamelaars en boeren) die daar eerder leefden. Dit mengsel is vrij goed, want de distance tot mijzelf is aanzienlijk lager dan eerst.

Naast de komst van de Corded Ware Culture, was er echter nog een zeer belangrijke cultuur, namelijk de Klokbekercultuur (Bell Beaker). Deze cultuur was in Spanje ontstaan, en verspreidde zich naar Centraal-Europa. Hier werd de cultuur overgenomen door mensen die voornamelijk uit de Corded Ware Culture stamden, of hier in ieder geval nauw aan verwant waren. Met hen begon een bevolkingsexpansie over West-Europa; hierbij hebben zij bijvoorbeeld bijna 90% van de eerdere bewoners van de Britse eilanden vervangen.Vele samples zijn getest bij het nieuwste artikel (Olalde 2018). Wanneer ik wat Nederlandse Klokbeker-individuen toevoeg aan de mix, gebeurt er het volgende:

VvdH
Beaker_The_Netherlands,69.6
Barcin_N,18
CWC_Germany,8.4
Cambodian,1.6
Malay,1.6
Papuan,0.8
distance%=3.101

De distance verbetert opnieuw wat. De Klokbeker-individuen slokken een groot deel van de Corded Ware component op, alsmede nog wat neolithisch (verm. Globular Amphora?). Nu zouden we kunnen kijken of het overgebleven neolithisch (Barcin) anders kan worden uitgedrukt. Hiertoe voeg ik verscheidene Oost-Meditteraanse prehistorische samples toe, en ook de bekende Centraal-Europese Lineairbandkeramiek-cultuur (LBK), die ook in het zuiden van ons land actief was:

VvdH
Beaker_The_Netherlands,68.6
CWC_Germany,9
LBK_EN,8.6
Barcin_N,8
Cambodian,1.8
Minoan_Lasithi,1.8
Malay,1.6
Papuan,0.4
Mycenaean,0.2
distance%=3.0271

Het algorithme voegt inderdaad de LBK toe, en ook Minoïsche en Myceense samples, mogelijk geven zij het Joodse element weer. Een hardnekkige 8% Barcin ("oud-neolithisch") blijft staan.
We zijn hier nog niet klaar, want ook de Klokbeker-cultuur was niet de laatste cultuur in Nederland. Veel later, vanaf 500 v.Chr. begonnen de Germaanse stammen veel meer invloed te krijgen in ons land. Het toevoegen van een individu uit de Noordse IJzertijd geeft het volgende resultaat:

VvdH
Nordic_IA,49.2
Beaker_The_Netherlands,22.8
Barcin_N,6.4
CWC_Germany,5.8
LBK_EN,5.6
Mycenaean,2.4
Iberia_ChL,1.8
Malay,1.8
Cambodian,1.6
Minoan_Lasithi,1.6
Papuan,0.6
Anatolia_BA,0.4
distance%=2.5195

Deze persoon, die nauw verwant moet zijn geweest aan de Proto-Germanen, slokt een groot deel van de Klokbeker-genen (die zelf weer met name Corded Ware-genen waren) op. Een aanzienlijk deel van de Klokbeker-individuen neemt hij echter niet op. Misschien gaat het hier om individuen die niet terecht zijn gekomen in de Germaanse genenpoel, maar bijvoorbeeld in de Gallische, die in Zuid-Nederland veel meer aanwezig was.

Tot slot zorgt het toevoegen van moderne Nederlandse individuen ervoor dat de meeste prehistorische individuen worden opgeslokt:

VvdH
Dutch,85.2
Beaker_The_Netherlands,2.4
Nordic_IA,2.4
Barcin_N,2
Malay,2
Cambodian,1.6
LBK_EN,1.4
Minoan_Lasithi,0.8
Yamnaya_Samara,0.8
Papuan,0.6
CWC_Germany,0.4
Anatolia_BA,0.2
Mycenaean,0.2
distance%=1.8643


Ik heb hiermee laten zien dat het mogelijk is om jezelf uit te drukken in prehistorische bevolkingsgroepen. Hoe dichter bij het heden we komen, hoe beter de fit van het model is. De bruikbaarheid van dit programma gaat uiteraard veel verder dan het voor mijzelf te gebruiken; in het bijzonder kan het gebruikt worden om de prehistorische migraties te onderzoeken: voor een prehistorisch individu kunnen talloze modellen onderzocht worden over hoe hij uit nog oudere bevolkingen stamt. De waarschijnlijkheid van de modellen kan dan verder worden vergeleken met wat uit de archeologie bekend is.

Kwartierstaat: generatie XII-b

2560 Bastiaan Hendrikse Bouthoorn, uit Jaarsveld. Hij is gehuwd (2) te Jaarsveld op 4 februari 1700 met Lijsbeth Jans van Schonenberg, uit Beesd. Hij is gehuwd (1) te Jaarsveld op 29 juli 1670 met
2561 Aefje Louwen,
 uit Reijerscop.

1.     Hendrick Bastiaensz Bouthoorn.

2.     Dirck Bastiaensz Bouthoorn.

3.     Gillis Bastiaansz Bouthoorn, zie 1280

4.     Lijsbeth Bastiaens Bouthoorn, gehuwd met Gerrit Jansz van Langerak.

5.     Jannigje Bastiaens Bouthoorn, gehuwd (1) met Dirck Cornelisz van Campen. Zij is gehuwd (2) met Jan Aelbertsz van Welderen.

6.     Jan Bastiaensz Bouthoorn, gedoopt te Lopikerkapel in november 1680. Hij is gehuwd met Trijntje Jans.


2562 Eijmert Dircx Cruijff ‘Teck’, bakker, gedoopt te Lexmond op 30 juli 1643. Hij is gehuwd met
2563 Lijsbeth Pieters.

1.     Geertruij Eijmerts Kruijff, gedoopt te Lexmond op 31 januari 1684 (get. Anne Peters), zie 1281

2.     Neeltje Eijmerts Teck, geboren ca. 1685. Zij is gehuwd met Jan Jacobsz van Wel.

3.     Pieter Eijmerts Kruijff, gedoopt te Lexmond op 14 augustus 1687 (get. Grietje Cnelis Bolman, Aeltie Willems Rommerde). Hij is gehuwd met Maaike Ariens van Dam.

4.     Dirck Eijmerts Kruijff, gedoopt te Lexmond op 14 augustus 1687 (get. idem).

5.     Teuntje Eijmerts Teck.


2564 Jan Gijsbertsen Boer
, geboren te Haastrecht. Hij is gehuwd te Oudewater in januari 1683 met
2565 Neeltje Leenderts Cock, gedoopt te Oudewater op 23 april 1655, begraven te Waarder op 3 juni 1722.

1.     Baertje Jans Boer, gedoopt te Oudewater op 5 mei 1683. Zij is gehuwd met Dirk Ariens van der Velden.

2.     Marrigje Jans Boer, gedoopt te Oudewater op 7 september 1685.

3.     Marrigje Jans Boer, gedoopt te Oudewater op 30 januari 1688. Zij is gehuwd met Heijmen Jans Oosterbeek.

4.     Gijsbert Jans Boer, gedoopt te Oudewater op 9 januari 1692, zie 1282

5.     Petronella Jans Boer, gedoopt te Oudewater op 16 april 1694. Zij is gehuwd met Arien van Oostrum.


2566 Willem Dirksz van der Klits, gedoopt te Oudewater op 14 oktober 1671. Hij was gehuwd te Benschop op 30 januari 1698 met
2567 Aaltje Jans de Rie, gedoopt te Benschop op 18 augustus 1672.

1.     Dirck Willemsz van der Klis, gedoopt te Oudewater op 9 september 1699.

2.     Neeltje Willems van der Klis, gedoopt te Oudewater op 12 maart 1702.

3.     Neeltje Willems van der Klis, gedoopt te Oudewater op 23 september 1704, zie 1283

4.     Jannigje Willems van der Klis, gedoopt te Oudewater op 23 oktober 1714.


2568 Paulus Dircks van Esch, gedoopt te IJsselstein op 13 maart 1664. Hij is gehuwd te IJsselstein op 23 september 1687 met
2569 Beatris Thomas Blom, gedoopt te Lopik op 27 november 1664.

1.     Eijgje Paulusdr. van Es, gedoopt te IJsselstein op 12 december 1688 (get. Gerrichie Cornelis).

2.     Marrigje Paulusdr. van Es, gedoopt te IJsselstein op 9 februari 1690 (get. Fijchie Dirx van Nes).

3.     Dirk Paulusz van Es, gedoopt te IJsselstein op 26 juli 1691 (get. Merrichje Jans).

4.     Dirk Paulusz van Es, gedoopt te IJsselstein op 23 november 1692.

5.     Thomas Paulusz van Es, gedoopt te IJsselstein op 4 maart 1694 (get. Gerrichie Cornelis).

6.     Teunis Paulusz van Es, gedoopt te IJsselstein op 19 januari 1696.

7.     Aaltje Paulusdr. van Es, gedoopt te IJsselstein op 14 oktober 1697.

8.     Aafje Paulusdr. van Es, gedoopt te IJsselstein op 1 maart 1699 (get. Feijghje Dircks van Es).

9.     Thomas Paulusz van Es, gedoopt te IJsselstein op 26 mei 1700, zie 1284

10.   Gerritje Paulusdr. van Es, gedoopt te IJsselstein op 4 december 1701.

11.   Johannes Paulusz van Es, gedoopt te IJsselstein op 4 januari 1704 (get. Feijghje van Esch).

12.   Elsje Paulusdr. van Es, gedoopt te IJsselstein op 6 mei 1705.

13.   Jeremias Paulusz van Es, gedoopt te IJsselstein op 1 augustus 1706 (get. Eghje Paulusse). Hij is gehuwd met Lijsbeth van der Vloet.


2570 Jacobus Claesz de Vos, uit Willige Langerak. Hij is gehuwd (2) te Moordrecht in 1710 met Annitje Jansdr. van der Hel, uit Moordrecht, weduwe van Jan Maertensz Molenaar. Hij is gehuwd (1) met
2571 Annitje Ariensdr. Heijn.

1.     Sijgje Jacobusdr. de Vos, gedoopt te Lopik op 2 oktober 1701. Zij is gehuwd te Bodegraven op 29 december 1720 met Cornelis Meesz van 't Riet.

2.     Marrigje Jacobs de Vos, gedoopt te Lopik op 9 mei 1704, zie 1285

3.     Jacobus Jacobusz de Vos, wschl. gedoopt te Lopik op 20 september 1705. Hij stelt Thomas van Es aan als voogd over zijn kinderen.

4.     Cornelia Jacobusdr. de Vos, gedoopt te Lopik op 3 oktober 1706.

 

[1] Parenteel De Wit-Bos.


2572 Willem Claesz de Wit
, schepen Harmelen 1703-1709, geboren te Diemerbroek. Hij is gehuwd te Harmelen op 22 september 1700 met
2573 Annetje Gerritsdr. Hoogendoorn, gedoopt te Waarder op 26 juni 1678, overleden te Bodegraven in januari 1761.

1.     Claas Willems de Wit, gedoopt te Harmelen op 16 januari 1701, zie 1286

2.     Jan Willems de Wit, gedoopt te Harmelen op 26 maart 1702.

3.     Marrigje Willems de Wit, gedoopt te Harmelen op 9 november 1704. Zij is gehuwd met Jan Pieters Ramp.

4.     Jan Willems de Wit, gedoopt te Harmelen op 14 februari 1706. Hij is gehuwd met Marrigje Jacobs de Wit.

5.     Dirk Willems de Wit, gedoopt te Harmelen op 28 augustus 1707.

6.     Willem Willems de Wit, gedoopt te Linschoten op 12 januari 1710.

7.     Abraham Willems de Wit, gedoopt te Linschoten op 16 april 1713. Hij is gehuwd met Aafje Hendriks Boer.

8.     Jacob Willems de Wit, gedoopt te Linschoten op 13 oktober 1716.

9.     Neeltje Willems de Wit, gedoopt te Linschoten op 11 augustus 1720. Zij is gehuwd met Jan Dirks Kruiswijk.

 

[1] Parenteel De Wit-Bos.


2574 Jacob Cornelisz de Wit, (eerst: Jacob Jacobsz; groeide op bij zijn oom Cornelis Willemsz de Wit), geboren te Reijerscop. Hij is gehuwd te Harmelen op 1 december 1689 met
2575 Machteld Roelen Koliker, geboren te Stolwijk.

1.     Meijntje Jacobs de Wit, gedoopt te Oudewater op 5 november 1690. Zij is gehuwd met Mees Leendertsz Roos.

2.     Willem Jacobs de Wit, gedoopt te Oudewater op 7 december 1692.

3.     Leendert Jacobs de Wit, gedoopt te Oudewater op 9 maart 1695.

4.     Neeltje Jacobs de Wit, gedoopt te Harmelen op 3 oktober 1697, zie 1287

5.     Marrigje Jacobs de Wit, gedoopt te Harmelen op 17 september 1699. Zij is gehuwd met Jan Willems de Wit.

6.     Jan Jacobs de Wit, gedoopt te Harmelen op 12 november 1702. Hij is gehuwd met Niesje Jans van den Hoek.

 

[1] Parenteel De Wit-Bos.


2576 Chiel Laurensz, uit Giessen-Nieuwkerk. Hij is gehuwd te Giessen-Nieuwkerk op 16 januari 1678 met
2577 Grietje Jacobs Snoeck,
 uit Sleeuwijk.

1.     Laurens Chiele Baardwijk, gedoopt te Giessen-Nieuwkerk op 26 juni 1678 (get. Pieter Laurense, Crijn Cornelisse, Soetje Laurens), zie 1288

2.     Jacob Chiele Baardwijk, gehuwd met Jannigje Jans Besemer.

3.     Marrigje Chiele Baardwijk, gedoopt te Giessen-Nieuwkerk op 12 januari 1681 (get. Cornelis Janssen, Leijntjen Jacobs, Maria Laurensen).

4.     Marrigje Chiele Baardwijk, gedoopt te Giessen-Nieuwkerk op 3 mei 1662 (get. Jan Laurensen, Leijntjen Jacobs).

5.     Arie Chiele Baardwijk, gehuwd met Adriaantje Cornelisdr.

6.     Lambert Chiele Baardwijk, gedoopt te Giessen-Nieuwkerk op 7 december 1687 (get. Arien Jansen, Pietertje Jacobse Snoeck), gehuwd met Jannigje Jans.

7.     Claasje Chiele Baardwijk, gedoopt te Giessen-Nieuwkerk op 19 maart 1690 (get. Marichjen). Zij is gehuwd met Reijer Cornelisz.

8.     Marrigje Chiele Baardwijk, gedoopt te Giessen-Oudekerk op 4 april 1694 (get. Adriaen Ariense, Lijsjen Jacobse).

9.     Marrigje Chiele Baardwijk, gedoopt te Giessen-Nieuwkerk op 22 september 1697 (get. Arien Janssen).

10.   Pietertje Chiele Baardwijk, gedoopt te Giessen-Nieuwkerk op 14 oktober 1703 (get. Jan Laurens, Jannetje Gijsberts).


2578 Gerrit Willemsz Stuijver, gedoopt te Goudriaan op 12 juni 1616. Hij is gehuwd (1) met Annigje Jacobs. Hij is gehuwd (2) te Goudriaan op 19 mei 1669 met
2579 Grietje Cornelisdr.,
 uit Meerkerk.

Uit (1):

1.     Aaltje Gerrits Stuijver, gedoopt te Goudriaan op 12 mei 1647 (get. Willem Gerrits, Neeltje Willems, Pleuntje Jacobs).

2.     Aaltje Gerrits Stuijver, gedoopt te Goudriaan op 18 februari 1650 (get. Anna Jans, Neeltje Willems).

Uit (2):

3.     Willem Gerrits Stuijver, gedoopt te Goudriaan op 30 maart 1670 (get. Cornelis Jans Brandwijck, Neeltje Willems Stuijver).

4.     Cornelis Gerrits Stuijver, gedoopt te Goudriaan op 7 juni 1671 (get. Leendert Jansz, Gerrit Floren, Marighen Cornelis). Hij is gehuwd met Claesje Cornelis Stolck.

5.     Neeltje Gerrits Stuijver, gedoopt te Goudriaan op 27 november 1672 (get. Aaltje Gerrits, Gerrit Floren).

6.     Neeltje Gerrits Stuijver, gedoopt te Goudriaan op 2 september 1674 (get. Anna Joosten, Gerrit Floren, Ariaantje Gerrits). Zij is gehuwd met Cornelis Aarts van Lopik.

7.     Marichje Gerrits Stuijver, gedoopt te Goudriaan op 19 december 1677 (get. Anna Joosten), zie 1289


2580 Aert Harmensz Schinckel, gedoopt te Benschop op 19 april 1657. Hij is gehuwd te Benschop op 12 oktober 1690 met
2581 Martijntje Paulusdr. de Jongh.,
 gedoopt te Lekkerkerk op 20 april 1653.

1.     Harmen Aartsz Schinkel, gedoopt te Polsbroek op 12 oktober 1690 (get. Ariaentje Gerrits), zie

2.     Paulus Aartsz Schinkel, gedoopt te Berkenwoude op 30 januari 1695 (get. Huijg Paulusse, Ariaentje Paulusse).

3.     Paulus Aartsz Schinkel, gedoopt te Polsbroek op 2 april 1706 (get. Marijtie Paulus de Jong). Hij is gehuwd met Maria Teunis Boon.


2582 Jan Dircksz Smitman, gedoopt te Lopik op 10 maart 1661. Hij is gehuwd (1) te Noordeloos op 31 oktober 1688 met Jannigje Corstiaans de Kwartel. Hij is gehuwd (2) te Polsbroek op 4 april 1695 met
2583 Stijntje Jans,
 uit Polsbroek.

Uit (1):

1.     Fijgje Jansdr. Smitman, gedoopt te Noordeloos op 17 juli 1689. Zij is gehuwd met Jan Reijers.

2.     Dirkje Jansdr. Smitman, gedoopt te Noordeloos op 19 oktober 1692.

Uit (2):

3.     Neeltje Jansdr. Smitman, zie 1291


2584 Eerst Theunisz Boer, gedoopt te Benschop op 25 november 1655. Hij is gehuwd te Benschop op 4 november 1683 met
2585 Maria Hendrickse Prins, geboren te Polsbroek.

1.     Marrigje Eersten Boer, gedoopt te Benschop op 10 augustus 1684 (get. Russie Teunis Boer).

2.     Pietertje Eersten Boer, gedoopt te Benschop op 12 september 1686 (get. Russie Teunis Boer).

3.     Teunis Eersten Boer, gedoopt te Benschop op 23 maart 1690 (get. Maria Prins), zie 1242

4.     Hendrik Eersten Boer, gedoopt te Benschop op 21 februari 1692 (get. Arien Teunisz Boer, Weijntje Melse). Hij is gehuwd met Caatje Aerts Duits.

5.     Marrigje Eersten Boer, gedoopt te Benschop op 26 mei 1695 (get. Russie Teunis Boer).


2586 Maerten Ariens de Koningh, geboren te Stolwijk, overleden te Benschop op 7 januari 1699. Hij is gehuwd te Benschop op 18 november 1688 met
2587 Aegje Gorisdr. Amersfoorder, gedoopt te Benschop op 30 januari 1659.

1.     Adriaantje Maertens de Koningh, gedoopt te Benschop op 30 september 1689 (get. Soetje de Koningh). Zij is gehuwd met Jacob Maaijen.

2.     Lijsbeth Maertens de Koningh, gedoopt te Benschop op 12 juli 1691 (get. Aegje Centen), zie 1243

3.     Arie Maertens de Koningh, gedoopt te Benschop op 11 maart 1694. Hij is gehuwd met Cornelia Claesdr. Wildschut.

4.     Aegje Maertens de Koningh, gedoopt te Benschop op 7 augustus 1695 (get. Neeltje Cornelis Pool). Zij is gehuwd met Willem Jacobs van Os.

5.     Goris Maertens de Koningh, gedoopt te Benschop op 17 januari 1697 (get. Rijssie Gorisdr. den Amersfoorder).

6.     Risje Maertens de Koningh, gedoopt te Benschop op 30 juni 1698 (get. Marrichje Gorisdr. den Amersfoorder). Zij is gehuwd met Jasper Jaspersz Brakel.


2588 Jacob Gerritsz Lekkerkerker, kerkmeester Benschop 1688, ’97, burgemeester Benschop 1710, schout 1721, schepen 1704-1722, gedoopt te Benschop op 30 januari 1649, overleden aldaar op 7 mei 1725. Hij is gehuwd (2) te Benschop op 28 februari 1697 met Metje Claasdr. Blom. Hij is gehuwd (1) te Benschop op 3 februari 1684 met
2589 Hilligje Gerritsdr. Verburgh, gedoopt te Benschop op 31 augustus 1656, overleden aldaar op 21 augustus 1694.

1.     Claasje Jacobs Lekkerkerker, gedoopt te Benschop op 1 januari 1685. Zij is gehuwd met Adriaan Pieters van Haaften.

2.     Neeltje Jacobs Lekkerkerker, gedoopt te Benschop op 25 juli 1686. Zij is gehuwd met Johannes Jans Vermeulen.

3.     Gerrit Jacobs Lekkerkerker, gedoopt te Benschop op 12 mei 1689. Hij is gehuwd met Neeltje Ariens Verburg.

4.     Pieter Jacobs Lekkerkerker, gedoopt te Benschop op 1 maart 1691, zie 1244

5.     Aaltje Jacobs Lekkerkerker, gedoopt te Benschop op 26 februari 1693.


2590 Jan Egbertsz Rietveld, geboren te Benschop. Hij is gehuwd te Benschop op 27 november 1698 met
2591 Grietje Corsdr. van der Croef, geboren te Kockengen, gedoopt te Oudewater op 3 maart 1673.

1.     Fuijsje Jans Rietveld, gedoopt te Benschop op 18 juni 1699 (get. Sijgje Leenderts).

2.     Sijgje Jans Rietveld, gedoopt te Benschop op 3 april 1701 (get. Sijgie Leenderts), zie

3.     Willemijntje Jans Rietveld, gedoopt te Benschop op 29 mei 1707.

4.     Egbert Jans Rietveld, gedoopt te Benschop op 6 oktober 1709 (get. Neeltje Egberts). Hij is gehuwd met Neeltje Hermans van Elten.

5.     Cors Jans Rietveld, gedoopt te Benschop op 6 juli 1713 (get. Neeltje Egberts).

6.     Adriaantje Jans Rietveld, gedoopt te Benschop op 23 februari 1716 (get. Neeltje Egberts).


2592 Barth Gerritsz Rietvelt, geboren te Benschop ca. 1610, overleden aldaar in 1662. Hij is gehuwd met
2593 Eijchie de Hondt, overleden te Benschop op 15 juli 1678.

1.     Aelbert Barthen Rietvelt, zie 1246

2.     Jacob Barthen Rietvelt, gehuwd met Geertje Joosten de Coole.

3.     Jan Barthen Rietvelt.

4.     Marrichje Barthen Rietvelt, gehuwd te Woerden op 31 oktober 1662 met Claes Willems Stolwijk.

5.     Claes Barthen Rietvelt, overleden te Benschop op 19 juni 1682.

 

2594 Andries Gerritsz Rietvelt, te Benschop. Hij is gehuwd met

2595 Swaentje Jans.

1.     Annichje Andriesse van der Heeden, (Rietvelt), zie 1247

2.     Cornelis Andriesse, gedoopt te Benschop op 11 april 1647.

3.     Aeltje Andriesse, gehuwd met Pieter Claesz van Dam.

4.     Neeltje Andriesse Rietvelt, gehuwd te Benschop op 17 januari 1658 met Leendert Aertsen.

5.     Leentje Andriesse, gedoopt te Benschop op 19 augustus 1649.


2596 Anthonis Bosch,
 schout van Tienhoven. Hij is gehuwd te Meerkerk op 29 augustus 1641 met
2597 Adriaentje Dircks de Kleijn, gehuwd (1) te Meerkerk op 11 juli 1630 met Anthonis Jans van Werckhoven, secretaris van Meerkerk.

Uit (1):

1.     Emmichje van Werkhoven, gedoopt te Meerkerk op 16 oktober 1631 (get. vader).

2.     Emmichje van Werkhoven, gedoopt te Meerkerk op 30 december 1632 (get. Theunis Cornelisz, Jannigje Christiaens).

3.     Annichje van Werkhoven, gedoopt te Meerkerk op 26 mei 1634 (get. Marijchje Dircksdr., Engel Aertsdr.).

4.     Annichje van Werkhoven, gedoopt te Meerkerk op 7 juni 1635 (get. vader).

5.     Aeltje van Werkhoven, gedoopt te Meerkerk op 18 mei 1636 (get. Maria Dircks, moeie). Zij is gehuwd met Willem van Lichtenberch.

6.     Antonia van Werkhoven, gedopt te Meerkerk op 23 juni 1639. Zij is gehuwd met Paulus Adriaens Verhoef.

Uit (2):

7.     Wouter Anthonisz Bosch, te Breukelen.

8.     Hendrick Anthonisz Bosch, zie 1248

9.     Dirck Anthonisz Bosch.

10.   Maria Anthonisdr. Bosch.

11.   Lijsje Anthonisdr. Bosch.


2598 Willem Adriaensz Taets
, begraven te Benschop op 16 juli 1705.

1.     ... Taets, begraven te Benschop op 12 juni 1642.

2.     Geertruijd Wilems Taets, zie 1249

3.     Cornelis Taets, gedoopt te Benschop op 16 augustus 1646, begraven aldaar op 11 mei 1653.

 

[1] NL2005, 224-225.


2600 Pieter Pietersz Trimp, te Sluipwijk. Hij is gehuwd met
2601 Jannigje Jans Blonck, gedoopt te Sluipwijk op 25 februari 1652.

1.     Maria Pieters Trimp, gehuwd met Jacob Cornelisz Verhoog.

2.     Pieter Pietersz Trimp, zie 1300

3.     Sara Pieters Trimp, gedoopt te Sluipwijk op 18 september 1688. Zij is gehuwd met Cornelis Chielen Jongeneel.

4.     Ariaantje Pieters Trimp, gedoopt te Sluipwijk op 3 september 1690. Zij is gehuwd met Gerrit Willemsz de Pauw.

5.     Jan Pietersz Trimp, gedoopt te Sluipwijk op 11 maart 1696. Hij is gehuwd met Jannetje Louwen van der Leer.


2602 Cornelis Aertsz Vergeer, (de jonge), gedoopt te Oudewater op 24 november 1647, begraven aldaar op 4 juli 1686. Hij is gehuwd te Moordrecht op 11 februari 1680 met
2603 Marrigje Jans de Bruijn, uit Moordrecht.

1.     Aert Cornelisz Vergeer, gedoopt te Oudewater op 22 maart 1680. Hij is gehuwd met Lijsbeth Joosten den Boer.

2.     Barbara Cornelisdr. Vergeer, gedoopt te Oudewater op 27 september 1682, zie 1301

3.     Jan Cornelisz Vergeer, gedoopt te Oudewater op 10 november 1684.

4.     Adriaantje Cornelisdr. Vergeer, gedoopt te Oudewater op 9 mei 1686. Zij is gehuwd met Cornelis Pietersz Brouwer.


2604 Cornelis Claes Vermeij, (van der Meij), uit Bodegraven. Hij is gehuwd te Bodegraven op 19 november 1656 met
2605 Marrichje Gijsberts van Leijden, uit Nieuwkoop.

1.     Aeltje Cornelis Vermeij, gedoopt te Bodegraven op 13 december 1665.

2.     Pieter Cornelisz Vermeij, gedoopt te Bodegraven op 8 juli 1668, zie 1302

3.     Arij Cornelis Vermeij, gedoopt te Bodegraven op 5 februari 1671, gehuwd met Machteltje van den Berg.

 

2608 Claas Huijgen (Hoogendoorn), geboren te Stolwijk. Hij is gehuwd te Stolwijk op 17 juni 1703 met
2609 Marrigje Bastiaense, gehuwd (1) met Jan Gijsen.

1.     Cornelis Hoogendoorn, gedoopt te Stolwijk op 9 maart 1704 (get. Willemtje Cornelis).

2.     Marrigje Hoogendoorn, gedoopt te Stolwijk op 3 mei 1705 (get. Gerritje Bastiaense).

3.     Willemijntje Hoogendoorn, gedoopt te Stolwijk op 24 november 1706 (get. Willemtje).

4.     Willem Hoogendoorn, gedoopt te Stolwijk op 11 augustus 1709 (get. Willemtje Cornelis).

5.     Jop Hoogendoorn, gedoopt te Stolwijk op 21 december 1710 (get. Willempje Cornelis).

6.     Jan Hoogendoorn, gedoopt te Stolwijk op 16 mei 1712 (get. Willemtje Cornelisse), zie 1304

7.     Arie Hoogendoorn, gedoopt te Stolwijk op 10 januari 1714 (get. Marrigje Willems).

8.     Arie Hoogendoorn, gedoopt te Stolwijk op 28 maart 1717 (get. Gerritje Bastiaen).

9.     Arie Hoogendoorn, gedoopt te Stolwijk op 23 oktober 1718 (get. Willemtje Cornelis).


2610 Cornelis Gijsbertse Stolwijk, uit Haastrecht. Hij is gehuwd te Haastrecht op 30 september 1703 met
2611 Maria Ariense van der Meijden, gedoopt te Haastrecht op 19 januari 1687.

1.     Arie Cornelisse Stolwijk, gedoopt te Haastrecht op 6 augustus 1704.

2.     Jacob Cornelisse Stolwijk, gedoopt te Haastrecht op 11 oktober 1705.

3.     Jacob Cornelisse Stolwijk, gedoopt te Haastrecht op 17 oktober 1706.

4.     Hester Cornelisse Stolwijk, gedoopt te Haastrecht op 30 september 1708, zie 1305

5.     Marij Cornelisse Stolwijk, gedoopt te Haastrecht op 7 augustus 1710.

6.     Leendert Cornelisse Stolwijk, gedoopt te Haastrecht op 13 maart 1712.

7.     Neeltje Cornelisse Stolwijk, gedoopt te Haastrecht op 22 april 1714.

8.     Gijsbert Cornelisse Stolwijk, gedoopt te Haastrecht op 26 juli 1716.

9.     Ernst Cornelisse Stolwijk, gedoopt te Haastrecht op 20 oktober 1718.

10.   Sara Cornelisse Stolwijk, gedoopt te Haastrecht op 28 juli 1720.

11.   Sara Cornelisse Stolwijk, gedoopt te Haastrecht op 9 december 1722.

12.   Marrigje Cornelisse Stolwijk, gedoopt te Haastrecht op 10 januari 1725.

13.   Cornelis Cornelisse Stolwijk, gedoopt te Haastrecht op 19 oktober 1727.


2612 Andries Jansz Dirka, (Dirkka), [uit Stolwijk]. Hij is gehuwd te Waddinxveen op 30 juni 1694 met
2613 Jannetje Maurits du Pree, gedoopt te Waddinxveen op 27 april 1664.

1.     Jan Andriesse Dirka, zie 1306

2.     Klaas Dirka, gedoopt te Waddinxveen op 23 januari 1704.


2614 Jan Lauwerse Decker, (mogelijk zoon Laurens Ariense en Geertje Jans), geboren te Sliedrecht ca. 1670. Hij is gehuwd (1) te Giessendam op 7 mei 1695 met Pietertje Gerrits van Houwelingen. Hij is gehuwd (2) te Wijngaarden op 19 juli 1705 met
2615 Leentje Dirks Hartkoorn, gedoopt te Molenaarsgraaf op 6 oktober 1680.

Uit (1):

1.     Adriaantje Jans Dekker, gedoopt te Giessendam op 13 mei 1696.

2.     Geertje Jans Dekker, gedoopt te Giessendam op 31 augustus 1698.

3.     Laurens Jans Dekker, gedoopt te Giessendam op 13 december 1699.

Uit (2):

4.     Dirk Jans Dekker, gehuwd te Noordeloos op 11 januari 1728 met Lijsje Laurens van der Leede.

5.     Geertje Jans Dekker, gedoopt te Giessen-Oudekerk op 20 maart 1706, zie 1307

6.     Pietertje Jans Dekker, gedoopt te Giessen-Oudekerk op 28 juli 1709.

7.     Neeltje Jans Dekker, gedoopt te Giessen-Oudekerk op 16 oktober 1712.

8.     Adriaantje Jans Dekker, gedoopt te Giessen-Oudekerk op 7 oktober 1714. Zij is gehuwd te Bleskensgraaf op 18 april 1734 met Jasper Cornelisz Wapperom.

9.     Neeltje Jans Dekker, gedoopt te Giessen-Oudekerk op 19 april 1716.

10.   Laurens Jans Dekker, gedoopt te Giessen-Oudekerk op 7 november 1717.

2616 Joost Teunisse Tucker, op grond van de namen van zijn kinderen, vermoed ik dat hij geen zoon is van Teunis Dircks Tucker x Metje van Muilwijk. Hij zal een moeder of tante Heijl Joosten gehad hebben. Mogelijk is hij een kleinzoon van Joost Loeffen Tucker te Vianen, zoon van Loeff Aelbertsz Tucker x Hillichje Joost Harmansdr. Hij gehuwd te Leerbroek op 2 december 1685 met
2617 Janneke Jans Kramer, geboren te Regt van der Leede.

1.     Jan Joosten Tucker, gedoopt te Leerbroek op 24 februari 1686 (get. Engeltie Leenderts, wonende op het Hooghend van Middelkoop).

2.     Geertruij Joosten Tucker, gedoopt te Leerbroek op 31 augustus 1687 (get. Heijl Joosten).

3.     Arie Joosten Tucker, gedoopt te Leerbroek op 29 mei 1689.

4.     Leendert Joosten Tucker, gedoopt te Leerbroek op 8 oktober 1690 (get. Engel Kramers).

5.     Teunis Joosten Tucker, gedoopt te Leerbroek op 31 augustus 1692 (get. Marij Olofs, te Meerkerk).

6.     Engeltje Joosten Tucker, gedoopt te Leerbroek op 11 september 1695 (get. Stijntie Kramers, te Hoornaar).

7.     Teunis Joosten Tucker, gedoopt te Leerbroek op 23 juni 1697, zie 1308

8.     Heijltje Joosten Tucker, gedoopt te Leerbroek op 18 januari 1698 (get. Neeltie Abrahams).

9.     Cornelia Joosten Tucker, gedoopt te Leerbroek op 17 juli 1701.

10.   Arie Joosten Tucker, gedoopt te Leerbroek op 24 december 1702 (get. Marichje Cornelis van Elst).

11.   Cornelis Joosten Tucker, gedoopt te Leerbroek op 4 september 1708 (get. Neeltje Abrahams).

12.   Annigje Joosten Tucker, gedoopt te Leerbroek op 1 april 1709 (get. Anneke Jans Kramer, op het Hoogend).


2620 Pieter de Vries
, gehuwd met
2621 Ingetje.

1.     Hendrik Pieters de Vries, zie 1310

2.     Willem Pieters de Vries, gehuwd te Lekkerkerk op 28 januari 1731 met Maria Cornelisdr. 't Riet.


2622 Jacob Jansz Verboom
, uit Bonrepas. Hij is gehuwd (1) te Polsbroek op 25 mei 1664 met Marchje Dercks. Hij is gehuwd (2) met Barbara Block. Hij is gehuwd (3) te Polsbroek op 28 juli 1697 met
2623 Lijntje Jacobs van Eeteren, gedoopt te IJsselstein op 15 maart 1665.

Uit (2):

1.     Jan Jacobs Verboom, gehuwd te Jaarsveld op 8 juli 1703 met Jannigje Willems Vuijck.

2.     Cornelis Jacobs Verboom.

3.     Theunis Jacobs Verboom, gehuwd te Ouderkerk a/d IJssel op 18 maart 1708 met Neeltje Bouwman.

4.     Dirk Jacobs Verboom.

5.     Willemijntje Jacobs Verboom, gehuwd te Montfoort op 29 maart 1713 met Cornelis Cornelisz van Putten.

Uit (3):

6.     Beatrix Jacobs Verboom, gedoopt te Polsbroek op 8 juni 1698. Zij is gehuwd te Waarder op 1 december 1720 met Leendert Jillisz Bosman.

7.     Barbara Jacobs Verboom, gedoopt te Polsbroek op 28 februari 1700, zie 1311

8.     Jacob Jacobs Verboom, gedoopt te Polsbroek op 19 maart 1702.

9.     Cornelis Jacobs Verboom, gedoopt te Polsbroek op 15 maart 1704.

10.   Willem Jacobs Verboom, gedoopt te Polsbroek op 6 juni 1706. Hij is gehuwd te Polsbroek op 13 februari 1735 met Dirkje Cornelisdr. Capiteijn.


2624 Crijn Jacobsz van der Speck, geboren te Veur, begraven te Rijswijk op 1 juni 1694. Hij is gehuwd te Utrecht op 29 juni 1661 met
2625 Teuntje Geurts van Wachtendonck, gedoopt te Utrecht op 16 maart 1634, begraven te Rijswijk op 13 september 1693.

1.     Jacob Crijnen van der Spek, geboren te Veur, zie 1312

2.     Lijsbeth Crijnen van der Spek, geboren te Veur, overleden te Wassenaar op 23 september 1715. Zij is gehuwd met Dirk Sonnevelt.

 

2626 David Abrahamsz Ledegangh, schepen Wassenaar. Hij is gehuwd te Wassenaar op 10 februari 1641 met
2627 Crijntje Leenderts van Roon.

1.     Apollonia Davids Ledegangh, (Leuntje), gedoopt te Wassenaar (RK) op 19 juli 1648.

2.     Cornelis Davidsz Ledegangh, gedoopt te Wassenaar (RK) op 1 mei 1650.

3.     Pieter Davidsz Ledegangh, gedoopt te Wassenaar (RK) op 27 maart 1656. Hij is gehuwd met Marijke Joosten van Noordaa.

4.     Martijntge Davids Ledegangh, gedoopt te Wassenaar (NH) op 5 oktober 1659, zie 1313


2630 Guilliam Sattijn
, (Sattain, Septiem), soldaat onder Capitein Waegener, afkomstig uit Doornik. Hij is gehuwd te 's-Gravenhage op 3 maart 1675 met
2631 Sabijna van der Meer, geboren te 's-Gravenhage ca. 1650.

1.     Francijna Sattijn, gedoopt te s-Gravenhage op 25 december  1676 (get. Cornelia van der Meer, Jan Fluet, Jannetje...), zie 1315

2.     Cornelis Setjan, gehuwd te 's-Gravenhage op 19 juli 1699 met Jannitje Leenderts.

3.     Paulus Sattijn, gedoopt te 's-Gravenhage op 9 september 1681 (get. Anthonis van der Meer, Cornelia Teunis).

4.     Cornelia Sattijn, gedoopt te 's-Gravenhage op 26 mei 1683 (get. Antonij van der Meer, Dirck Groenewegen, Cornelia Teunis).

5.     Pauwels Sattijn, gedoopt te 's-Gravenhage op 26 mei 1683.

6.     Henrie Johannes Sattijn, gedoopt te 's-Gravenhage op 31 mei 1685 (get. Henrik van Zittelberg, Catharina Gijsberta van Catshuijsen, Antonie van der Meer,Gerritje van der Meer).

7.     Catrina Cornelia Sattijn, gedoopt te 's-Gravenhage op 31 mei 1685.

 

2632 Cornelis Cornelisz Borsboom, gedoopt te Valkenburg op 15 december 1641, overleden te Rijswijk op 16 januari 1716. Hij is gehuwd te Valkenburg op 17 mei 1665 met
2633 Annichie Claesdr. van Borsselen, geboren te Rijswijk, overleden aldaar op 15 april 1717.

1.     Willemtie Cornelis Borsboom, gedoopt te Valkenburg op 29 november 1665 (get. Claes Jansz van Borselen, Neeltje Claesdr.), overleden te RIjswijk op 8 juni 1720.

2.     Cornelis Cornelisz Borsboom, gedoopt te Valkenburg op 9 december 1668, overleden te Rijswijk op 11 november 1725. Hij is gehuwd te Rijswijk op 26 juli 1699 met Cornelia Cornelis de Lose.

3.     Jacobus Borsboom, zie 1316

4.     Claes Cornelisz Borsboom, gedoopt te Valkenburg op 28 juni 1671, overleden te Rijswijk op 21 september 1719.

5.     Maertje Cornelis Borsboom, gedoopt te Leiderdorp op 4 maart 1676, overleden te Rijswijk op 17 februari 1753. Zij is gehuwd (1) te Rijswijk op 25 december 1695 met Willem Jacobsz Geestdorp. Zij is gehuwd (2) te Rijswijk op 7 januari 1714 met Barent Jorisz van Campen.

6.     Hendrik Cornelisz Borsboom, gedoopt te Leiderdorp op 19 november 1679, overleden te Rijswijk op 21 december 1732. Hij is gehuwd te Rijswijk op 28 september 1698 met Elisabeth Joris van Campen.

7.     Laurens Cornelisz Borsboom, gedoopt te Leiderdorp op 14 mei 1684, overleden te Rijswijk op 27 november 1727. Hij is gehuwd te Wateringen op 20 juli 1710 met Marijtje Claes van Leeuwen.

8.     Ariaantje Cornelis Borsboom, gedoopt te Rijswijk op 22 februari 1688, overleden aldaar op 8 september 1759. Zij is gehuwd te Rijswijk op 25 april 1728 met Ysbrandt Abrahamsz van Vliet.


2634 Bartholomeus Harmensz van Dort, geboren te Arnhem. Hij is gehuwd (2) te Rijswijk op 2 juni 1680 met Leuntje Pieters van der Hagen. Hij is gehuwd (1) te Nootdorp op 23 maart 1664 met
2635 Neeltje Cornelisse Brederoo,
 geboren te Rijswijk.

Uit (1):

1.     Annetje van Dort, gedoopt te Delft op 24 september 1664 (get. Jobje Willems).

2.     Annetje van Dort, gedoopt te Rijswijk op 2 mei 1666.

3.     Jobje van Dort, gedoopt te Rijswijk op 2 april 1668, zie 1317

4.     Cornelis van Dort, gedoopt te Rijswijk op 18 september 1672.

5.     Hermanus van Dort, gedoopt te Delft op 11 november 1674 (get. Sijbrech Jacobs, Neeltje Ariens, Dirckje Ariens).

6.     Pieter van Dort, gedoopt te Rijswijk op 29 november 1676.

7.     Grietje van Dort, gedoopt te Delft op 7 december 1677 (get. Sijbrech van der Hage, Neeltje Barents van Dam, Reyme Claas de Jong).

8.     Grietje van Dort, gedoopt te Delft op 16 november 1679 (get. Neeltje Barens).

Uit (2):

9.     Maria van Dort, gedoopt te Delft op 11 februari 1681 (get. Cornelis Pieters van der Have, Haasje IJsbrands van Vlijt).

10.   Pieter van Dort, gedoopt te Delft op 4 augustus 1682 (get. Sijbrech van der Hage, Neeltje Barens van Damme).

11.   Pieter van Dort, gedoopt te Rijswijk op 7 november 1683.


2636 Dirck Jansz Overclift, hij is gehuwd te Loosduinen (RK) op 7 september 1664 met
2637 Adelij Cornelisdr. Bosch.

1.     Apollonia Dircks Overklift, gehuwd te 's-Gravenhage op 4 juni 1691 met Reijer Jansz van der Velde.

2.     Jan Dircksz Overklift, zie 1318

3.     Willem Dircksz Overklift, gehuwd met Leuntje Jansdr. van der Velde.


2638 Huijbert Willemsz van Genits,
uit Wassenaar. Hij is gehuwd (NH) te Wassenaar op 2 oktober 1667 met

2639 Neeltgen Alberts van Oosten, uit Sassenheim.

1.     Huijbert Huijberts van Genits, getuige bij doop kind Maria.

2.     Maria Huijberts van Genits, geboren [te ’s-Gravenhage], zie 1319

 

2640 Jan Andriesz Coppenaal, tuinder, gedoopt te Wilsveen op 21 november 1660. Hij is gehuwd te Monster op 14 november 1683 met
2641 Cornelia Willems, geboren te ’s-Gravendeel (niet ’s-Gravenzande).

1.     Andries Koppenaal, gedoopt te 's-Gravenzande op 27 augustus 1684.

2.     Gerrit Koppenaal, gedoopt te 's-Gravenzande op 21 juli 1686.

3.     Willem Koppenaal, gedoopt te Monster op 4 april 1688.

4.     Sander Koppenaal, gedoopt te Monster op 4 april 1688, zie 1320

5.     Lijsbeth Koppenaal, gedoopt te Monster op 15 januari 1690.


2642 Dirck Leendertsz van der Beije, gedoopt te Monster op 27 november 1661. Hij is gehuwd te Monster op 16 mei 1688 met
2643 Leuntje Cornelisdr. Joncker, gedoopt te Monster op 29 oktober 1662, overleden te Ter Heijde op 11 november 1736.

1.     Leendert Dirks van der Beije, gedoopt te Ter Heijde op 14 augustus 1689.

2.     Leendert Dirks van der Beije, gedoopt te Ter Heijde op 6 augustus 1690.

3.     Christijntje Dirks van der Beije, gedoopt te Ter Heijde op 14 september 1692.

4.     Trijntje Dirks van der Beije, gedoopt te Ter Heijde op 28 september 1698, zie 1321

5.     Cornelia Dirks van der Beije, gedoopt te Ter Heijde op 17 september 1702.


2644 Anthonius Jans Vrint, uit Leende (Meierij van ’s-Hertogenbosch). Hij is gehuwd te 's-Gravenhage op 7 november 1677 met

2645 Adriana Adriani Schouwers, geboren te 's-Gravenhage.

1.     Maria Vrint, gedoopt te 's-Gravenhage op 23 augustus 1678 (get. Adrianus Vriendt, Henrica Vriendt).

2.     Joannes Vrint, gdoopt te 's-Gravenhage op 25 februari 1680 (get. Petrus Henrici, Guilelmus Vrint).

3.     Adrianus Vrint,gedoopt te 's-Gravenhage op 3 maart 1682 (get. Petronilla Schouwer), zie 1322

4.     Anna Vrint, gedoopt te 's-Gravenhage op 23 augustus 1684 (get. Joannes van der Velde, Debora van der Velde).

5.     Digna Vrint, (Dina), gedoopt te 's-Gravenhage op 17 november 1686 (get. Mechtildis Vrient).

6.     Laurentius Vrint, gedoopt te 's-Gravenhage op 5 augustus 1689 (get. Justus Ringraedt).

 

2646 Jacob Adolfsz van der Craij, bezemmaker, uit 's-Gravenhage. Hij is gehuwd (1) te 's-Gravenhage (NH, Kloosterkerk) op 1 juli 1668 met Magdalena Jans. Hij is gehuwd (2) te 's-Gravenhage op 21 april 1680 met
2647 Apollonia Jacobs Schouten, uit 's-Gravenhage.

1.     Apollonia Jacobs van der Craij, gedoopt te 's-Gravenhage op 28 januari 1686, zie 1323

 

2648 Jacob Romeijn, te Giessen-Nieuwkerk.

1.     Lijsje Jacobs Romeijn, gehuwd (1) te Giessen-Nieuwkerk op 19 oktober 1680 met Jan Aerts de Bas. Zij is gehuwd (2) te Giessen-Nieuwkerk op 20 december 1720 met Helmich Jans de Vos.

2.     Cornelis Jacobsz Romeijn, gehuwd te Giessen-Nieuwkerk op 4 november 1685 met Jacobje Jans.

3.     Andries Jacobsz Romeijn, gehuwd te Giessen-Nieuwkerk op 6 augustus 1690 met Magdalena Bastiaans Speksnijder.

4.     Arie Jacobsz Romeijn, zie 1324

5.     Claas Jacobsz Romeijn, gehuwd te Giessen-Nieuwkerk op 25 november 1696 met Beertje Franks Vijfjaar.

6.     Dirk Jacobsz Romeijn, gehuwd met Dorothea Ariens Groeneveld.

7.     Dirkje Jacobs Romeijn, gehuwd te Giessen-Nieuwkerk op 6 maart 1695 met Reijer Ariens Dekker.

 

2650 Pieter Cornelisz Blom, te Giessen-Nieuwkerk. Hij is gehuwd met

2651 Marrichje Vonck.

1.     Annigje Pieters Blom, gehuwd te Giessen-Nieuwkerk op 1 november 1682 met Cornelis Jacob Ariensz.

2.     Cornelis Pietersz Blom, gehuwd te Giessen-Nieuwkerk op 1 november 1693 met Marrigje Cornelisdr.

3.     Neeltje Pieters Blom, zie 1325

 

2662 Herman Henrix Hamerslach, gen. van Cleeff, uit Nijmegen. Hij is gehuwd te Nijmegen op 27 juli 1628 met
2663 Maritge Lenerds van Asten, uit Aken.

1.     Lenard Hamerslach, gedoopt te Nijmegen op 10 februari 1633 (get. Lenard van Asten, Severijn Becker, Peterken Palmers).

2.     Hendrick Hamerslach, gedoopt te Nijmegen op 22 maart 1635 (get. Jan Engelen, Peter Jans, Barbera van Asten).

3.     Jan Hamerslach, gedoopt te Nijmegen op 27 november 1636 (get. Hendrick Sloem, Frans van Ende, Elisabeth van Aste).

4.     Abraham Hamerslach, gedoopt te Nijmegen op 7 januari 1638 (get. Frans van de Velde, Geertruijd van Aste).

5.     Jan Hamerslach, gedoopt te Nijmegen op 3 maart 1641 (get. Jacob Dercxken, Tilman Loene, Elisabeth Driessen).

6.     Hilleken Hamerslach, gedoopt te Nijmegen op 26 maart 1645 (get. Hendrick van Asten, Barbara Ouwens, Cathrina Ouwens) (= Helena Hamerslach (?)), zie 1331

 

2672 Jan Andriesz van der Leeuw, geboren te ’s-Gravenhage rond 1640, begraven aldaar op 7 juli 1679. Hij is gehuwd te ’s-Gravenhage op 13 september 1676 met
2673 Trijntje Rocusse Boutesteyn, gedoopt te ’s-Gravenhage op 23 maart 1642, overleden aldaar op 1 september 1705.

1.     Pieter Jansz van der Leeuw, zie 1336

2.     Maria van der Leeuw, gehuwd met Jan van Spijck.


2674 Willem Dircks van Kouwenhoven, uit ’s-Gravenhage. Hij is gehuwd te Scheveningen (ondertrouw ’s-Gravenhage 4 januari) op 18 januari 1665 met
2675 Hendrickje Goosens, uit ’s-Gravenhage. Zij is gehuwd (1) te ’s-Gravenhage op 28 november 1660 met Abraham Marinus.

1.     Maria Willems van Kouwenhoven, zie 1337

2.     Hendrik van Kouwenhoven, gedoopt te ’s-Gravenhage (Kloosterkerk) op 13 maart 1676 (get. Hendrik Gipson, Rebecca Gipson, Leentje Meinderts).


2676 Hans Bartelt Cloen
, soldaat in de compagnie van sergeant-majoor Limborg. Hij is gehuwd te ’s-Gravenhage op 6 mei 1668 met
2677 Catharina Jans Keyman, geboren te Delft.

1.     Katharina Kloen, gedoopt te ’s-Gravenhage op 20 april 1670 (get. Heyndrick van de Welhoff, Katharina Wijlers).

2.     Anna Maria Kloen, gedoopt te ’s-Gravenhage op 4 maart 1674 (get. Johan Backer, Anna Elsabe Harders).

3.     Gerrit van der Kloen, zie 1338

 

2678 Lambert Andriesse van der Seel, te ’s-Gravenhage.

1.     Johanna van der Seel, zie 1339

 

2736 Lammert Michiel (Buchbinder), (Asher-Lemel) overleden te Amsterdam in juni 1742. Hij is gehuwd met
2737 Vrouwtje, overleden te Amsterdam in januari 1746.

1.     Barend Lammert Buchbinder, zie 1368

2.     Branca Lammert, geboren te Amsterdam in 1701. Zij is gehuwd met Hartog Mozes Hotzeplotz.

3.     Michiel Lammert Buchbinder, geboren te Amsterdam in 1706, overleden aldaar in september 1764. Hij is gehuwd met Alida Godschalk.

4.     Roosje Lammert, geboren te Amsterdam in 1707, overleden aldaar in februari 1732. Zij is gehuwd met Salomon Salomon Soesan.

5.     Kaatje Lammert, geboren te Amsterdam in 1718, overleden aldaar op 16 april 1818. Zij is gehuwd met Eliazer Jacob.


2738 Simon Meyer Levie-Hadmer, overleden te Amsterdam in mei 1726. Hij is gehuwd met
2739 Bele Salomon.

1.     Sippora Simon Levie-Hadmer, geboren te Amsterdam in 1698, overleden aldaar in januari 1784. Zij is gehuwd met Mozes Nathan de Pool Nisht.

2.     Brendele Simon Levie-Hadmer.

3.     ... Simon Levie-Hadmer, zie 1369

4.     Alida Simon Levie-Hadmer, geboren te Amsterdam in 1717, overleden aldaar in 1771. Zij is gehuwd met Benjamin Akiba de Wolf.

 

2740 Jacob Pesach Cohen, (Kats, Laufer), overleden te Amsterdam in 1712, "vermoord in de Ridderstraat". Hij is gehuwd met
2741 Rebecca Salomon, uit Hamburg, overleden te Amsterdam in 1739. Zij is gehuwd (2) met Elias Polack, uit Polen.

1.     Nucha Jacob Cohen, overleden te Rotterdam op 18 april 1777. Zij is gehuwd met Mozes Levie Haag.

2.     Judith Jacob Cohen, geboren te Amsterdam in 1696, overleden aldaar in 1774. Zij is gehuwd met Mozes Samuel Koekoek-Levie.

3.     Paas Jacob Cohen, geboren te Amsterdam in 1709, zie 1370

 

2742 Samuel, [te Marburg]:

1.     Clara Salomons, (Gelle Samuel), geboren te Marburg, zie 1371

2.     ... , overleden te Amsterdam op 2 oktober 1787. Zij is gehuwd met Alexander Levie Liepman-Schachne.

 

2746 Jacob Davids Schuschan, overleden te Amsterdam op 24 oktober 1736. Hij is gehuwd met
2747 Sara Meyer, overleden te Amsterdam in 1763.

1.     David Jacob Stibbe, geboren te Amsterdam op 28 augustus 1717, zie 1374

2.     Rachel Jacob Sousan, geboren te Amsterdam in 1719, zie 1373

3.     Johanna Jacob Stiere, geboren te Amsterdam in 1721, overleden aldaar op 9 juni 1749. Zij is gehuwd met Levi Wolf Chazzan.

4.     Meyer Jacob Stibbe, (Meindert), geboren te Amsterdam in 1721, overleden aldaar in 1782. Hij is gehuwd met Aaltje Ruben.

 

2748 = 2746 (Jacob Davids Sjoesjan)
2749 = 2747 (Sara Meyer)
2750 Hartog Levi Polak
, verm. uit Polen, vader van:

1.     Duijfje Hartog Levi Polak, geboren te [Zwolle], zie 1375


2752 Joseph Cohen Faro, begraven in de Beth Haim begraafplaats op 20 maart 1681. Hij is gehuwd met
2753 Esther, begraven in de Beth Haim begraafplaats 1679/80.

1.     Josua Cohen de Faro, zie 1376

 

2756 N.N. de Salazar, gehuwd met
2757 Rachel-Beatris Gonzales de Salazar, geboren ca. 1626, overleden te Amsterdam in juli 1720.

1.     Jacob de Salazar, zie 1378


2760 David de Moses Musaphia, geboren te Lissabon in 1612, begraven op de Beth Haim begraafplaats op 28 januari 1667. Hij is gehuwd te Amsterdam op 19 maart 1649 met
2761 Clara Salom, geboren te Livorno in 1623, begraven op de Beth Haim begraafplaats op 7 februari 1687.

1.     Moses de David Musaphia, zie 1380

2.     Salomon de David Musaphia, diamantslijper, geboren te Amsterdam in 1653. Hij is gehuwd te Amsterdam op 12 juli 1680 met Esther de Jacob Pretto Soares, geboren te Amsterdam in 1659.

3.     Rachel de David Musaphia, geboren te Amsterdam in 1656. Zij is gehuwd te Amsterdam op 12 juli 1680 met Isaac de Aaron Musaphia.

 

2762 Aaron de Moses Musaphia, geboren te Lissabon in 1605, begraven op de Beth Haim begraafplaats op 8 januari 1674. Hij is gehuwd te Amsterdam op 22 maart 1641 met
2763 Esther de Paz, geboren te Pisa in 1615, begraven op de Beth Haim begraafplaats.

1.     Isaac de Aaron Musaphia, diamantslijper, geboren te Amsterdam in 1653. Hij is gehuwd te Amsterdam op 12 juli 1680 met Rachel de David Musaphia.

2.     Rebecca de Aaron Musaphia, zie 1381

3.     Jael de Aaron Musaphia, geboren te Amsterdam in 1664. Zij is gehuwd te Amsterdam op 30 april 1689 met Moses de Isaac Senior Coronel.

 

2764 Josua de Emanuel Sarfaty Pina, kassier, geboren te Amsterdam, overleden te Amsterdam op 1 juni 1681, begraven op de Beth Haim begraafplaats. Hij is gehuwd (1) met Sara de Salomon Sarfaty Pina. Hij is gehuwd (2) te Amsterdam op 28 oktober 1667 met
2765 Rachel de Isaac Senior Sarayva, geboren te Amsterdam in 1635, overleden aldaar op 24 januari 1696, begraven op de Beth Haim begraafplaats.

1.     Moses de Josua Sarfaty Pina.

2.     Isaac de Josua Sarfaty Pina, zie 1382

3.     Aaron de Josua Sarfaty Pina, gehuwd met Rachel de David Namias de Castro.

4.     Emanuel de Josua Sarfaty Pina, overleden te Amsterdam op 24 februari 1682.

 

2766 Isaac de Emanuel Baruch, diamantslijper, geboren te Venetië in 1642, begraven op de Beth Haim begraafplaats op 18 november 1679. Hij is gehuwd te Amsterdam op 10 november 1668 met
2767 Rachel de Joseph Pardo, geboren te Rotterdam in 1652, overleden te Amsterdam op 8 februari 1699, begraven op de Beth Haim begraafplaats.

1.     Rebecca de Isaac Baruch Pardo, zie 1383

2.     David de Isaac Baruch Pardo, gehuwd met Rachel de Samuel de Leon Benavente.

 

2768 David Israël Meldola, hoofd college te Livorno, hakam en "ab bet din" te Florence, geboren te Mantua in 1612, overleden te Florence in 1679. Hij is gehuwd met
2769 Miriam Azubi(vermoedelijk is rabbi Salomon b. Yehuda Azubi, (Sophia, ca. 1580 – Livorno, na 1647) haar vader of oom.

1.     Eleazar Meldola, geboren te Florence in 1643, zie 1384

2.     Abraham Meldola, geboren in 1645, zie 1386

 

2770 Jacob Senior.

1.     Reina Senior, zie 1385


2772 = 2768 (David Israël Meldola)
2773 = 2769 (Miriam Azubi)
2774 Jacob Diaz Pardo
.

1.     Reina Hannah Diaz Pardo, zie 1387


2776 Nathanael Sarfaty.

1.     Joseph Sarfaty, zie 1388

2.     Miriam Sarfaty, gehuwd met Yechiel Foa.

 

2778 Yechiel Foa, rabbijn te Reggio 1667. Hij wordt meerdere malen schoonzoon van Nathan Spira genoemd. Bij het huwelijk van zijn dochter wordt Mariame Sarfaty als haar moeder vermeld. Mogelijk is Yechiel tweemaal gehuwd geweest.
2779 Miriam Sarfaty, (Mariame).

1.     Esther Foa, geboren te Reggio in 1669, zie 1389

2.     Nathanael de Jehiel Foa, geboren te Reggio in 1675, overleden te Amsterdam op 15 mei 1729. Hij is gehuwd te Amsterdam op 16 mei 1708 met Gracia Aelyon, geboren te Jeruzalem in 1687, dochter van Salomon Aelyon.

3.     Nathan de Jehiel Foa, geboren te "Wastale" in 1677, overleden te Amsterdam op 11 december 1744. Hij is gehuwd te Amsterdam op 9 juli 1717 met Miriam Sarfaty, geboren te Amsterdam in 1700, dochter van Joseph Sarfaty en van Esther Foa.

 

2780 Moses Raphael d'Aguilar, hakam, hoofd Talmud Torah Amsterdam, geboren te Portugal ca. 1625, heeft in Brazilië gewoond, overleden te Amsterdam in 1679, begraven op de Beth Haim begraafplaats op 17 december 1679. Hij is gehuwd met
2781 Esther, begraven op de Beth Haim begraafplaats op 12 april 1702.

1.     Rebecca de Moses d'Aguilar, geboren in 1651, gehuwd met Isaac de Abraham de Castro.

2.     Sara de Moses d'Aguilar, geboren te Amsterdam in 1654, zie 2783

3.     Rachel de Moses d'Aguilar, geboren te Amsterdam in 1659. Zij is gehuwd met Isaac de Aron d'Aguilar.

4.     Simcha de Moses d'Aguilar, geboren te Amsterdam in 1667.

5.     Abraham de Moses d'Aguilar, geboren te Amsterdam in 1669, zie 1390

 

2782 Juda de Salomon Azulay, koopman, geboren te Amsterdam in 1652, overleden aldaar op 10 juli 1680, begraven op de Beth Haim begraafplaats. Hij is gehuwd te Amsterdam op 8 mei 1671 met
2783 Sara de Moses d'Aguilar, geboren te Amsterdam in 1654, begraven aldaar op 21 juni 1720, begraven op de Beth Haim begraafplaats.

1.     Rachel de Juda Azulay, geboren te Amsterdam in 1674, zie 1391

2.     Jacob de Juda Azulay, geboren te Amsterdam ca.1674. Hij is gehuwd met Rebecca de Pinchas Abrabanel.

3.     Salomon de Juda Azulay, geboren te Amsterdam ca. 1676. Hij is gehuwd met Sara de Isaac Abenhacar.

4.     ... Azulay, begraven te Amsterdam op 18 september 1683.

 

2784 Jesaja, vader van:

1.     David Jesaja, begraven te 's-Gravenhage op 27 juni 1788. Hij is gehuwd met Jente, begraven te 's-Gravenhage op 16 juni 1788.
a) kind, begraven te 's-Gravenhage op 20 november 1748.
b) Lezer van David, begraven te 's-Gravenhage op 6 juni 1788.
c) Sjifra van David, begraven te 's-Gravenhage op 30 juni 1788.
d) Beile van David, begraven te 's-Gravenhage op 2 oktober 1778. Zij is gehuwd met haar neef Hirsch van Issachar.
e) Abraham Davids de Vrat, melkverkoper, geboren te 's-Gravenhage in 1740, begraven aldaar op 9 april 1830. Hij is gehuwd met Judith David (Gitele, Judith Druijf), geboren te Amsterdam in 1749, overleden te 's-Gravenhage op 19 februari 1821, dochter van David Samuel en van Clara Abrahams.

2.     Issachar Jesaja, zie 1392

3.     verm. Salomon Jesaja, gehuwd met Gitele  Issachar Cohen, begraven te 's-Gravenhage op 28 september 1773.

 

2786 Juda, vader van:

1.     Esther Juda, zie 1393

2.     Mirjam Juda, begraven te 's-Gravenhage op 13 december 1782.

 

2788 Salomon Jacob Speyer, koopman, geboren te Speyer in 1657. Hij is gehuwd te Amsterdam in 1680 met
2789 Abigael Jacob Gans-Halevi, (Bele/Bonele Gentzchen-Levie), geboren te Amsterdam in 1662.

1.     Joseph Salomon Speyer, geboren te Amsterdam in 1700, zie 1394

2.     Jannetje Salomon Speyer, (Jente), geboren te Amsterdam, gehuwd met Marcus Salomon Drukker.

 

2790 Jacob, te 's-Heerenberg. Hij is gehuwd met

2791 ..., leefde nog in 1725:

1.     Reina Jacob, (Reinche), geboren te 's-Heerenberg in 1699, overleden te Amsterdam in 1780. Zij is gehuwd te Amsterdam in 1725 met Mozes Raphael Behema, geboren te Bronsfeld in 1701, overleden te Amsterdam in 1767. Haar oom was Abraham Jacob.

2.     Clara Jacob, geboren te 's-Heerenberg in 1703, zie 1395

3.     Willemina Jacob, (Mindele), geboren te 's-Heerenberg in 1704, overleden te Amsterdam in april 1781. Zij is gehuwd te Amsterdam op 27 oktober 1729 met Abraham Levie Mulder, geboren te Amsterdam in 1700, overleden aldaar op 24 april 1796 (geassisteerd met Abraham van Emden).

 

2792 Joseph Proops-Cohen, uit Poznán, boekverkoper, geboren in 1640. Hij is gehuwd te Amsterdam op 17 november 1673 met
2793 Rachel Salomon, geboren te Amsterdam in 1656, overleden te Amsterdam op 10 juni 1714. Bij huwelijk waren ouders dood, haar grootmoeder, Marie Abrams, was aanwezig.

1.     Debora Joseph Proops-Cohen, geboren te Amsterdam in 1689, overleden aldaar op 24 december 1720. Zij is gehuwd met Abraham Jacob Bokkum.

2.     Salomon Joseph Proops-Cohen, zie 1396

3.     David Joseph Proops-Cohen, overleden te Amsterdam op 22 februari 1765. Hij is gehuwd met Abigael Samuel Boas.

 

2794 verm. Hendrik Jacob, (Chaim b Jacob Rotterdam), verm. dezelfde als Chaim Jacob Gogesh, geboren te Esens (bij Wittmund) in 1667, overleden te Amsterdam op 15 december 1749. Hij is gehuwd (2) met [Ella], overleden te Amsterdam in mei 1764. Hij is gehuwd (1) te Amsterdam in 1696 met

2795 verm. Roosje Abraham Polak-Gokkes, geboren te Amsterdam in 1674, overleden aldaar op 13 april 1699.

Uit (1):

1.     wschl. Sara Hendriks Gokkes, geboren [te Amsterdam] ca. 1697, zie 1397

Uit (2):

2.     Vrouwtje Hendrik, geboren te Amsterdam in 1706, woont op de Heerengracht. Zij is gehuwd te Amsterdam in 1728 met Mozes Liepman Cohen.

3.     Aaltje Hendrik, geboren te Amsterdam in 1707, woont te Marken, overleden in 1740. Zij is gehuwd te Amsterdam in 1727 met Philip Cohen.

4.     Clara Hendrik, geboren te Amsterdam in 1709. Zij is gehuwd te Amsterdam in 1743 met Philip Cohen, wed.Aaltje Hendrik.

5.     Esther Henriques, (Esther bat Chaim Gogesh), geboren te Amsterdam in 1722, overleden aldaar in februari 1768. Zij is gehuwd met Samuel Moses Postelijn-Hamburger.

 

2796 Philip Levie, (Nathan-Feidel bar Juda), overleden te Amsterdam in 1728. Hij is gehuwd (1) met ..., begraven te Muiderberg op 23 september 1682 Hij is gehuwd (2) met
2797 Gutrat, overleden te Amsterdam in 1695.

1.     Neeltje Philip, (Ella Feitel), overleden te Amsterdam op 11 augustus 1761. Zij is gehuwd met Isaac Levie Hamburg.

2.     Hilletje Philip, geboren te Amsterdam in 1687, overleden aldaar in 1716. Zij is gehuwd met Eliezer Mordechai Cohen.

3.     Abraham Philip, geboren te Amsterdam in 1689, overleden aldaar in 1750. Hij is gehuwd met Anna Abraham Boas.

4.     Mozes Philip, geboren te Amsterdam in 1691, zie 1398


2798 Abraham Zadok Curiel, (Kriel), overleden te Amsterdam in augustus 1742. 

Er zijn geen aanwijzingen voor verwantschap met de Sefardische familie Curiel.
Hij is gehuwd met
2799 Branca Joseph, (Breinche), overleden te Amsterdam op 20 januari 1768.

1.     Hanna Abraham Curiel, overleden te Amsterdam in 1775. Zij is gehuwd met Hirsch Philip Curiel Halberstadt.

2.     Roosje Abraham Zadok, geboren te Amsterdam in 1698, zie 1399

3.     Joseph Abraham Zadok Curiel, overleden te Amsterdam in februari 1776. Hij is gehuwd met Marianne Benjamin Italiaander.

4.     Meyer Abraham Zadok Curiel, overleden te Amsterdam in 1777. Hij is gehuwd met Rachel Benjamin Italiaander.

5.     Judith Abraham Zadok, geboren te Amsterdamin 1705. Zij is gehuwd te Amsterdam in 1723 met Samuel Hartog Levie.

6.     Jacob Abraham Zadok Curiel, geboren te Amsterdam in 1717, overleden aldaar in 1785. Hij is gehuwd met zijn nicht Goedje Mozes Philip.

 

2944 Anthony Leyssius, geboren te Middelburg op 19 november 1686, overleden aldaar op 10 november 1717. Hij is gehuwd te Middelburg op 24 juni 1711 met
2945 Petronella Couck, geboren te Middelburg, overleden aldaar op 15 juni 1744. 

1.     Abraham Leyssius, geboren te Middelburg, begraven aldaar op 12 december 1739.

2.     mr. François Anthony Leyssius, gedoopt te Middelburg op 6 januari 1715, zie 1472


2946 Arnoud Dederichs, geboren te Aken in 1689, overleden te Amsterdam op 19 september 1746. Hij is gehuwd te Amsterdam op 10 september 1717 met
2947 Sara Susanna Couck, gedoopt te Amsterdam op 1 november 1684, begraven aldaar op 1 oktober 1757.

1.     Maria Barbara Dederichs, gedoopt te Amsterdam op 14 augustus 1718 (get. Maria Provoost, Leonard Dedericks), zie 1473

2.     Abraham Dederichs, gedoopt te Amsterdam op 23 oktober 1720 (get. Jacob Couck, Barbara Ernst, Maria Couck).


2948 Simon Willemsz Decker, onderkoopman VOC, gedoopt te Delft op 17 mei 1672, overleden aldaar in 1719. Hij is gehuwd met
2949 Geertruyda Blom, overleden te Malakka.

1.     Adriaan Decker, geboren te Malakka op 21 juni 1703.

2.     Lucas Decker, geboren te Malakka op 7 juli 1707.

3.     mr. Willem Decker, geboren te Malakka op 29 september 1709, zie 1474

 

2950 mr. François van Harencarspel, heer van Beverwijk, Wijk aan Zee, Wijk aan Duys, raad en vroedschap van Amsterdam, geboren te Amsterdam op 18 februari 1685, overleden aldaar op 15 juni 1756. Hij is gehuwd met
2951 Anna Apollonia Loten, gedoopt te Amsterdam op 24 maart 1694, overleden op 13 juli 1755.

1.     Renetta Clara van Harencarspel, gedoopt te Amsterdam op 28 juni 1713 (get. Abraham Loten, Renetta Clara Velters), zie 1475

2.     Anna Constantia van Harencarspel, gedoopt te Amsterdam op 7 december 1714 (get. Abraham Loten). Zij is gehuwd met Joan Thierry.

3.     Alexander van Harencarspel, gedoopt te Amsterdam op 1 december 1715 (get. Alexander Velters, Margreta Clara van Harencarspel), overleden te Beverwijk op 13 november 1756, ongehuwd.

4.     Helena Margaretha van Harencarspel, gedoopt te Amsterdam op 14 april 1717 (get. Pieter Huguetan, Helena Constantia Loten).

5.     Susanna Jacoba van Harencarspel, geboren op 12 januari 1719, overleden op 14 april 1780. Zij is gehuwd (1) met Hendrik Nicolaas Sautijn. Zij is gehuwd (2) met Elbert Testart (zie onder 2956).

6.     Johanna Maria van Harencarspel, gedoopt te Amsterdam op 28 maart 1726 (get. Vincent Maximiliaan van Lokhorst, Maria Jacoba van Goor).

7.     Anna Apollonia van Harencarspel, gedoopt te Amsterdam op 4 augustus 1728 (get. Tobias Loten, Margaretha Clara van Harencarspel).

8.     Jacoba Helena van Harencarspel, gedoopt te Amsterdam op 19 augustus 1731 (get. René de Vicq, Helena van Harencarspel).

 

2952 mr. Arnoud van Westrenen, advocaat te Utrecht, heer van de Wiers, Themaat en Lauwerecht, gedoopt te Utrecht op 1 juli 1649, overleden aldaar op 28 mei 1716. Hij is gehuwd te Amsterdam op 19 februari 1675 met
2953 Elisabeth van Alderwerelt, geboren te Amsterdam op 11 september 1653, overleden te Utrecht op 22 april 1689.

1.     Anna Clara van Westrenen, gedoopt te Utrecht op 15 mei 1678 (get. Gaspar Pellicorne, Clara Valckenier).

2.     Helena Elisabeth van Westrenen, gedoopt te Utrecht op 23 oktober 1679, overleden aldaar op 31 augustus 1770. Zij is gehuwd te Utrecht op 30 oktober 1710 met mr. Philips Ram.

3.     Johan Peter van Westrenen, gedoopt te Utrecht op 13 februari 1681 (get. Peter van Pellicorne).

4.     Wijnanda Jacoba van Westrenen, gedoopt te Utrecht op 11 oktober 1683.

5.     Jan Jacob van Westrenen, gedoopt te Utrecht op 8 maart 1685, zie 1476

6.     Susanna van Westrenen, gedoopt te Utrecht op 1 april 1686.

7.     Peternella van Westrenen, gedoopt te Utrecht op 7 april 1689.


2954 Jan Frederik Mamuchet van Houdringe, heer van Houdringe etc., geboren te Leiden in 1652. Hij is gehuwd te Amsterdam 15 januari 1682 met
2955 Catharina van Heusden, gedoopt te Amsterdam op 13 juli 1650.

1.     Johanna Elisabeth Mamuchet, gedoopt te Amsterdam op 4 augustus 1683 (get. Johannes Fouler, Paulus van der Muelen, Isabella Mamuchet), overleden.

2.     Johannes Andreas Mamuchet, gedoopt te Amsterdam op 19 november 1684 (get. Johannes Fouler, Marcus Mamuchet, Isabella Mamuchet), overleden.

3.     Maria Elisabeth Mamuchet, gedoopt te Amsterdam op 6 augustus 1686 (get. Johannes Fouler, dr. Johannes Wellandt, Isabella Mamuchet), overleden.

4.     Johanna Catharina Mamuchet, gedoopt te Amsterdam op 21 juni 1690 (get. Daniel Smit, Isabella Mamuchet), zie 1477

5.     Jan Frederik Mamuchet, heer van Houdringe etc., gedoopt te Utrecht op 7 december 1692, overleden in 1740, ongehuwd.

 

2956 Pierre Testart, koopman, geboren te St. Quentin op 30 maart 1663, overleden te Amsterdam op 2 december 1743. Hij is gehuwd (2) te Amsterdam op 3 mei 1717 met Judith Broussard, geboren te La Rochelle in 1671, overleden te Amsterdam in november 1708. Hij is gehuwd (1) te Amsterdam op 11 december 1709 met
2957 Geertruyd Slicher, geboren te Amsterdam op 20 maart 1684, overleden aldaar op 3 mei 1717.

1.     Elisabeth Testart, gedoopt te Amsterdam op 16 januari 1711 (get. Wigbold Slicher, Elisabeth de Hochepied, Margarita Constantina van der Wille).

2.     Elbert Testart, burgemeester Haarlem etc., gedoopt te Amsterdam op 27 januari 1712 (get. Elbert Slicher, Maria de Vaen de Loresse), overleden te Haarlem op 5 november 1776. Hij is gehuwd (1) te Haarlem op 26 februari 1737 met Anna Margaretha Fannius. Hij is gehuwd (2) te Haarlem op 2 augustus 1767 met Susanna Jacoba van Harencarspel. Uit (1) o.a.:

a) Geertruyd Catharina Testart, gehuwd met mr. Jan Henry van Heemskerck.

b) Pieter Testart, gedoopt te Amsterdam op 14 juli 1745.

c) Judith Magdalena Testart, gedoopt te Amsterdam op 23 december 1746, gehuwd met mr. Diderick Joan van Hogendorp.

d) Jan Cornelis Testart, gedoopt te Amsterdam op 4 februari 1750.

3.     Wigbold Testart, gedoopt te Amsterdam op 20 augustus 1713 (get. Wigbolt Slicher, Maria Testart).

4.     Pieter Cypriaan Testart, geboren te Amsterdam op 3 april 1717, zie 1478

 

2958 mr. Theodorus Nobel, advocaat, geboren te Batavia op 6 december 1689, overleden te Leiden op 16 september 1786. Hij is gehuwd (1) te Leiden op 28 augustus 1711 met Agneta Schrevelius. Hij is gehuwd (2) te Leiden op 18 augustus 1724 met
2959 Theodora van der Marck, geboren te Leiden op 14 juli 1693.

Uit (1):

1.     Bartha Nobel, gedoopt te Leiden op 29 juni 1712 (get. Jan Bitter, Eva Bitter), overleden op 25 september 1733. Zij is gehuwd te Oosterbeek op 9 augustus 1729 met mr. Anthoni van der Horst, gedoopt te Wageningen op 18 december 1704, ambtman en richter van Pannerden en Millingen.

2.     Theodora Elisabeth Nobel, gedoopt te Leiden op 10 juli 1714 (get. Theodora Schrevelius, Cornelis Schrevelius), begraven te 's-Hertogenbosch op 16 december 1793. Zij is gehuwd te Beek op 13 februari 1730 met mr. Arend Verspijck, schepen, raad 's-Hertogenbosch, gedoopt te Nijmegen op 9 juni 1695, overleden te 's-Hertogenbosch op 23 januari 1766.

3.     Constantina Apolonia Nobel, gedoopt te Leiden op 22 januari 1718 (get. Pieter Nobel, Apolonia Coesaart, Maria Schrevelius), begraven aldaar in juli 1718.

Uit (2):

4.     Agatha Hieronyma Nobel, geboren te Leiden op 30 augustus 1728, zie 1479

 

[1] NL1986

 

2960 Pierre Testas, geboren te Bordeaux op 29 april 1672, overleden te Osdorp op 20 oktober 1752. Hij is gehuwd te Londen op 24 november 1696 met
2961 Marie Delbosc, geboren te Bordeaux op 27 oktober 1680, overleden te Amsterdam op 29 mei 1727.

1.     Daniel Testas, gedoopt te Amsterdam op 15 september 1697.

2.     Marie Testas, gedoopt te Amsterdam op 9 november 1698.

3.     Daniel Pierre Testas, gedoopt te Amsterdam op 13 september 1699.

4.     Suzanne Testas, gedoopt te Amsterdam op 21 april 1701 (get. Jean Delbosc).

5.     Pierre Testas, gedoopt te Amsterdam op 15 oktober 1702.

6.     Jean Henry Testas, gedoopt te Amsterdam op 30 juli 1704 (get. Jean Henry Huguetan, Suzanne Delbosc Hays).

7.     Jean Testas, geboren te Amsterdam op 30 juli 1705, zie 1480

8.     Marie Testas, gedoopt te Amsterdam op 25 juli 1706 (get. Jean Testas, Marie Luppe Delbosc).

9.     Daniel Testas, gedoopt te Amsterdam op 21 augustus 1707 (get. Daniel Testas, Marguerite Delbosc).

10.   Abraham Daniel Testas, gedoopt te Amsterdam op 23 oktober 1709 (get. Daniel Hays, Jeanne Pibal Testas).

11.   Maurice Henry Testas, gedoopt te Amsterdam op 13 december 1711.

12.   Maria Anna Testas, gedoopt te Amsterdam op 15 maart 1715 (get. Denis Dutry, Mariane Berthe).


2962 mr. Nicolas Philippe de Famars, geboren te Lingen op 13 oktober 1680, overleden te Amsterdam op 31 oktober 1727. Hij is gehuwd te Amsterdam op 20 mei 1707 met
2963 Constantia Soreau, gedoopt te Amsterdam op 24 maart 1680, overleden aldaar op 23 april 1716.

1.     Jacob de Famars, gedoopt te Amsterdam op 3 augustus 1708.

2.     Isaäc de Famars, gedoopt te Amsterdam op 5 februari 1710.

3.     Louisa Constantia de Famars, zie 1481

4.     Elisabeth de Famars, gedoopt te Amsterdam op 8 september 1715. Zij is gehuwd met Willem Röell.

a) Herman Alexander Röell, gedoopt te Amsterdam op 3 maart 1735.

b) Nicolaas Willem Röell, gedoopt te Amsterdam op 9 september 1736. Hij is gehuwd met Anna Sophia Fredrica van Gheel.

c) Louisa Antonia Röell, gedoopt te Amsterdam op 24 februari 1740.

 

2964 Hans Blanckenhagen, burger Reval 1656, koopman, oudste Grote Gilde, arrendator Ottenküll (Estland) 1675, geboren te Reval op 2 mei 1631, overleden aldaar op 5 april 1684. Hij is gehuwd te Reval op 21 februari 1656 met
2965 Anna Riesenkampff, geboren te Reval op 7 oktober 1631, overleden aldaar op 24 december 1684.

1.     Justus Blanckenhagen, geboren te Reval op 28 maart 1657. Hij is gehuwd met Theodora Katharina Helbig.

2.     Simon Blanckenhagen, koopman, geboren te Reval op 20 november 1659. Hij is gehuwd met Dorothea Riesenkampf.

3.     Albrecht Blanckenhagen, geboren te Reval in 1665.

4.     Gertrud Blanckenhagen.

5.     Heinrich Blanckenhagen.

6.     Willem Blanckenhagen, geboren te Reval op 7 september 1676, zie 1482


2966 Abraham van Notten, koopman, gedoopt te ’s-Gravenhage op 22 mei 1668, overleden te Amsterdam op 8 mei 1727. Hij is gehuwd te Amsterdam op 27 augustus 1698 met
2967 Sara Susanna Brayne, gedoopt te Amsterdam op 1 juni 1667, overleden aldaar op 29 januari 1744. 

1.     Lambert van Notten, gedoopt te Amsterdam op 12 juli 1699.

2.     Maria Amelia van Notten, gedoopt te Amsterdam op 6 juli 1701 (get. Wilhem de Vries, Maria van Notten), zie 1483

3.     Carel van Notten, gedoopt te Amsterdam op 3 november 1702 (get. Carel Braijne, Susanna de Hoorne).

4.     Johanna Theodora van Notten, gedoopt te Amsterdam op 16 juni 1704 (get. Jan Stamperus, Maria Beukelaer, Maria Hallungius).

5.     Sara Susanna Brayne, gedoopt te Amsterdam op 25 april 1706 (get. Sara de Hoorne, Johan Stamperus).

6.     Pieter van Notten, gedoopt te Amsterdam op 19 januari 1710 (get. Pieter Balde, Anna Catharina Kloek).

 

2968 ds. Henricus Nahuys, predikant Schoondijke 1682, Hoornaar 1684, Delfshaven 1687-1719, geboren te Oirschot in 1656, overleden te Delfshaven op 4 september 1722. Hij is gehuwd te Utrecht op 15 juli 1687 met
2969 Huberta van Dompselaer, gedoopt te Utrecht op 10 december 1659, overleden te Delfshaven op 30 november 1725.

1.     Maria Elisabeth Nahuys, gedoopt te Delfshaven op 18 april 1688 (get. Vincentius Dompselaer, Elisabeth Rochius).

2.     Catharina Nahuys, gedoopt te Delfshaven op 9 juni 1690 (get. Christophorus Nahuys, Ida van Druenen).

3.     Petrus Nahuys, gedoopt te Delfshaven op 17 augustus 1692 (get. Jacobus Nahuys, Johanna Breijerus, wed. Gerard Dompselaer), zie 1484

4.     Gerardus Nahuys, gedoopt te Delfshaven op 29 mei 1695 (get. Gerardus van Eijsden, Margrieta van Santen).

5.     Henricus Hubertus Nahuys, gedoopt te Delfshaven op 20 april 1699 (get. Aard van Eck, Sara Lacroix), overleden aldaar op 11 januari 1717.

 

2970 Willem Blaaukamer, gedoopt te Delft op 26 mei 1670. Hij is gehuwd te Delft op 1 augustus 1691 met
2971 Elisabeth van Edenburch, gedoopt te Delft op 26 juni 1665.

1.     Adriana Blaaukamer, gedoopt te Delft op 3 juni 1692 (get. Adriana Bogaarts, Johannes Blauwkamer), begraven aldaar op 17 juni 1692.

2.     Roeland Blaaukamer, gedoopt te Delft op 10 mei 1693 (get. Roeland van Edenburg, Antonia van der Brugge).

3.     Adriana Blaaukamer, gedoopt te Delft op 7 december 1694 (get. Johannes Blauwkamer, Adriana Bogaart).

4.     Antonia Blaaukamer, gedoopt te Delft op 2 oktober 1696 (get. Roelant van Edenburg, Antonia van der Brugge).

5.     Johanna Blaaukamer, gedoopt te Delft op 6 april 1698 (get. Adriana Boogaart, Johannis Blauwkamer).

6.     Geertruid Blaaukamer, gedoopt te Delft op 1 oktober 1699 (get. Barent van Edenburg, Geertruid Voorstat), begraven aldaar op 5 januari 1700.

7.     Geertruijd Blaaukamer, gedoopt te Delft op 19 mei 1701 (get. Geertruid Voorstat, Barent van Edenburch), begraven aldaar op 11 augustus 1701.

8.     Jan Blaaukamer, gedoopt te Delft op 14 januari 1703 (get. Roelant van Edenburch, Adriana Bogaarts).

9.     Willemijna Elisabeth Blaaukamer, gedoopt te Delft op 9 oktober 1704 (get. Antonij van der Brugge, Barent van Edenburch).

10.   Geertruijd Blaaukamer, gedoopt te Delft op 9 oktober 1707 (get. Geertruijd Voorstat, Barent van Edenburch), zie 1485

 

2972 ds. Gualtherus Zoutmaat, predikant te Marken, gedoopt te Amsterdam op 22 september 1662, overleden te Marken op 29 november 1720. Hij is gehuwd te Amsterdam op 18 juli 1700 met
2973 Margaretha Clara Douw, geboren te Leiden op 14 december 1671, oveleden op 23 juni 1749.

1.     Johannes Zoutmaat, in dienst VOC 1719-1721, gedoopt te Marken op 15 januari 1702, overleden te Leiden 1775. Hij is gehuwd met Maria Johanna Vedel, geboren te Leiden op 10 maart 1699, dochter van Pieter Vedel en van Maria Guerin.

2.     ds. Gualterus Zoutmaat, predikant Spaarndam, Spaarnwoude. gedoopt te Marken op 8 juli 1703, overleden te Leiden op 28 maart 1793. Hij is gehuwd met Catharina Clemens de Jong.

3.     Johanna Margaretha Zoutmaat, gedoopt te Marken op 31 juni 1705, overleden te Leiden ca. 19 december 1783. Zij is gehuwd met Jan Hoppestein, Leiden.

4.     ds. Cornelis Zoutmaat, zie 1486

5.     Petrus Zoutmaat, wijnkoper, gedoopt te Marken op 19 januari 1710. Hij is gehuwd te Leiden op 31 maart 1737 met Abigael de Water, uit Leiden. Zij is gehuwd (2) te Leiden op 5 januari 1747 met Dirk Zoutman, procureur, uit Haarlem.

6.     Clara Adriana Zoutmaat, geboren op 7 november 1711, overleden te Leiden ca. 20 maart 1789.

7.     ds. Jacobus Zoutmaat, predikant Numansdorp en Cromstrijen, gedoopt te Marken op 9 april 1713. Hij is gehuwd te Leiden op 24 mei 1742 met Dirkje Fransse van Groenevelt, gedoopt te Rotterdam op 14 januari 1722, dochter van François van Groenevelt en van Maria Post.

 

2974 Jan de Leus, boekhouder, gedoopt te Amsterdam op 11 november 1664, overleden in 1712. Hij is gehuwd te Amsterdam op 31 januari 1701 met
2975 Anna Vooght, gedoopt te Amsterdam op 7 april 1675.

1.     Jan de Leus, gedoopt te Amsterdam op 7 april 1700.

2.     Cornelis de Leus, gedoopt te Amsterdam op 17 juni 1701.

3.     François de Leus, gedoopt te Oosthuizen op 5 mei 1707.

4.     Anna de Leus, gedoopt te Oosthuizen op 13 januari 1710, zie 1487

5.     Claas de Leus, gedoopt te Oosthuizen op 11 september 1712.

 

2976 Jan de Jongh, secretaris der heerlijkheden Waalre, Valkenswaard en Aalst, stadhouder Kempenland, gedoopt te Nieuw Amsterdam op 20 november 1660, overleden te Valkenswaard op 31 januari 1742. Hij is gehuwd met
2977 Catharina Bijnen, geboren te Valkenswaard, overleden aldaar in 1687.

1.     Johan de Jongh, geboren te Valkenswaard op 31 december 1685, zie 1488

 

2978 Helmich Degenaer, geboren te Zaltbommel. Hij is gehuwd te Berlicum (attestatie 's-Hertogenbosch) op 8 maart 1682 met
2979 Anna Catharina Hubert, gedoopt te ’s-Hertogenbosch op 7 maart 1660. Zij is gehuwd (2) te ’s-Hertogenbosch op 2 mei 1693 met Johan Pinxternakel.

Uit (1):

1.     Andreas Degenaer, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 7 februari 1683.

2.     Catharina Margriet Degenaer, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 10 maart 1684.

3.     Catharina Degenaer, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 13 juni 1686.

4.     Maria Degenaer, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 25 december 1687, zie 1489

Uit (2):

1.     Theodora Pinxternakel, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 31 augustus 1694. Zij is gehuwd met Theodorus Noortbergh.

2.     Thomas Pinxternakel, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 17 september 1695.

3.     Adrianus Pinxternakel, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 23 september 1696.

4.     Catharina Pinxternakel, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 5 november 1697. Zij is gehuwd met Johannes Hubert.

5.     Adriaan Pinxternakel, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 27 november 1698.

6.     Aletta Pinxternakel, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 26 oktober 1700. Zij is gehuwd met Anthoni Willem de Keesel.

 

2980 Johan van Velsen, secretaris Cuyk, secretaris en substituut-officier te Lommel 1700, gedoopt te Heusden op 29 september 1658. Hij is gehuwd te Oirschot in augustus 1687 met
2981 Anna Maria Nahuys, geboren te Oirschot.

1.    Petrus van Velsen, zie 1490

2.    Johannes van Velsen, gedoopt te Nieuwkuijk op 20 januari 1692 (get. Maria van Velsen, Nicolaes van Velsen, predikant te Vlijmen).

3.    Hendrikus van Velsen, gedoopt te Nieuwkuijk op 9 oktober 1696.


2982 Johan de Jongh, drossaard van Heeze, Leende en Zesgehuchten, gedoopt te Heeze op 28 oktober 1657, overleden in 1725. Hij is gehuwd te Heeze op 10 september 1684 met
2983 Maria Wijnants Neijnens, gedoopt te Weert op 9 september 1655.

1.     Anna Maria de Jongh, gedoopt te Heeze op 5 juli 1685 (get. Peter van Luijtelaar, Alida Hendricks de Jongh). Zij is gehuwd met François van Gennip, klerk, te 's-Gravenhage.

2.     Alida de Jongh, gedoopt te Heeze op 14 september 1687 (get. Hendrick de Jongh, Stijntje Nijnes), zie 1491

3.     Johanna Catharina de Jongh, gedoopt te Heeze op 4 december 1689 (get. Hendrick de Jongh, Maria de Jongh). Zij is gehuwd met Johan Casper Nobel.

4.     Hendrina de Jongh, gedoopt te Heeze op 19 juli 1693 (get. Andries de Jongh, Jacoba).


2984 Adam Godfried Schultz, predikant [Berlijn?].

1.     Ephraïm Schultz, geboren te Berlijn, zie 1492


2986 Willem Bruinier, geboren te Zutphen op 3 december 1643, overleden te Kampen op 26 december 1731. Hij is gehuwd (1) te Zwolle op 7 april 1668 met Geesjen Hendriks. Hij is gehuwd (2) te Zwolle op 22 september 1674 met Barbara Stolte. Hij is gehuwd (3) te Zwolle op 19 juni 1680 met
2987 Barbara de Mulder, gedoopt te Amsterdam op 1 oktober 1650, overleden te Kampen op 9 februari 1732.

Uit (1):

1.     Annetjen Bruinier, gedoopt te Kampen op 4 september 1670.

2.     Hendrik Bruinier, gedoopt te Kampen op 24 oktober 1672.

Uit (2):

3.     Gesina Bruinier, gedoopt te Zwolle op 29 augustus 1675.

4.     Juliana Bruinier, gedoopt te Zwolle op 26 november 1676.

Uit (3):

5.     Elias Bruinier, gedoopt te Zwolle op 21 juni 1681.

6.     Elias Bruinier, gedoopt te Zwolle op 11 juni 1682.

7.     Arnoldus Bruinier, gedoopt te Zwolle op 27 november 1684.

8.     Jannes Bruinier, gedoopt te Kampen op 17 oktober 1686, begraven te Kampen op 29 december 1745. Hij is gehuwd met Aleijda van Berkum.

9.     Elias Bruinier, gedoopt te Kampen op 24 oktober 1688.

10.   Guiliam Bruinier, gedoopt te Kampen in 1690.

11.   Gesina Juliana Bruinier, gedoopt te Kampen op 4 januari 1693.

12.   Bartha Bruinier, gedoopt te Kampen op 6 januari 1695, zie 1493


2988 Jacob Grothe, ontvanger van het graafschap Zutphen, schepen van Arnhem, burgemeester van Arnhem 1716, Staten van Gelderland 1733-1741, geboren te Zutphen op 26 februari 1672, overleden te Arnhem op 23 maart 1751. Hij is gehuwd te Utrecht op 9 februari 1702 met
2989 Margaretha Pit, geboren te Cassembasar (Bengalen) op 25 december 1682, overleden op Huize Zelle te Hengelo op 2 juni 1750.

1.     mr. Engelbert Tieleman Grothe, burgemeester Arnhem, geboren in 1702, overleden op 16 december 1772.

2.     mr. Jan Grothe, geboren te Zutphen op 1 juli 1704, overleden te Arnhem op 4 oktober 1775. Hij is gehuwd te Utrecht op 1 juni 1751 met Brigitta Margaretha van Dam.

3.     Hendrik Christiaan Grothe, gedoopt te Zutphen op 21 mei 1705.

4.     Jacoba Grothe, geboren te Zutphen op 30 maart 1706, overleden te Arnhem op 1 september 1790. Zij is gehuwd te Oosterbeek op 11 juli 1740 met Johan Koenraad Copes van Hasselt.

5.     Margaretha Elisabeth Grothe, gedoopt te Arnhem op 26 juni 1707.

6.     mr. Laurens Grothe, geboren te Arnhem op 1 oktober 1708, zie 1494

7.     Hendrik Christiaan Grothe, militair, gedoopt te Arnhem op 8 december 1709.

8.     Cornelia Grothe, gedoopt te Arnhem op 19 december 1710.

9.     Joost Willem Grothe, kapitein-luitenant, ritmeester, kolonel, etc., geboren te Arnhem op 19 februari 1712, overleden te Alkmaar op 30 september 1781, ongehuwd.

10.   Agneta Grothe, gedoopt te Arnhem op 9 april 1713.

11.   Henriette Johanna Grothe, gedoopt te Arnhem op 18 april 1714.

12.   Johanna Arnoldina Grothe, gedoopt te Arnhem op 13 oktober 1715, gehuwd te Oosterbeek op 3 april 1742 met haar neef Arnoldus Pit.

13.   Hendrik Jan Grothe, gedoopt te Arnhem op 20 september 1716.

14.   Beatrix Laurentia Grothe, gedoopt te Arnhem op 19 oktober 1717.

15.   Hendrik Jan Grothe, gedoopt te Arnhem op 13 oktober 1718.

16.   Geertruid Grothe, gedoopt te Arnhem op 13 oktober 1718.

17.   Beatrix Laurentia Grothe, geboren te Arnhem op 1 september 1720, overleden te Utrecht op 3 september 1783. Zij is gehuwd te Utrecht op 30 maart 1750 met Egbert Theodoor Roosmale.

 

2992 Sebastian Vogeleij, te Hundelshausen:

1.     Johann Georg Vogeleij, gedoopt te Hundelshausen op 1 november 1660, begraven aldaar op 24 januari 1661.

2.     zoon Vogeleij, begraven te Hundelshausen op 24 november 1661.

3.     Georg Vogeleij, gedoopt te Hundelshausen op 12 december 1662.

4.     Hans Georg Vogeleij, gedoopt te Hundelshausen op 2 oktober 1664.

5.     Catharina Vogeleij, gedoopt te Hundelshausen op 10 februari 1667.

6.     Peter Vogeleij, geboren te Hundelshausen in 1671, zie 1496

7.     Anna Vogeleij, gedoopt te Hundelshausen op 23 augustus 1674 (get. Clobs Trebinge, Anna (...)).

 

2994 Jacob Pressler, te Hundelshausen. Hij is gehuwd te Hundelshausen op 6 mei 1675 met

2995 Anna Schmit:

1.     Susanna Bressler, gedoopt te Hundelshausen op 16 augustus 1676, zie 1497

 

2998 … de Saram Wanigasekera Ekanaike. Er lijken meerdere takken De Saram te zijn; Elisabeth lijkt in ieder geval de zuster van Domingo de Saram.

1.     Domingo de Saram Wanigasekera Ekanaike, attapattu mudaliyar, gehuwd met Dona Petronella.

a) Gertroyda de Saram Wanigasekera Ekanaike Attapattu, gehuwd met Samarakoon Mudaliyar.

b) Francina de Saram Wanigasekera Ekanaike Attapattu, gehuwd met Don Lodewyk Mohandiram van Salpiti Korale, (Fonseka Mudaliyar).

c) Juliana Sophia de Saram, gehuwd met Don David Dias Bandaranaike.

d) Christoffel de Saram Wanigasekera Ekanaike, vierde Maha Mudaliyar, overleden op 28 februari 1842. Hij is gehuwd met Cornelia Henrica Philipsz (dochter van zijn nicht Susanna Scharff).

2.     Elisabeth de Saram, zie 1499

3.     Dominga de Saram.

 

3000 Pierre Crose, (Croze), geboren te Orange in 1687, overleden te Hamelen op 26 april 1725. Hij is gehuwd te Magdeburg op 13 oktober 1716 met
3001 Nahomie Labry, gedoopt te Magdeburg op 7 april 1700, overleden op 28 september 1784. Zij is gehuwd (2) te Magdeburg op 12 maart 1732/3 François Meurier.

1.     Jean François Crose, geboren te Magdeburg in 1719, zie 1500

2.     twee kinderen te Magdeburg.


3002 Willem Sweerts, (Sweers), adelborst bij VOC, vertrekt naar Batavia 1708, keert terug naar Amsterdam in 1718, gedoopt te Amsterdam op 11 april 1685. Hij is gehuwd [te Batavia] met
3003 Petronella Sermes, gedoopt te Batavia op 29 januari 1692.

1.    Magdalena Sweerts, gedoopt te Amsterdam op 7 mei 1719. (get: Magdalena Han(n)eman)

2.    Willem Joannes Sweerts, gedoopt te Hattem op 22 augustus 1723.

3.    Martina Catharina Sweerts, gedoopt te Hattem op 31 december 1724, zie 1501

4.    Petronella Sweerts, gedoopt te Hattem op 2 juni 1726.

5.    Hugo Lourens Sweerts, gedoopt te Hattem op 17 december 1727.

6.    Lourens Hugo Sweerts, gedoopt te Hattem op 3 april 1729 (get. Laurens Sweerts, Hester van Yperen, Cornelis van Vianen, Helena Sermes).

 

3008 Johannes Jacobus Slaterus, (Hans Jacob Schlatter), student theologie Franeker, conrector Latijnse School Zutphen, rector Latijnse School Kampen, gedoopt te Zürich op 28 mei 1671, overleden te Kampen op 17 december 1718. Hij is gehuwd te Zutphen op 4 juni 1699 met
3009 Agatha Ronneboom, gedoopt te Zutphen op 16 augustus 1675, overleden te Goor op 9 maart 1745.

1.     ds. Johannes Jacobus Slaterus, geboren te Zutphen op 29 maart 1700, zie 1504

2.     Henricus Rodolphus Slaterus, in dienst VOC, geboren te Zutphen op 21 mei 1701, overleden te Batavia op 11 februari 1751. Hij is gehuwd met Josina van Haale.

3.     Adamus Slaterus, geboren te Zutphen op 28 november 1702, overleden te Kampen op 16 december 1712.

4.     Johannes Slaterus, in dienst VOC, geboren te Zutphen op 10 maart 1704, overleden te Palembang op 31 oktober 1744.

5.     Johanna Slaterus, geboren te Zutphen op 16 april 1706, overleden aldaar op 26 januari 1708.

6.     Johanna Slaterus, geboren te Zutphen op 12 mei 1708, begraven te Amsterdam op 14 oktober 1778. Zij is gehuwd te Zutphen op 22 januari 1735 met Hendrik Willem van der Poll, leraar Latijnse school Zutphen, rector Latijnse school Culemborg.

7.     Agatha Margarita Slaterus, geboren te Kampen op 9 maart 1710, overleden aldaar op 5 september 1712.

8.     Franciscus Slaterus, in dienst VOC, geboren te Kampen op 16 september 1712, overleden te Azië op 23 september 1738.

9.     Fredericus Slaterus, geboren te Kampen op 18 oktober 1713, overleden aldaar op 18 januari 1718.

10.   Adamus Conradus Slaterus, geboren te Kampen op 5 februari 1716, overleden aldaar op 12 april 1716.

11.   Agatha Maria Slaterus, winkelierster, geboren te Kampen op 20 maart 1717, begraven te Amsterdam op 15 november 1783, ongehuwd.

 

[1] Slaterus, H., tersalus, stamboom Slaterus.


3010 ds. Hoseas Meiling, predikant te Goor, geboren [te Borculo], overleden te Goor op 8 april 1716. Hij is gehuwd te Goor op 15 maart 1693 met
3011 Esina Raeterinck, (Gesina), geboren te Goor in 1656, overleden aldaar op 3 oktober 1732.

1.     ds. Zeno Meiling, predikant, gedoopt te Goor op 24 december 1693, overleden te Lingen op 24 januari 1747. Hij is gehuwd met Anna Christina Sartorius.

2.     Hendrik Jan Meiling, gedoopt te Goor op 7 april 1695.

3.     Jan Meiling, burgemeester, gedoopt te Goor op 2 september 1696.

4.     Jacob Meiling, gedoopt te Goor op 2 oktober 1698.

5.     Christina Geertruijd Meiling, gedoopt te Goor op 19 juli 1701, zie 1505

 

[1] Ratering, H., ‘Parenteel Henricus Raeterinck, te Goor’.


3012 Gerrit Knape, (Gerhard), hij is gehuwd te Goor op 17 juli 1698 met
3013 Sara Boreas, (Borrias),  gedoopt te Goor op 8 januari 1665.

1.     Aeltje Knape, gedoopt te Goor op 10 december 1699. Zij is gehuwd met Jan Floris Meijer.

2.     Wolter Jan Knape, gedoopt te Goor op 21 augustus 1701, zie 1506

3.     Johan Knape, geboren te Goor in 1702.


3014 Berend Meijer, uit Bocholt. Hij is gehuwd te Goor op 27 september 1696 met
3015 Anna Judith van Leeuwen, uit Denekamp.

1.     Jan Floris Meijer, gedoopt te Goor op 4 september 1698. Hij is gehuwd met Aeltje Knape.

2.     Arnoldina Isabella Meijer, gedoopt te Goor op 16 januari 1701.


3024 Hendrik Lohman, vaandrig in de compagnie van de baron von Inn- und Knyphausen, vanaf 1796 kapitein, geboren te Groningen op 2 december 1673, gedoopt aldaar op 3 december 1673, overleden te Nijmegen op 12 september 1702. Hij is gehuwd te Haren op 25 maart 1694 met
3025 Elisabeth Tammen, gedoopt te Groningen op 21 september 1671, overleden aldaar op 28 april 1749.

1.     dochter Lohman, geboren te Groningen op 28 februari 1696.

2.     Meinhard Lohman, heer van Lellens, geboren te Groningen op 20 september 1697, overleden aldaar op 18 februari 1765. Hij is gehuwd te Groningen op 19 september 1723 met Hendrika Adriana Keiser.

3.     Helena Lohman, geboren te Groningen op 13 september 1699, overleden aldaar op 17 juni 1701.

4.     Jan Lohman, geboren te Groningen op 18 juli 1701, zie 1512

5.     Hendrik Lohman, geboren te Groningen op 28 november 1702, overleden op 27 november 1729.


3026 dr. Louis Bothenius, burgemeester van Groningen, gedoopt te Groningen op 12 augustus 1677, overleden aldaar op 18 juni 1738. Hij is gehuwd te Groningen op 16 september 1703 met

3027 Elisabeth Catharina Spanheim, gedoopt te Groningen op 23 oktober 1683.

1.     Henricus Bothenius, gedoopt te Groningen op 19 augustus 1704.

2.     Ida Elisabeth Bothenius, gedoopt te Groningen op 7 april 1706, zie 1513

3.     Andreas Bothenius, gedoopt te Groningen op 27 maart 1707.

4.     Adriana Bothenius, gedoopt te Groningen op 10 september 1709. Zij is gehuwd te Groningen op 24 mei 1739 met Egbert Alberda.

5.     Charlotta Renee Bothenius, gedoopt te Groningen op 18 november 1710.

6.     Henriette Bothenius, gedoopt te Groningen op 6 november 1711.

 

3028 Jacobus van der Schaaff, boekhouder, gedoopt te Amsterdam op 15 november 1679. Hij is gehuwd te Amsterdam op 26 september 1700 met
3029 Maria Bruijnvis, gedoopt te Amsterdam op 14 oktober 1676.

1.     Maria van der Schaaff, gedoopt te Amsterdam op 13 juli 1701.

2.     Johannes van der Schaaff, gedoopt te Amsterdam op 12 maart 1703 (get. Emanuel Ledour, Catharina de Leeuw).

3.     Jacobus van der Schaaff, gedoopt te Amsterdam op 18 maart 1705, zie 1514

4.     Jan van der Schaaff, gedoopt te Amsterdam op 16 oktober 1707 (get. Emanuel la Doux, Jannetje Bruijnvis).

5.     Cornelis van der Schaaff, gedoopt te Amsterdam op 7 januari 1711 (get. Job Romeijn, Cornelia de Vlieger).

6.     Maria Jacoba van der Schaaff, gedoopt te Amsterdam op 29 oktober 1713 (get. Johannes Bergh, Maria Bergh).

7.     Maria Jacoba van der Schaaff, gedoopt te Amsterdam op 13 april 1718 (get. Abraham Uijttenbogart, Ida Koster).

 

3030 Hendrik de Wilde, notaris, geboren te ’s-Gravenhage in 1668. Hij is gehuwd te Amsterdam op 5 september 1694 met
3031 Elisabeth Soermans, gedoopt te Goudriaan op 15 mei 1672.

1.     Anna Françoise de Wilde, gedoopt te Amsterdam op 13 mei 1695.

2.     Hendrina de Wilde, gedoopt te Amsterdam op 11 mei 1696.

3.     Catharina Isabella de Wilde, gedoopt te Amsterdam op 30 augustus 1699, zie 1515

4.     Dirck Willem de Wilde, gedoopt te Amsterdam op 17 november 1700, begraven aldaar op 24 december 1700.

5.     Dirk Willem de Wilde, gedoopt te Amsterdam op 21 november 1704 (get. Johannes Soermans, Levina van Barendregt).

6.     Martinus de Wilde, gedoopt te Amsterdam op 15 juni 1708.

7.     Hendrik de Wilde, gedoopt te Amsterdam op 17 september 1710.

8.     Hillegonda de Wilde, gedoopt te Amsterdam op 16 oktober 1712.

 

3032 Isaac Titsingh, chirurgijn, scheepsarts, geboren te Amsterdam op 18 maart 1661, overleden in een zeeslag op 4 november 1691. Hij is gehuwd te Amsterdam op 28 maart 1681 met
3033 Elsje Swart, gedoopt te Amsterdam op 16 november 1660, begraven aldaar op 13 oktober 1719.

1.     Margreta Titsingh, gedoopt te Amsterdam op 24 februari 1682.

2.     Abraham Titsingh, gedoopt te Amsterdam op 21 november 1683.

3.     Abraham Titsingh, gedoopt te Amsterdam op 14 januari 1685, zie 1516

4.     Isaac Titsingh, gedoopt te Amsterdam op 15 december 1686. Hij is gehuwd te Amsterdam op 25 maart 1712 met Maria van Brugge.

5.     Jacobus Titsingh, gedoopt te Amsterdam op 20 juli 1692.


3034 Balthasar Jobst Weerkamp, (Wehrkamp), koopman te Amsterdam, later te Arkelstorp, geboren te Osnabrück op 17 juni 1678, overleden te Arkelstorp (Zweden) op 9 maart 1752. Hij is gehuwd (2) te Arkelstorp in 1714 met Margarethe Ennes. Hij is gehuwd (1) te Leiden op 20 mei 1704 met
3035 Catharina van Campen, gedoopt te Leiden op 18 juli 1684.

Uit (1):

1.     Anna Regina Weerkamp, gedoopt (Luth) te Amsterdam op 5 maart 1705 (get. Gerrit Weerkamp, Anna van der Bree, Regina Elisabeth Weerkamp), zie 1517

2.     Regina Elisabeth Weerkamp, gedoopt (Luth) te Amsterdam op 13 april 1706 (Gerard van Lengerken, Regina Elisabeth Weerkamp), overleden te Herford op 3 januari 1780. Zij is gehuwd (1) met Johann Wilhelm Steinboemer. Zij is gehuwd (2) met Johann Theodorus Schwartze.

3.     Gerhard Weerkamp, gedoopt (Luth) te Amsterdam op 7 december 1707 (get. Gerhard Weerkamp, Anna Regina Weerkamp).

Uit (2):

4.     Catharina Maria Wehrkamp, geboren in 1716.

5.     Johann Frederic Wehrkamp, (Bengtsson), geboren te Skyrup op 3 augustus 1719. Hij is gehuwd met Marna Ludvigsdotter.

 

3036 David de Coup, koopman, gedoopt te Leiden op 2 augustus 1662 te Leiden. Hij is gehuwd te Koudekerk a/d IJssel (ondertrouw te Leiden op 9 april 1689) op 23 april 1689 met
3037 Anna Soete,
 geboren te Leiden.

1.     Jacob de Coup, gedoopt te Leiden op 15 januari 1690 (get. Petrus Soete), zie 1538

2.     Catharina de Coup, gedoopt te Leiden op 16 mei 1692 (get. Catharina Barents).

3.     Maria de Coup, gedoopt te Leiden op 15 oktober 1693 (get. Catharina de Coup). Zij is gehuwd te Leiden op 19 november 1718 met Adrianus Wardenier.

4.     Catharina de Coup, gedoopt te Leiden op 8 juni 1696 (get. Maria van Banchem).

5.     Jan de Coup, gedoopt te Leiden op 17 maart 1698.

6.     David de Coup, gedoopt te Leiden op 15 mei 1701.

7.     Catharina de Coup, gedoopt te Leiden op 20 december 1703. Zij is gehuwd te Leiden op 16 augustus 1731 met Michel Benedictus.


3038 Gerard Populeus, bode van de stad Leiden, gedoopt te Leiden op 29 april 1658. Hij is gehuwd te Leiden op 22 december 1690 met
3039 Judith van Egmond, gedoopt te Leiden op 16 november 1672.

1.     Stephanus Populeus, gedoopt te Leiden op 21 oktober 1692 (get. Margriet Populeus, Michiel de Kres, Jacobus Arxhoek).

2.     Maria Populeus, gedoopt te Leiden op 30 maart 1695 (get. Michiel de Kres, Margarita Steenmans, Cornelia van Egmont). Zij is gehuwd met Gerard van Leeuwen.

3.     Stephanus Populeus, gedoopt te Leiden op 31 januari 1697 (get. Jacob Arxhoek, Marijtie Populeus).

4.     Gerrit Populeus, gedoopt te Leiden op 26 juli 1699 (get. Johannes Klinkenberg, Cornelia van Egmont).

5.     Martinus Populeus, gedoopt te Leiden op 1 januari 1702 (get. Coenraat Boomhof, Cornelia van Egmont).

6.     Johannes Populeus, gedoopt te Leiden op 1 mei 1704 (get. Johannes Klinckenberg, Margaretha van Tol).

7.     Susanna Populeus, gedoopt te Leiden op 13 oktober 1707 (get. Cornelia van Egmont, Hendrik van Klinkenberg), zie 1519

8.     Catharina Populeus, gedoopt te Leiden op 27 juni 1710 (get. Coenraad Boomhof, Cornelia van Egmont).

 

3040 Nathaniel Pike, gedoopt te Blackawton (Devon) op 6 mei 1675. Hij is gehuwd te Stoke Gabriel (Devon) op 1 juni 1698 met
3041 Penelope Kelly, gedoopt te Stoke Gabriel (Devon) op 12 juli 1669.

1.     Anne Pike, gedoopt te Stoke Gabriel op 19 oktober 1699.

2.     John Pike, gedoopt te Stoke Gabriel op 6 november 1700, overleden aldaar op 23 april 1701

3.     Nathaniel Pike, gedoopt te Stoke Gabriel op 24 februari 1702. Hij is gehuwd met Eleanor, overleden te Brixham op 4 januari 1747.

4.     John Pike, gedoopt te Stoke Gabriel op 23 september 1703, zie 1520

5.     Philip Pike, freeholder Churston Ferrers 1734-1747, gedoopt te Stoke Gabriel op 2 september 1707. Hij is gehuwd te Exeter op 17 juli 1733 met Edith Crews.

 

3042 Michael Laverence, gedoopt te Churston Ferrers (Devon) op 2 april 1657, begraven aldaar op 31 maart 1732. Hij is gehuwd te Kingswear (Devon) op 16 maart/mei 1688 met
3043 Ann Hannever, (Haniford), gedoopt te Churston Ferrers (Devon) op 19 oktober 1658, begraven aldaar op 12 juli 1738.

1.     Michael Laverence, gedoopt te Churston Ferrers op 25 december 1689.

2.     Mary Laverence, gedoopt te Churston Ferrers op 12 april 1691.

3.     William Laverence, gedoopt te Churston Ferrers op 28 januari 1694, begraven aldaar december 1724.

4.     Ann Laverence, gedoopt te Churston Ferrers op 14 december 1701, zie 1521

 

3046 William Spicer, gedoopt te Plymstock (Devon) op 16 augustus 1681. Hij is gehuwd te Plymouth (St. Andrew) op 15 december 1701 met
3047 Ann Bogar, gedoopt te Plymouth (Devon) op 18 mei 1677.

1.     Mary Spicer, gedoopt te Plymstock op 10 november 1702, begraven aldaar op 9 februari 1703.

2.     Ann Spicer, gedoopt te Plymstock op 4 juli 1707.

3.     Elizabeth Spicer, gedoopt te Plymstock op 11 april 1711, begraven aldaar op 11 maart 1770. Zij is gehuwd (1) in 1728 met John Harris. Zij is gehuwd (2) in 1730 met Walter Avent, begraven te Plymstock op 11 maart 1770.

Uit (1):

a) Christopher Harris, gedoopt te Plymstock op 4 februari 1729.

Uit (2):

a) Mary Spicer Avent, gedoopt te Plymstock op 18 december 1731, begraven aldaar op 29 maart 1732.

b) Ann Spicer Avent, gedoopt te Plymstock op 18 december 1731.

4.     William Spicer, gedoopt te Plymstock op 17 oktober 1712.

5.     Mary Spicer, gedoopt te Plymstock op 9 september 1716.

6.     Tabitha Spicer, gedoopt te Plymstock op 23 augustus 1719, zie 1523

 

3052 Bartholomeus Gevel, uit “Bennukum”, soldaat, luitenant VOC, vertrokken naar Batavia 1719, op de Coromandel-kust sinds 1721, overleden op de Coromandel op 21 september 1763. Hij is gehuwd met

3053 Rosa Gomes de Lima, overleden na 1763. Zij is gehuwd (1) met Casper Evermans, soldaat VOC.

Uit (1):

1.     Anna Elisabeth Evermans, overleden na 1763.

Uit (2):

2.     Andreas Gevel, zie 1526

 

[1] VOC: Oost-Indische testamenten, 30 augustus 1744.